Podpisaliśmy umowę na realizację projektu grantowego "Innowacje społeczne wdrażające nowatorskie działania na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego"
   W dniu 23.04.2018 r . w Olsztynie została zawarta umowa o przyznaniu pomocy nr 00404-6935-UM1420013/17
na projekt grantowy w ramach której zrealizowane zostaną 4 działania:
Zadanie nr 1 10/2017/1 Innowacje społeczne wzmacniające kapitał społeczny wsi tematycznej Blanki
Zadanie nr 2 10/2017/2 Budowa pieca chlebowego i wędzarni w Galinach
Zadanie nr 3 10/2017/3 Innowatorzy na Warmii
Zadanie nr 4 10/2017/5 "ŚWIAT KOLOROWYCH SZKIEŁ"

    Projekt grantowy ma w wyniku realizacji powyższych zadań osiągnąć następujące cele szczegółowe:
- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich;
- Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy mieszkańców w działaniach na rzecz rozwijania dobra wspólnego, w tym wspieranie rozwoju partnerstw i sieci współpracy na poziomie lokalnym;
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w działaniach społecznych, zwłaszcza inicjatyw wsi tematycznych.

Wartość przyznanej pomocy: 73 990 zł.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.