Podpisaliśmy umowę na realizację projektu grantowego "Działania na rzecz włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych 12/2017"
   W dniu 21.09.2018 r . w Olsztynie została zawarta umowa o przyznaniu pomocy nr 00478-6935-UM1420021/17
na projekt grantowy w ramach której zrealizowane zostanie 8 zadań:

Zadanie nr 1 (12/2017/1) Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych "Przestrzeń" - Animacje szansą lokalnego rozwoju
Zadanie nr 2 (12/2017/2) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo - Aktywnie kreatywnie w Sarnowie
Zadanie nr 3 (12/2017/3) "Nasza Kochanówka" - Aktywna Kochanówka
Zadanie nr 4 (12/2017/4) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo - Centrum Integracji Wielopokoleniowej
Zadanie nr 5 (12/2017/5) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż - Wzmocnienie Kapitału Społecznego mieszkańców wsi Rogóż i Ignalin poprzez przeprowadzenie kursów florystycznych
Zadanie nr 6 (12/2017/6) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż - Aktywna jesień życia
Zadanie nr 7 (12/2017/7) Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Wsi Babiak" - Senioralny AWF
Zadanie nr 8 (12/2017/9) Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-SPRAWNYCH - Wzmocnienie kapitału społecznego osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach artystycznych


    Projekt grantowy ma w wyniku realizacji powyższych zadań osiągnąć następujące cele szczegółowe:
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich;
- Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy mieszkańców w działaniach na rzecz rozwijania dobra wspólnego, w tym wspieranie rozwoju partnerstw i sieci współpracy na poziomie lokalnym;
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w działaniach społecznych, zwłaszcza inicjatyw wsi tematycznych.

Wartość przyznanej pomocy: 111 273,00 zł.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.