Zaproszenie na szkolenie dla organizacji realizujących granty PROW

WZ/278/2017/L                                                             Dobre Miasto, dnia 6 września  2017
 
                  do:
                  GRANTOBIORCY PROGRAMÓW GRANTOWYCH
                  wg rozdzielnika
dotyczy:

zaproszenie na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące rozliczania projektów grantowych realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LGD "Warmiński Zakątek"

               W związku z realizacją przez Państwa projektów grantowych i w trosce o prawidłowe rozliczenie ponoszonych / planowanych do poniesienia wydatków serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno - szkoleniowe dotyczące rozliczania projektów grantowych, które odbędzie się
21 września 2017 roku, w godzinach 14.00 -17.00
w Dobrym Mieście
(ul. Olsztyńska 2     Kino Przyjaźń).

Sugerujemy, aby aktywnie wzięli Państwo udział w szkoleniu, co umożliwi skuteczne rozliczenie projektów grantowych, skróci czas oczekiwania na refundację kosztów i pozwoli na uniknięcie sytuacji nie uznania kwalifikowalności wydatków.
Programy grantowe, ze względu na fakt ich finansowania z funduszy unijnych (PROW 2014 - 2020) cechują precyzyjne i wymagające bezwzględnego przestrzegania zasady realizacji i rozliczania projektów, bez możliwości jakichkolwiek odstępstw od obowiązujących przepisów.
 
Ramowy program szkolenia:
1. Zasady dokumentowania wydatków - dowody księgowe, dekretacje, opisy, systemy księgowe,
2. Dokumenty związane z wyłanianiem Wykonawców, potwierdzaniem prawidłowego wykonania zadań,
3. Dokumenty związane z realizacją prac budowlanych,
4. Zasady konkurencyjności,
5. Dokumentowanie wolontariatu i wkładu rzeczowego
6. Omówienie formularza wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania merytorycznego z realizacji
     grantu
7. Wskaźniki projektowe i dokumentowanie źródeł ich osiągnięcia
8. Zasady promocyjno - informacyjne wynikające z księgi wizualizacji PROW 2014 - 2020
 
Dla ułatwienia realizacji projektu w załączeniu przekazujemy zasady rozliczania grantów z wykazem wymaganych dokumentów.
 
Prosimy o OBOWIĄZKOWĄ OBECNOŚĆ osoby, które w praktyce będą zajmowały się rozliczaniem realizowanych przez Państwa projektów grantowych.
 
Z poważaniem
Małgorzata Ofierska
Prezes LGD "Warmiński Zakątek"

rozdzielnik do pisma znak WZ/278/2017/L
Beneficjenci programów grantowych:
 
6/2016 UPOWSZECHNIANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WOKÓŁ IDEI WSI TEMATYCZNYCH:
1) Stowarzyszenie "Babki Zielarki"
2) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI BUKWAŁD,
3) Gmina Górowo Iławeckie
 
7/2016 WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI LOKALNYCH CENTRÓW  ANIMACJI
4) Uczniowski Klub Sportowy "TROPS" w Lubominie
5) Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą w Kraszewie
6) Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
7) Fundacja "Prymus"
8) Stowarzyszenie  "Nasza wieś"
9) STOWARZYSZENIE WIEJSKIE ,,GOSPOSIA"
10) Gmina Górowo Iławeckie
11)Stowarzyszenie "Nasza Dwójka"
12)Stowarzyszenie Talent Aktywizacja Rozwój Tolerancja "START"
13)Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
14)STOWARZYSZENIE "NASZA WIEŚ REDYKAJNY"
15)Gmina Orneta
16) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi
 
8/2016 DZIAŁANIA EDUKACYJNE, INTEGRACYJNE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, W TYM SZKOLENIA WZMACNIAJĄCE POTENCJAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, LOKALNYCH GRUP LIDERÓW
17) Warmiński Auto-Moto Klub
18) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Warmińskiej
19) Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych "PRZESTRZEŃ"
20) Stowarzyszenie Chór Concordia Dobre Miasto
 
9/2016 ORGANIZACJA WYDARZEŃ O ZASIĘGU REGIONALNYM  PROMUJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI OBSZARU LGD STOWARZYSZENIE "NASZE MARZENIA" W LUBOMINIEIE
21) Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
22) Gmina Bartoszyce
23) STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WARMIŃSKIEJ
24) Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem"
25) Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży
26) Grupa Historyczna Guttstadt
 
10/2016 PROMOWANIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OBSZARU LGD
27) "Nasza Kochanówka"
28) Stowarzyszenie Aktywna Warmia
29) STOWARZYSZENIE ”ŚWIĄTECZNA KAPELA”
30) Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sętalu
 
 
(jedna Organizacja została ujęta na liście 1 raz )
 
POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.