ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE II
Do 20 kwietnia br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE II”
 
Łącznie zostały złożone 144 wnioski
Od 21 kwietnia do 19 maja br. zespól ekspercki programu będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.
OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:
 • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje mailowe,
 • Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.
  Termin na uzupełnienie wniosku to 3 dni robocze liczone od dnia wysłania maila wskazanego do kontaktu we wniosku. Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.
OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW:
 • Wnioski poprawne formalnie – zostaną przekazane do oceny merytorycznej a Wnioskodawcy nie uzyskają żadnej informacji o wynikach oceny formalnej.
 Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków:
 • dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo) - 24
 • dla powiatów nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda) - 21
 • dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego - 21
 • dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego - 19
 • dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 21
 • dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn - 17
 • dla powiatów: ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta), elbląskiego i miasta Elbląga - 21
 
Przypominamy, że limit środków na dofinansowanie projektów w roku bieżącym wynosi 271950,00 złotych w tym:
82.000,00 z przeznaczeniem dla Młodych Organizacji Pozarządowych
189.950,00 zł z przeznaczeniem dla grup nieformalnych.
 
Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić w dniu 19 maja 2017 r.
 
Szczegółowe informacje o  wysokości wsparcia i terminie podpisania umów z grantobiorcami zostaną zamieszczone na stronie www.warminskizakatek.com.pl 
 
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.