Otwarty konkurs ofert UOKiK „Edukacja młodych konsumentów” (realizacja w latach 2022-2023)   Konkurs-zadanie ​„Edukacja młodych konsumentów (realizacja w latach 2022-2023)” zostało podzielone na podzadania: 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej dla dzieci w wieku przedszkolnym, 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

   Na zadanie przeznacza się kwotę 400 000 zł – 200 000 zł w 2022 r. i 200 000 zł w 2023 r., przy czym: • w 2022 r. – 75 tys. zł na realizację podzadania nr 1 oraz 125 tys. z na realizację podzadania nr 2, • w 2023 r. – 75 tys. zł na realizację podzadania nr 1 oraz 125 tys. z na realizację podzadania nr 2. 

Celem zadania jest:
• zapoznanie najmłodszych dzieci z podstawowymi pojęciami konsumenckimi oraz rozwój ich kompetencji konsumenckich,
• podniesienie świadomości młodzieży w zakresie praw konsumenckich w Internecie,
• zainteresowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz szkół ponadpodstawowych tematyką konsumencką oraz zachęcenie ich do realizowania zajęć w tym zakresie.

Opis zadania:
• Zasięg zadania: ogólnopolski, celem organizacji będzie dotarcie do jak największej liczby dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
• W realizację projektu powinny być zaangażowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w organizacji projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
• W ramach realizacji zadania organizacja dostarczy do placówek przedszkolnych i szkolnych materiały promocyjne przekazane jej przez UOKiK.
• Zadanie podzielone jest na 2 podzadania:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej w przedszkolach dla dzieci 4-5 letnich:
a. Zajęcia mogą być realizowane w przedszkolnych placówkach publicznych oraz niepublicznych.
b. Organizacja przeprowadzi zajęcia na podstawie scenariuszy zajęć przygotowanych w ramach projektu UOKiK „ABC Małego Konsumenta” („Jestem małym konsumentem” oraz „Robimy przemyślane zakupy”) oraz obowiązkowo przy wykorzystaniu gier online: „Sklepowe memo” i „Na zakupach”. Scenariusze zajęć oraz gry online dostępne są na stronie malykonsument.uokik.gov.pl.
c. Zajęcia powinny mieć charakter interaktywny, co oznacza, że będą łączyły elementy tradycyjnych zajęć przedszkolnych i zabawy online, a także angażowały dzieci w przebieg zajęć.
d. Organizacja wydrukuje i dostarczy scenariusz zajęć dla nauczyciela oraz karty pracy dla dzieci biorących udział w zajęciach.
e. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzyma dyplom poświadczający udział w projekcie. Wzór dyplomu dostępny jest na stronie malykonsument.uokik.gov.pl. Organizacja wydrukuje dyplomy na papierze o gramaturze co najmniej 170 g/m2 i dostarczy je do placówek.
f. Organizacja jest zobowiązana udokumentować każde zajęcia w formie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
g. Organizacja przekaże 2 raporty z ewaluacji zajęć zawierające wnioski i rekomendacje dotyczące projektu: po zrealizowaniu wszystkich zajęć przewidzianych w 2022 r. oraz po zakończeniu całego zadania w 2023 r.

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego objętego konkursem wynosi: 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy złotych), po 200 000,00 zł na rok 2022 i 2023. 2. Udzielone dotacje będą miały formę powierzenia realizacji zadania publicznego. 3. Dotacja może zostać udzielona w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty wnioskowanej przez oferenta. 4. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia zawarcia umowy (planowany termin: 1 sierpnia 2022 r.) do 31 grudnia 2023 r. 

STRONA KONKURSU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.