Są pieniądze na Twoje pomysły - z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego!
Masz pomysł, który zakłada współpracę
pomiędzy przedsiębiorstwami
a naukowcami?

Nie chowaj go w szufladzie!

Ogłoszono nabór 1.2.2 dla małych i średnich firm, instytucji otoczenia biznesu,
podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni 
- przy czym liderem konsorcjum
musi być przedsiębiorstwo.

Pozyskaj dofinansowanie na projekty przeprowadzane we współpracy firm ze światem nauki.

Schemat A: Bon na nawiązanie współpracy możesz wykorzystać na zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub technologii, pomoc doradcza we wdrożeniu nowej technologii, badanie wyrobu
na zgodność z normą.

Schemat B: Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R przeznaczysz na rozwój nowych
lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów, usług, technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej.

Schemat C: Kontrakt B+R - dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych
do etapu pierwszej produkcji włącznie. Dotacje możesz przeznaczyć na: budowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury i nabycie środków trwałych, zakup usług "miękkich", czyli wartości niematerialnych, prawnych, wsparcia doradczego, mentorskiego lub szkoleniowego.

Współpracę możesz nawiązać z jednostkami badawczo-rozwojowymi z regionu lub z innych części Polski i Unii Europejskiej.

Na dofinansowanie projektów przeznaczyliśmy ponad 76 mln zł.

Na wnioski czekamy od 28 lutego do 29 czerwca 2018 r.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat naboru 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką,
zajrzyj na stronę www.rpo.warmia.mazury.plPOWRÓT

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.