Zaproszenie do udziału w konkursie na projekty z PROW 2014-2020
Szanowni Państwo,

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) - struktura zrzeszająca wszystkich interesariuszy dążących do lepszych rezultatów rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej - z okazji 10-lecia swojej działalności w Polsce, zaprasza do udziału w konkursie, mającym na celu wyróżnienie inicjatyw, ukazujących, jak, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, wzrasta atrakcyjność, konkurencyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

W bieżącej edycji konkursu, Beneficjenci PROW 2014-2020 mogą zgłaszać projekty w pięciu kategoriach tematycznych:

·         Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw;

·         Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu;

·         Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT);

·         Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wiejskich a także wsparciem młodzieży;

·         LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Ponadto informujemy, że aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe kryteria:

·         Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowanie z PROW 2014-2020.

·         Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny być na zaawansowanym etapie wdrażania.

·         Projekty mogą być zgłaszane w jednej z pięciu wyżej wymienionych kategorii.

·         Projekty należy zgłaszać poprzez wypełniony formularz, najpóźniej do 5 grudnia 2018 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl a.markuszewska@cdr.gov.pl.

·         Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

·         Spośród nadesłanych zgłoszeń z Polski najciekawsze projekty, po 2 w każdej kategorii, zostaną przekazane do ENRD.

·         Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

W związku z powyższym, z Państwa pomocą, chcielibyśmy dotrzeć do naszych Beneficjentów spełniających warunki konkursu i zachęcić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału. Zwracamy się zatem z prośbą o rozesłanie takiej informacji do Państwa Beneficjentów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

1.       http://ksow.pl/news/entry/13935-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-na-projekty.html

oraz na naszych stronach internetowych:

2.       https://prow.warmia.mazury.pl/wez-udzial-w-konkursie-na-projekty-realizowane-w-ramach-prow-2014-2020/

3.       https://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/3314-pochwal-sie-projektami-realizowanymi-w-ramach-prow-2014-2020

 

Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych!

(wiadomość otrzymana od Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego)POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.