Koniec realizacji projektu grantowego 11/2018 (Działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym)

   Zakończono realizację projektu grantowego 11/2018 – „Działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym” (nr umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego: 00595-6935-UM1420047/19). W jego ramach zrealizowano następujące operacje:
  • Zadanie nr 1: "Błękitna Kropelka" (nr umowy: 11/2018/1/PROW)
  • Zadanie nr 2: EKO POZNAWCY ŚWIATA (nr umowy: 11/2018/2/PROW)
  • Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie lampy solarnej w miejscowości Łabędnik (nr umowy: 11/2018/3/PROW)
  • Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie lampy solarnej w miejscowości Galinki (nr umowy: 11/2018/4/PROW)
  • Zadanie nr 5: Domowe leki z polnej apteki (nr umowy: 11/2018/5/PROW)
  • Zadanie nr 7: EKO SŁONECZNIE I BEZPIECZNIE (nr umowy: 11/2018/7/PROW)
  • Zadanie nr 9: "POWRÓT BRACI NA WARMIĘ" (nr umowy: 11/2018/8/PROW)
   Osiągnięto cele ogólne: "ŚRODOWISKO I DZIEDZICTWO KULTUROWE ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz wykreowania marki Warmii jako zielonego regionu o wysokiej dynamice rozwoju" i "SPOŁECZEŃSTWO I WSPÓŁPRACA - rozwój lokalny sprzyjający włączeniu społecznemu, zabezpieczeniu potrzeb rozwojowych mieszkańców i aktywności społecznej" oraz 2 z 7 składających się nań celów szczegółowych:
- "Wdrożenie technologii przyjazdnych środowisku naturalnemu, przeciwdziałających zmianom klimatu, w tym inteligentne zarządzanie źródłami energii i ciepła";
- "Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy mieszkańców w działaniach na rzecz rozwijania dobra wspólnego, w tym wspieranie rozwoju partnerstw i sieci współpracy na poziomie lokalnym".

   Realizując projekt grantowy zwiększono aktywność społeczną oraz wykorzystano dynamiczny rozwój technologii przyjaznej środowisku, technologii wdrażające alternatywne źródła energii, wzmocniono kapitał społeczny w oparciu o walory i zasoby obszaru poprzez wdrożenie 7 nowatorskich przedsięwzięć na obszarze LGD w okresie do końca 2020 roku ukierunkowanych na działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.