25.01.2018 roku odbyło się spotkanie ewaluujące naszą Lokalną strategię Rozwoju
   25 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie ewaluacyjne naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w formie warsztatu refleksyjnego. Organy decyzyjne LGD "Warmiński Zakątek" omawiały jego działalność, społeczną percepcję działań oraz plany na najbliższy rok - zwłaszcza w zakresie ustalonym w LSR. Poczynione uwagi znajdą swoje odbicie w aktualizacji LSR, która ma mieć miejsce na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
EWALUACJA LSR


POWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.