Projekt zmian w LSR
   Informujemy, że z dniem 20 lutego 2020, spotkaniem konsultacyjnym z Uczestnikami warsztatu refleksyjnego rozpoczęły się konsultacje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie:
     1) wprowadzenia do budżetu strategii dodatkowych środków finansowych w wysokości 10% kwoty działania 19.2, tj. 1 140 000 złotych z jednoczesnym zwiększeniem wartości wskaźników umożliwiających ogłoszenie konkursów na przedsięwzięcia:
        a) w ramach celu II
            - zakładanie działalności gospodarczej - start - up - 300 000,00 złotych,
            - rozwijanie działalności gospodarczej - 300 000,00 złotych,
       b) w ramach celu III - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - 540 000,00 złotych.
   Procentowy udział środków na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości - 52,64%.
 
    2) przesunięcia środków z przedsięwzięć dla których osiągnięto zaplanowaną wartość wskaźników i nie wykorzystano zaplanowanej puli środków do przedsięwzięcia: Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury,  
     3) technicznego przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami, z jednoczesnym rozszerzeniem sposobu realizacji i maksymalnej wartości dofinansowania dla przedsięwzięć celu II:
         a) dla przedsięwzięcia "tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR" zmniejszenie kwoty do 100 000 złotych - LSR zakłada realizację 2 operacji o maksymalnym poziomie dofinansowania 50 000 złotych dla każdej operacji,
        b) dla przedsięwzięcia  "Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych" zwiększenie kwoty do 140 000 złotych z jednoczesnym zwiększeniem maksymalnej kwoty wsparcia do 100 000 złotych i dodaniem nowego sposobu realizacji: "operacja własna",
    4) zwiększenia wartości wskaźników produktu dla przedsięwzięć, w związku z:
        a) wprowadzeniem dodatkowych środków,
        b) zrealizowaniem założonych wskaźników i koniecznością ich zwiększenia celem umożliwienia ogłoszenia kolejnych konkursów.
 
Projekt aktualizacji strategii.
 
Wszelkie uwagi /wnioski do projektowanej zmiany należy zgłaszać mailowo na adres: warminskizakatek@wp.pl, wskazując  w tytule maila: KONSULTACJE _ AKTUALIZACJA LSR oraz opisując w treści zgłaszane zagadnienia.
Termin zgłaszania wniosków do zmiany LSR: 31 marca 2020 roku


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.