Warmia i Mazury Lokalnie 3 - dofinansowanie na 2018 i 2019 rok
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie LGD „Warmiński Zakątek” wraz ze
  • Stowarzyszeniem „Przystań”
  • Nidzkim Funduszem Lokalnym
  • Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”
  • Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży
  • Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”
  • Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
otrzymało dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Małe inicjatywy” na rok 2018 i 2019 na realizację projektu pn. „Warmia Mazury Lokalnie 3”.
Dofinansowanie w wysokości 274.250,00 zł w 2018 roku oraz 225.100,00 zł w 2019 roku zostanie przeznaczone na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego m.in. na realizację oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, na własny rozwój, na aktywizację lokalnego środowiska.
 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje realizowanego projektu dla wszystkich zainteresowanych wsparciem.
 
CEL: aktywne i trwałe rozwinięcie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego. 
 
KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O MIKRODOTACJE:
MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.
 
GRUPA SAMOPOMOCOWA to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Grupa samopomocowa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową tzw. patronem.
GRUPY NIEFORMALNE BEZ PATRONA – mogą realizować projekty z zakupami rzeczowymi w ograniczonym zakresie!
 
WYSOKOŚĆ MIKRODOTACJI: od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł – środki muszą zostać wykorzystane do końca listopada 2018 r.
 
PLANOWANE TERMINY W RAMACH PROJEKTU:
Lipiec 2018 r.- ogłoszenie konkursu na mikrodotacje i nabór wniosków
Sierpień 2018 r.- ocena  złożonych wniosków, podpisanie umów na realizację wybranych projektów
Sierpień-Listopad 2018 r.- realizacja projektów
Grudzień 2018 r.- rozliczenie zrealizowanych projektów oraz składania sprawozdań
 
 
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto
Tel. +48 89 616 00 58
e-mail: warminskizakatek@wp.pl , m.mokanska@warminskizakatek.com.pl
Osoba do kontaktu: Magdalena Mokańska


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.