KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO informuję że:
 
Administratorami Twoich danych będziemy my: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto), dalej LGD. Administratorem danych jest Prezes LGD.
Inspektorem danych osobowych jest Pracownik LGD "Warmiński Zakątek" określony szczegółowo w polityce prywatności.
 
Dane podlegające ochronie
To dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową LGD  w tym w związku z Pani / Pana udziałem w programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
Odbiorcą Pani / Pana danych jest LGD i Instytucje / Partnerzy finansujący działania realizowane przez LGD.
Dane osobowe są przechowywane przez okres Pani / Pana udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez LGD oraz okres trwałości projektów w których Pan / Pani bierze udział (jeśli dotyczy).

Prawa do danych
Posiada Pan / Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesi enia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.ma Pan / Pani prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.