Stypendia żeglarskie Fundacji Ocean Marzeń
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są wychowankowie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ośrodków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, oraz młodzież w trudnej sytuacji materialnej, spełniający następujące kryteria:
 - uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, szkoły zawodowej, szkoły wyższej

- wiek min 10 lat.

Wnioski, które zostaną nadesłane później niż do 30 listopada nie będą rozpatrywane.

Kwota stypendium zależna jest od rejsów i szkoleń, oraz uzależniona jest od etapu w ramach Młodzieżowego Programu Edukacji Żeglarskiej, w jakich ma wziąć udział stypendysta.

Maksymalna wartość przyznawanych stypendiów:

etap 2 - rejs stażowy - 1 450,00 zł

etap 3 - szkolenie Żeglarz Jachtowy - 2 430,00 zł

etap 4 - rejs morski szkoleniowo/stażowy - 2 500,00 zł

etap 4 - rejs stażowy śródlądowy - 1 450,00 zł

etap 5 - szkolenie Młodszy Sternik Jachtowy/Sternik Jachtowy - 1 580,00 zł

etap 6 - szkolenie Jachtowy Sternik Morski - 1 300,00 zł

etap 7 - szkolenie Młodszy Instruktor Żeglarstwa - 1 490,00 zł

etap 8 - szkolenie Instruktor Żeglarstwa - 1 500,00 zł

etap 9 - staż morski - 2 500,00 zł

Stypendium jest przekazywane w postaci wyżywienia, opieki wychowawców i szkolenia przez instruktorów, zakwaterowania na jachtach lub w namiotach oraz opłat portowych, a także w postaci innych wydatków poniesionych przez Fundację na rzecz stypendysty

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.