Ankiety Monitorujące konkursy z 2019 roku

Szanowni Państwo!
Beneficjenci działań realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Warmiński Zakątek"!
 

   W związku ze zobowiązaniami Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", dotyczącymi monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR), w załączeniu przesyłam ankietę, dotyczącą Projektu/ów realizowanego/ych przez Was.
 
   Ankieta stanowi obowiązkowy element realizacji przedsięwzięć w ramach LSR i jest wypełniana corocznie, do momentu otrzymania przez Państwa płatności ostatecznej. Zakres merytoryczny ankiety obejmuje dane i wskaźniki, których obowiązek przekazywania wynika z:
- Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020;
- załącznika nr 2 do LSR.
 
   W związku z powyższym proszę o wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety oraz załącznika wskaźnikowego PROW 2014 - 2020, a także dołączenie 3 zdjęć z realizacji projektu w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 roku w formie pisemnej lub mailowej (na adres warminskizakatek@wp.pl).
Formularze ankiet do wypełnienia w wersji elektronicznej są również dostępne na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl (zakładka PROW 2014 - 2020 / Strategia LSR).
 
Terminowe dostarczenie dokumentów jest ważne, w związku ze zobowiązaniami sprawozdawczymi LGD.


z poważaniem
Małgorzata Ofierska 
Prezez LGD "Warmiński Zakątek"
 
Poniżej znajdują się Ankiety Monitorujące/Ewaluacyjne do pobrania razem z załącznikiem nr 1:

 

 

Przypomnienie - Informacje monitorujące z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2

 

(aktualizacja 28.01.2019 r.)
Szanowni Państwo,
przypominamy razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego że zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:
 1. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:
 • podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia);
 • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi,  w  których  jest  wykonywana  działalność  w  zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);
 • rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);
 1. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);
 2. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem operacji polegających na budowie  lub  modernizacji  targowisk  objętych  zakresem  wsparcia  w  ramach  działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);
 3. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);
 4. rozwoju ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej   lub   rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);
 5. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.
Terminy składania (IMRB/ IPRO)
 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach A – C, (IMRB/ IPRO) składają w terminie do końca kwartału , następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/ drugiej transzy.
Jeżeli data płatności końcowej nastąpiła w terminie:
 • 01.2017 – 31.03.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca czerwca 2018 r.,
 • 04.2017 – 30.06.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca września 2018 r.,
 • 07.2017 – 30.09.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca grudnia 2018 r.,
 • 10.2017 – 31.12.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca marca 2019 r.
 
 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub 6 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach D i E oraz operacje realizowane w zakresach innych niż wymieniono wyżej, w wyniku których zostaną utworzone miejsca pracy, składają (IMRB/ IPRO) w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym beneficjent otrzymał płatność końcową.
Przykład rok kalendarzowy
05.2017                                        data płatności końcowej
01.01.2018 – 31.12.2018             pierwszy rok kalendarzowy
01.01.2019 – 31.12.2019             drugi rok kalendarzowy
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 31 stycznia 2019 r. 
 
Przykład rok obrachunkowy
05.2017                                        data płatności końcowej
do końca maja 2018 r.                 pierwszy rok obrachunkowy
do końca maja 2019 r.                 drugi rok obrachunkowy       
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 30 czerwca 2019 r.
 • Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.
 
W związku z powyższym, w dalszej treści wiadomości znajdują się przedmiotowe załączniki:
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
Więcej informacji znaleźć można w wyjaśnieniach ARiMR dotyczących informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji: TUTAJ

 

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, 
6 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek". Uchwalono na nim zmiany dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady LGD. Dokumenty te można pobrać poniżej:

Walne Zebranie Członków LGD - 6 marca 2018

                                                                            Dobre Miasto, dnia  19 lutego 2018
                                                             
                                                                
                                                               Szanowni Państwo
                                                                                                 
                                                                                         Członkowie LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
 
                                
                          Zgodnie z § 21 punkt 14 Statutu Stowarzyszenia LGD „Warmiński Zakątek” Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków,  które odbędzie się w dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 16.00  w Dobrym Mieście w Ranczo w Dolinie   (ul. Łużycka 44  11-040 Dobre Miasto).
 
Walne Zebranie Członków LGD "Warmiński Zakątek" kończy procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji zarządzającej (nowelizacja aktów prawnych i wprowadzenie nowych Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
         Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków  i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGD "Warmiński Zakątek.
   8.   Omówienie stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność
         na lata 2014 - 2020, w tym działań konkursowych planowanych do ogłoszenia na początku
         II kwartału 2018 roku.
    9. Sprawy różne.
 
Projekty uchwał wraz z zakresem zmian Strategii i Regulaminu Rady LGD dostępne są na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014/2020 - Strategia LSR.
 
Walne zebranie Członków jest dniem zamknięcia konsultacji LSR, w związku z czym do 5 marca 2018 roku możliwe jest wnoszenie uwag do planowanych do wdrożenia zmian, poprzez informację mailową (należy wskazać zakres uwag i proponowane rozwiązania mając na uwadze konieczność ich zgodności z przywołanymi w piśmie przepisami (pełna legislacja dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020)).
                                                            
W imieniu Zarządu LGD „Warmiński Zakątek”
                                                                                                        Małgorzata Ofierska

Konsultacje - Lokalne Strategia Rozwoju

                                                                                                              Dobre Miasto, dnia  1 lutego 2018
                                                             
                                                                
                                                           
Mieszkańcy obszaru działania
 
 LGD "Warmiński Zakątek"
 
                                
 
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek informuje, że w związku z koniecznością  aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wynikającą z obowiązku  dostosowania LSR do wymogów instytucji zarządzającej (nowelizacja aktów prawnych i wprowadzenie nowych Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) z dniem dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Konsultacje trwają od 1 do 27 lutego 2018 roku.
 
Planowana data przyjęcia zmian do LSR przez Walne Zebranie Członków LGD: 6 marca 2018.
 
Uwagi do projektu planowanych do wdrożenia zmian, poprzez informację mailową (należy wskazać zakres uwag i proponowane rozwiązania mając na uwadze konieczność ich zgodności z przywołanymi w piśmie przepisami (pełna legislacja dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020)).
 
 
Prezes LGD „Warmiński Zakątek”
                                                                                                        Małgorzata Ofierska
 
 
do pobrania:
 
ZMIANY STRATEGIA
ZMIANY REGULAMIN RADY LGD

Ankiety Monitorujące konkursy z 2016 i 2017 roku

                                                      Szanowni Państwo!
 
Beneficjenci działań realizowanych
w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
LGD "Warmiński Zakątek"
 
 
 
                 W  związku ze zobowiązaniami Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", dotyczącymi monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR), w załączeniu przesyłam ankietę, dotyczącą Projektu / Projektów realizowanego przez Waszą  Instytucję.
 
Ankieta stanowi obowiązkowy element realizacji przedsięwzięć w ramach LSR i jest wypełniana corocznie, do momentu otrzymania przez Państwa płatności ostatecznej. Zakres merytoryczny ankiety obejmuje dane i wskaźniki, których obowiązek przekazywania wynika z:
- Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii
  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach |Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2014 - 2020
- załącznika nr 2 do LSR.
 
W związku z powyższym proszę o wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety oraz załącznika wskaźnikowego PROW 2014 - 2020, a także dołączenie 3 zdjęć z realizacji projektu w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2018 roku w formie pisemnej lub mailowej (na adres warminskizakatek@wp.pl).
Formularze ankiet do wypełnienia w wersji elektronicznej są również dostępne na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl (zakładka PROW 2014 - 2020 / Strategia LSR).
 
Terminowe dostarczenie dokumentów jest ważne, w związku ze zobowiązaniami sprawozdawczymi LGD.


z poważaniem
Małgorzata Ofierska 
Prezez LGD "Warmiński Zakątek"
 

Poniżej znajdują się Ankiety Monitorujące do pobrania razem z załącznikiem:

 

 

Zakończenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu: Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Zakończenie postępowania w sprawie  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu:  Strategia Rozwoju Lokalnego  kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020
 

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) – zwanej Ustawą ooś
, podaje się do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”.

Do dokumentu „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020” zostały załączone:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”;
 • Opinie organów o których mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania w związku z art. 54 pkt. 1 Ustawy ooś;
 • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 42 pkt. 1 Ustawy ooś.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.

Konsultacje społeczne projektu Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu
Strategia Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.


Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

 • w formie pisemnej na adres: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek",
  ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: warminskizakatek@wp.pl;
 • telefonicznie do protokołu: tel./fax: 89 616 00 58;
 • ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto

w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 23.03.2016 r.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”  na lata 2014-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” oraz na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl.

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" na lata 2014 - 2020

 

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD "Warmiński Zakątek" do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich zaplanowanych form partycypacji społecznej.

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

 

SZCZEGÓŁOWY

HARMONOGRAM PRAC NAD OPRACOWANIEM LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

 

I. DIAGNOZA I ANALIZA SWOT

Metody partycypacyjne:

Ankieta ewaluacyjna

Oszacowanie skuteczności realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD "Warmiński Zakątek" na lata 2007 - 2013 pod kątem:

1) wpływu projektów dofinansowanych ze środków LGD na aktywność społeczną, przedsiębiorczość,

    liczbę nowych miejsc pracy, atrakcyjność turystyczną  i konkurencyjność  obszaru,

2) efektywności działań własnych LGD.

 W badaniach ankietowych wzięło udział 192 osoby, w tym 72 przedstawicieli sektora publicznego, 48 biznesu (28 rolników, 10 przedsiębiorców), 28 sektora pozarządowego oraz 44 mieszkańców.

Wyniki badań stanowią element diagnozy potrzeb obszaru LGD.

Warsztaty tematyczne zorganizowane na obszarze każdej gminy członkowskiej (drzewo problemów, SWOT)

Warsztaty zorganizowane zostały we wszystkich 12 Gminach członkowskich LGD, w terminie 17 sierpnia - 10 września 2015 roku. Na wszystkich spotkaniach obecni byli przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, biznesu i mieszkańcy.

Wyniki prac warsztatowych dostępne są na stronie www.warmińskizakatek.com.pl, w zakładce Postęp prac nad strategią. W tej samej zakładce dostępna jest również analiza SWOT dla całego obszaru LGD, wraz z doszczegółowieniem poszczególnych elementów diagnozy.

KONSULTACJE ON - LINE DIAGNOZY I PROJEKTU SWOT dla obszaru LGD

Poddanie konsultacjom społecznym on - line (arkusz wniosków / uwag) analizy SWOT i streszczenia diagnozy obszaru LGD.

Termin konsultacji: 10 listopada - 1 grudnia 2015 roku. 

Dokumenty do konsultacji i arkusz wniosków / uwag do SWOT i diagnozy obszaru dostępne tutaj

Debata OPEN - SPACE - pogłębiona diagnoza problemów społecznych na obszarze LSR pod kątem doprecyzowania grup defaworyzowanych

Termin debaty zaplanowany został na drugą połowę listopada br. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców obszaru LGD, wymagających wsparcia społecznego: Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych działających na rzecz grup defaworyzowanych.

Planowany przebieg debaty:

- prezentacja metodologii debaty Open Space,
- zgłaszanie tematów do dyskusji w podgrupach, giełda, podział,
- tury dyskusji, wnioski w postaci mapy grup defaworyzowanych.

 

II. OKREŚLENIE CELÓW I WSKAŹNIKÓW. OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA

Metody partycypacyjne:

Warsztaty tematyczne zorganizowane na obszarze każdej gminy członkowskiej - cele operacyjne LSR

Warsztaty zorganizowane zostały we wszystkich 12 Gminach członkowskich LGD, w terminie 17 sierpnia - 10 września 2015 roku. Na wszystkich spotkaniach obecni byli przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, biznesu i mieszkańcy.

Wyniki prac warsztatowych dostępne są na stronie www.warmińskizakatek.com.pl, w zakładce Postęp prac nad strategią. Cele strategiczne zdiagnozowane przez wszystkie lub przeważającą większość grup warsztatowych będą stanowiły kluczowe cele wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje on - line celów strategicznych i operacyjnych dla lsr

Poddanie konsultacjom społecznym on - line (arkusz wniosków / uwag) projektu celów strategicznych i operacyjnych.

Termin konsultacji: 10 listopada - 1  grudnia 2015 roku. 

Zestawienie celów operacyjnych do  konsultacji i arkusz wniosków / uwag dostępne tutaj

Wywiad focusowy - wskaźniki osiągnięcia celów.  Założenia do planu działania

Termin spotkania focusowego: 10 listopada 2015 (biuro LGD, godzina 13.00)

Uczestnicy:  członkowie Zarządu LGD "Warmiński Zakątek" reprezentujący sektor publiczny, społeczny, gospodarczy

Konsultacje on - line  zakresu działań zaplanowanych do realizacji w ramach lsr

Poddanie konsultacjom społecznym on - line szczegółowych zasad wspierania przedsiębiorczości w ramach LSR, oraz obszarów tematycznych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin konsultacji: 10 listopada - 1 grudnia 2015 roku. 

Ankieta konsultacyjna dostępna tutaj

Karta priorytetowych przedsięwzięć wdrażania LSR dostępna tutaj

 

III. OPRACOWANIE ZASAD WYBORU OPERACJI I USTALANIA KRYTERIÓW WYBORU

Wywiad focusowy - kryteria wyboru operacji

Termin spotkania focusowego: 10 listopada 2015 (biuro LGD, godzina 13.00)

Uczestnicy:  członkowie Zarządu LGD "Warmiński Zakątek" reprezentujący sektor publiczny, społeczny, gospodarczy

Badanie ankietowe -  kryteria wyboru operacji

Badanie ankietowe przeprowadzone zostanie wśród wszystkich członków LGD "Warmiński Zakątek" drogą mailowa - formularz do wypełnienia. Podstawa badania ankietowego:  założenia wypracowane podczas spotkania focusowego. Ankietowani ocenią proponowane kryteria i wniosą propozycje własnych kryteriów oceny wniosków. Ankieta obejmowała będzie również badanie zainteresowania potencjalnych beneficjentów: programy grantowe.

Termin badania ankietowego: 16 - 30 listopada 2015 roku. 

Formularz ankiety dostępny tutaj

Warsztaty tematyczne - zasady wyboru operacji w ramach LSR

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli Rady LGD, którzy reprezentują wszystkie sektory (gospodarczy, społeczny i publiczny), oraz członków komisji konkursowych, którzy dokonywali oceny wniosków konkursowych w ramach programów grantowych.

Planowany termin warsztatów: druga połowa listopada 2015

Konsultacje  zasad wyboru operacji

Poddanie konsultacjom społecznym projektu zasad wyboru operacji w ramach LSR.

Termin konsultacji: 23 listopada - 7 grudnia 2015 roku

Dokument do konsultacji i arkusz wniosków / uwag dostępne tutaj

 

IV. OPRACOWANIE ZASAD MONITOROWANIA I EWALUACJI

Badanie ewaluacyjne

Oszacowanie skuteczności realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD "Warmiński Zakątek" na lata 2007 - 2013, którego elementem była ocena zasad monitorowania i ewaluacji LSR pod kątem:

- wpływu okresowej weryfikacji wskaźników na osiągniecie celów LSR,

- skuteczności stosowanych technik monitoringu pod kątem zaangażowania społeczności lokalnej w proces weryfikacji LSR.

badaniach ankietowych wzięło udział 192 osoby, w tym 72 przedstawicieli sektora publicznego, 48 biznesu (28 rolników, 10 przedsiębiorców), 28 sektora pozarządowego oraz 44 mieszkańców.

Wyniki badań stanowią element diagnozy potrzeb obszaru LGD.

 Badanie ankietowe -  skuteczne metody monitoringu i ewaluacji

Badanie ankietowe przeprowadzone zostanie wśród mieszkańców obszaru LGD - próba obejmująca 10 przedstawicieli samorządu lokalnego, 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym co najmniej 3  realizujących cele statutowe na rzecz grup defaworyzowanych), 10 przedstawicieli biznesu, 10 mieszkańców.

Bezpośrednie skierowanie ankiet do wylosowanej grupy respondentów pozwoli na bieżące monitorowanie aktywności i wysoki wskaźnik zwrotu ankiet ze wszystkich grup.

Warsztaty tematyczne połączone z wywiadem focusowym

Warsztaty tematyczne dla przedstawicieli Rady LGD :Warmiński Zakątek" i pracowników biura LGD zorganizowane zostaną w II połowie listopada br.

Wyniki ankiet, wnioski z badania ewaluacyjnego i wywiadu będą stanowiły podstawę opracowania założeń do lokalnej strategii rozwoju

Konsultacje  zasad monitorowania i ewaluacji LSR

Poddanie konsultacjom społecznym projektu zasad monitorowania i ewaluacji LSR.

Termin konsultacji: 30 listopada - 10 grudnia 2015 roku

Dokument do konsultacji i arkusz wniosków / uwag dostępne tutaj

 

V. PRZYGOTOWANIE PLANU KOMUNIKACJI W ODNIESIENIU DO REALIZACJI LSR

Debata OPEN - SPACE - pogłębiona diagnoza problemów społecznych na obszarze LSR pod kątem doprecyzowania grup defaworyzowanych

Termin debaty zaplanowany został na drugą połowę listopada br. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców obszaru LGD, wymagających wsparcia społecznego: Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, służby zdrowia, organizacji pozarządowych działających na rzecz grup defaworyzowanych.

Obszar tematyczny debaty w zakresie planu komunikacyjnego: obszary problemowe i skuteczne instrumenty komunikowania z grupami defaworyzowanymi

Wywiady grupowe na poziomie lokalnym z udziałem przedst. grup defowaryzowanych

W gminach członkowskich obszaru LGD zaplanowano przeprowadzenie wywiadów grupowych:

- analiza potrzeb / problemów komunikacyjnych,

- skuteczne narzędzia komunikowania sie ze społecznością

- ocena efektywności działań komunikacyjnych

 Terminy i miejsca wywiadów grupowych:

Lubomino: 16.11.2015

Bisztynek - 17.11.2015

Dobre Miasto - 19.11.2015

Lidzbark Warmiński - 26.11.2015

Górowo Iławeckie - 01.12.2015

 

Badanie ankietowe -  skuteczne instrumenty komunikacji

Poddanie konsultacjom społecznym on - line szczegółowych zasad wspierania przedsiębiorczości w ramach LSR, oraz obszarów tematycznych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin badania ankietowego: 9  - 23 listopada 2015 roku. 

Ankieta konsultacyjna dostępna tutaj

Konsultacje projektu planu komunikacji  on - line

Poddanie konsultacjom społecznym projektu planu komunikacji

Termin konsultacji: 30 listopada - 10 grudnia 2015 roku

Dokument do konsultacji i arkusz wniosków / uwag dostępne tutaj


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.