Ogólnopolski Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024
Organizatorem Programu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.
Celem Programu jest wyłonienie projektów wystaw indywidualnych lub zbiorowych, realizowanych w roku 2024, których przesłaniem jest wzmocnienie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.
O przyznanie dotacji z Programu może ubiegać się: 1. INSTYTUCJA KULTURY z siedzibą w Polsce, organizująca we własnych przestrzeniach wystawienniczych profesjonalne pokazy sztuk wizualnych i prowadząca działania upowszechniające, programy animacyjne i edukacyjne na rzecz społeczności, tworząc tym samym przestrzeń dla wymiany poglądów przy czym warunkiem ubiegania się o dotację jest: a. dostarczenie kompletnej koncepcji wystawy wraz z jej opisem, terminem realizacji oraz uzasadnieniem zgodności z celami Programu, b. wskazanie osoby kuratora, kuratorki, listy twórców, twórczyń, c. wskazanie programu działań edukacyjnych towarzyszących wystawie, d. uwzględnienie w Projekcie twórczości laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii z lat 2002-2022 będzie dodatkowym atutem; 2. ARTYSTKA, ARTYSTA, na podstawie złożonego Projektu swojej wystawy z dołączonym listem intencyjnym instytucji, w której wystawa ma być zrealizowana („Instytucja Realizująca”), przy czym warunkiem ubiegania się o dotację jest dostarczenie: a. cv i portfolio artystki, artysty oraz adresów innych źródeł, które dokumentują dotychczasową pracę twórczą, b. zarysu koncepcji i tematyki wystawy zgodny z celami i działaniami edukacyjnymi Programu, c. listu intencyjnego Instytucji Realizującej w sprawie organizacji wystawy na podstawie Projektu wraz ze wskazaniem terminu proponowanej wystawy.

Łączna kwota dotacji na 2024 rok wynosi 500 000 zł. W Programie zostanie przyznanych maksymalnie 7 dotacji: 3 dotacje na Projekty realizowane do końca sierpnia 2024 r., pozostałe 4 dotacje na Projekty realizowane do końca grudnia 2024 r., przy czym:
a. dla INSTYTUCJI KULTURY zakłada się przyznanie maksymalnie 5 dotacji w wysokości do 80 000 zł każda, na realizację przez tę Instytucję zgodnie z założeniami budżetowymi Projektu;
b. dla ARTYSTKI, ARTYSTY zakłada się przyznanie maksymalnie 2 dotacji indywidualnych w wysokości do 50 000 zł każda, na realizację przez Instytucję Realizującą zgodnie z założeniami budżetowymi Projektu.

INSTYTUCJE KULTURY mogą składać wnioski o dotację:
a. do 30 grudnia 2023 r. w przypadku wystawy odbywającej się do 30 sierpnia 2024 r.; przy czym: - ogłoszenie wyników weryfikacji wniosków nastąpi w terminie do 31 stycznia 2024 r.; - wypłata przyznanej dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dotacyjnej; - Projekt zostanie zrealizowany w okresie od daty zawarcia umowy dotacyjnej i zakończy się najpóźniej do 30 sierpnia 2024 r.;
b. do 28 lutego 2024 r. w przypadku wystawy odbywającej się pomiędzy 31 lipca 2024 r. a 29 grudnia 2024 r., przy czym: - ogłoszenie wyników weryfikacji wniosków nastąpi w terminie do 30 marca 2024 r.; Fundacja Artystyczna Podróż Hestii kontakt@fundacjaaph.pl artystycznapodrozhestii.pl Strona 5/10 - wypłata przyznanej dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dotacyjnej; - Projekt zostanie zrealizowany w okresie od daty zawarcia umowy dotacyjnej i zakończy się najpóźniej do 29 grudnia 2024 r.
2. ARTYSTKI, ARTYŚCI mogą składać wnioski o dotację do 31 stycznia 2024 r., przy czym: - ogłoszenie wyników weryfikacji wniosków nastąpi w terminie do 29 lutego 2024 r.; - wypłata przyznanej dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dotacyjnej; - Projekt zostanie zrealizowany w okresie od daty zawarcia umowy dotacyjnej i zakończy się najpóźniej do 29 grudnia 2024 r.

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.