Koniec Realizacji Projektu Grantowego 6/2016 (Upowszechnienie idei ekonomii społecznej, w tym integracji społecznej wokół idei wsi tematycznych)
Zakończono realizację projektu grantowego 6/2016 – „UPOWSZECHNIANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WOKÓŁ IDEI WSI TEMATYCZNYCH” (nr umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego: 00150-6935-UM1420007/17). W jego ramach zrealizowano następujące operacje:
  • Zadanie nr 1: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI BUKWAŁD "Rozwój kompetencji społecznych mieszkańców Bukwałdu w kierunku wsi tematycznej" (nr umowy: 6/2016/1/PROW)
  • Zadanie nr 2: Stowarzyszenie "Babki Zielarki" stworzenie strony internetowej zielarskiej wsi Blanki (nr umowy: 6/2016/2/PROW)
  • Zadanie nr 3: Stowarzyszenie "Babki Zielarki" Poszerzenie oferty zielarskiej wsi blanki o ogrod ziołowo - sensoryczny (nr umowy: 6/2016/3/PROW)
  • Zadanie nr 4: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI BUKWAŁD Wioska gręplarska pachnąca ziołami (nr umowy: 6/2016/4/PROW)
  • Zadanie nr 5: GMINA GÓROWO IŁAWECKIE Organizacja turnieju o miecz herkusa Monte w Kamińsku (nr umowy: 6/2016/5/PROW)
  • Zadanie nr 6: STOWARZYSZENIE "BABKI ZIELARKI" Wsparcie rozwoju Zielarskiej wsi blanki poprzez zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji Zielarskiej Chaty (nr umowy: 6/2016/6/PROW)
   Osiągnięto cel ogólny: „SPOŁECZEŃSTWO I WSPÓŁPRACA - rozwój lokalny sprzyjający włączeniu społecznemu, zabezpieczeniu potrzeb rozwojowych mieszkańców i aktywności społecznej" oraz wszystkie z 3 składających się nań celów szczegółowych:
- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrasstruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich;
- Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy, mieszkańców w działaniach na rzecz rozwijania dobra wspólnego, w tym wspieranie rozwoju partnerstw i sieci współpracy na poziomie lokalnym;
- Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w działaniach społecznych, zwłaszcza inicjatyw wsi tematycznych.

   Rezultatem projektu grantowego są: nabycie przez mieszkańców wiosek doświadczeniea i umiejętności potrzebnych do uruchomienia lub kontynuowania działalności wiosek tematycznych, stworzenie strony internetowej dedykowanej jednej z wsi tematycznych, poszerzenie oferty wsi tematycznych dla turystów i mieszkańców, modernizacja lokalnych centrów animacji będącymi elementem wsi tematycznych oraz organizacja turnieju w ramach działalności jednej ze wsi.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.