Podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych NFOŚiGW
(na podstawie ogłoszenia organizatora - LINK)

Dofinansowanie może zostać przyznane projektom służącym podnoszeniu świadomości ekologicznej i promowaniu postaw proekologicznych lokalnych społeczności, m.in. przedsiębiorców, lokalnych liderów opinii, organizacji społecznych, gospodarczych, dzieci i młodzieży poprzez:
 • kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości
  w zakresie zasad oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenach chronionych, potrzeb oraz metod ochrony przyrody, jak również korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu oraz korzyści z objęcia ochroną obszarów cennych przyrodniczo;
 • działania z zakresu budowania zdolności administracyjnej podmiotów realizujących zadania służące ochronie bioróżnorodności w celu sprawniejszego zarządzania oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z czynną ochroną przyrody.
Kampanie informacyjno-promocyjne i działania edukacyjne będą realizowane
z zachowaniem standardu cyfrowego i informacyjno-promocyjnego, z wykorzystaniem form i kanałów komunikacji, które są dopasowane do grupy docelowej i planowanych efektów.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021) dostępnej pod adresem: wod.cst2021.gov.pl w terminie: od 13.11.2023 r. (godz. 10.00) do 29.02.2024 r. (godz. 15:30).

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące podmioty:
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe
 • jednostki organizacyjne PGW Wody Polskie
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie
 • instytuty badawcze
 • jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Polska Akademia Nauk
 • Instytuty naukowe PAN
 • Polska Akademia Umiejętności
 • parki narodowe.
Realizacja projektu musi odbywać się na  obszarze geograficznym Makroregionu Polski Wschodniej, a akcje objęte projektem muszą być skierowane do grup docelowych z Polski Wschodniej.
 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR kosztów kwalifikowalnych projektu Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze
85% 12 500 000 PLN

Minimalna, maksymalna kwota dofinansowania dla projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru:  

Minimalna kwota dofinansowania

≥  500 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania

Brak


 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.