NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej
Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania NBP na realizację projektu edukacyjnego.

I. Informacja o zakresie działalności edukacyjnej NBP 

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego obejmujące głównie:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej,
 • upowszechnienie wiedzy o obrocie gotówkowym i bezgotówkowym,
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • pieniądz (w tym m.in. złoty – polska waluta; obrót gotówkowy i bezgotówkowy),
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • przedsiębiorczość,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.

Wykaz priorytetowych obszarów działań edukacyjnych znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary działań edukacyjnych.

II. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje.

III. Podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty:

 • osoby prawne,
 • inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

IV. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być m.in. następujące grupy:

 • dzieci, młodzież i studenci,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby starsze,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.

V. Zasady udzielania dofinansowań

 • Nabór wniosków ma charakter ciągły.
 • Wnioski przewidujące działania edukacyjne o charakterze lokalnym i regionalnym, w kwocie wnioskowanego dofinansowania do 30 tys. złotych, objęte są weryfikacją Oddziałów Okręgowych NBP właściwych ze względu na adres siedziby wnioskodawcy.
 • Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP są weryfikowane w ramach odrębnego trybu.
 • NBP dofinansowuje przede wszystkim:
  • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego– przez koszty te należy rozumieć m.in. honoraria autorskie, wynagrodzenia ekspertów, koszty związane z tworzeniem i weryfikacją merytoryczną treści edukacyjnych, rozliczeniem i autoewaluacją projektu, koszty nagród, a także koszty zarządzania i koordynacji,
  • koszty produkcyjne – przez koszty te należy rozumieć m.in. koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, oprawy graficznej, koszty techniczne,
  • koszty informacyjne – przez koszty te należy rozumieć m.in. koszty działań związanych z promocją i informowaniem o projekcie oraz upowszechnianiem jego rezultatów.
 • NBP może dofinansować koszty organizacyjne, w przypadku gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji projektu i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wszystkie koszty projektu muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do jego realizacji.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej. Każdy projekt jest inny, więc również wkład własny powinien być przewidziany przez wnioskodawcę indywidualnie. W ramach wkładu własnego można ująć wycenioną kwotę wkładu rzeczowego lub osobowego.
 • NBP nie dofinansowuje zakupu składników majątku, których jednostkowa cena zakupu przekracza 1000 zł brutto, chyba że stanowią nagrody przewidziane dla odbiorców projektu.

VI. Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów

 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie cztery projekty edukacyjne.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych przekazanie dofinansowania jest możliwe wyłącznie po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego, dotyczących uprzednio zawartej umowy.

VII. Przesyłanie wniosków do NBP

 • Wnioskodawca wypełnia wniosek za pomocą generatora wniosków co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu.
 • Przed wypełnieniem formularza wniosku należy uważnie zapoznać się z: Poradnikiem dla Wnioskodawcy: Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie NBP (w którym znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku), układem formularza wniosku oraz wzorem umowy.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • skan aktualnego dokumentu, do którego jest wpisany wnioskodawca (uchwały / rozporządzenia / odpisy z rejestru innego niż KRS),
 • skany decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (w przypadku gdy nie są ujawnione w odpisie KRS),
 • skan pełnomocnictwa / upoważnienia uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy dla osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku gdy nie wynika to z KRS),
 • promesa z wydawnictwa/czasopisma/instytucji medialnej z orientacyjnym terminem publikacji materiału merytorycznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami zawartymi w „Poradniku dla Wnioskodawcy: Jak przygotować dobry projekt, a potem przeprowadzić jego ewaluację". Poradnik ten powstał z myślą o wnioskodawcach – jego zadaniem jest ułatwienie im przygotowania projektu i zaplanowania jego ewaluacji, a w szczególności autoewaluacji (prowadzonej przez samych projektodawców): wyjaśnia, czym jest ewaluacja, jakie są jej funkcje i jakie daje korzyści. Opisane w nim zostały kolejne kroki planowania i prowadzenia ewaluacji, a także metody i techniki badawcze.

Warto przeczytać również materiał „Ewaluacja projektu: Praktycznie wskazówki, przykłady pytań kwestionariuszowych i narzędzi badawczych", który został pomyślany jako maksymalnie praktyczna „ściągawka" dla projektodawców.

VIII. Podstawa przekazania udzielonego dofinansowania

 • Podstawą przekazania dofinansowania przyznanego przez NBP jest umowa zawarta między beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
 • Beneficjent za pośrednictwem poczty tradycyjnej otrzymuje przygotowaną przez NBP umowę (w dwóch egz.) do podpisu wraz z wytycznymi dla beneficjenta przed podpisaniem umowy.

IX. Ocena wniosków

Zgłoszone do NBP wnioski o dofinansowanie podlegają ewaluacji ex ante, a następnie opiniowaniu Komisji ds. Wspierania Społecznych Inicjatyw Edukacyjnych lub Rady ds. Edukacji Ekonomicznej (zależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania NBP). Po każdym etapie NBP może zgłaszać do wniosku uwagi i sugestie poprawek.

X. Sprawozdawczość i rozliczenie projektu

 • Beneficjent jest zobowiązany przekazać NBP sprawozdanie merytoryczne, raport z autoewaluacji i rozliczenie finansowe sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie (do pobrania poniżej) w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Zarówno sprawozdanie, raport z autoewaluacji, jak i rozliczenie należy przygotować według wytycznych określonych w załącznikach nr 3a, 3b i 5 do umowy (do pobrania poniżej).
 • Sprawozdanie merytoryczne, raport z autoewaluacji i rozliczenie finansowe przygotowane zgodnie z zapisami umowy, należy złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej do właściwego terytorialnie Oddziału Okręgowego NBP.

XI. Kontakt
Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania można uzyskać pod numerami telefonów 22 185 13 36 i 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl lub kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem O2345kręgowym NBP (lista Oddziałów Okręgowych NBP z danymi teleadresowymi poniżej).

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.