Są pieniądze na Twoje pomysły - z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego! - gospodarka odpadami komunalnymi
Masz pomysł i wiesz, jak nowocześnie
gospodarować odpadami komunalnymi?

Nie chowaj go w szufladzie!

 

Ogłoszono nabór 5.1 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń, przedsiębiorstw, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, PGL Lasów Państwowych oraz jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

Pozyskaj dofinansowanie na projekty obejmujące m.in. selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i zapobieganie powstawaniu odpadów. Fundusze przeznacz na: budowę instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów, a także na działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami.

Warunkiem wsparcia inwestycji jest jej uwzględnienie w planie inwestycyjnym
do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Przeznaczono ponad 85 mln zł. Wnioski mogą być składane do 5 lutego 2018 r.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat naboru
5.1 Gospodarka odpadowa,
to zajrzyj na stronę www.rpo.warmia.mazury.plPOWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.