"Plener artystyczny – Bóg, Honor, Ojczyzna"Nazwa realizatora: Artystycznie w Stawigudzie
Czas trwania projektu: 19.08.2018  - 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu: Stawiguda
 
Celem projektu było pobudzanie aktywności społecznej poprzez zaangażowanie w prowadzeniu warsztatów i podzielenie się wiedzą, doświadczeniami. Ważnym aspektem było uwrażliwienie dzieci, młodzieży, dorosłych , aby odnosili się z szacunkiem do dorobku kulturowego pokoleń, a także zapoznali się z historią miejscowości i okolic oraz życiem na dawnej wsi. Projekt miał  również na celu integrację międzypokoleniową miejscowości.  Przekazanie młodym pokoleniom dorobku kultury w postaci starych fresków i rzeźb , a także tradycji rękodzielniczych. Niniejszy projekt wprowadził mieszkańców w świat sztuki , która jest jednym z przejawów ludzkiej kultury i od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy , zabawie, odpoczynku.
Cele edukacyjne : poznanie  podstawowego zasobu pojęć  i terminów w obrębie sztuki  dla umożliwienia mówienia o zjawiskach  artystycznych językiem zbliżonym  do profesjonalnego oraz rozumienia tekstów o sztuce  w opracowaniach popularno – naukowych, co stało się platformą dla rozwijania zainteresowań artystycznych. Dzieci , młodzież i dorośli poznali i utrwalili  w pamięci  podstawowy  kanon  wielkich twórców i ich najważniejsze dzieła.
Projekt polegał na  integracji międzypokoleniowej. Przekazanie młodym pokoleniom dorobku kultury w postaci starych fresków  i rzeźb , a także tradycji rękodzielniczych. Został podkreślony aspekt twórczy projektu , w rozumieniu kreatywności nie powiązanej ze zdolnościami – jak ma to miejsce w edukacji nastawionej na rozwijanie talentów, ale w znaczeniu pozaartystycznym, jako podstawy gotowości do przełamywania stereotypów tak w myśleniu, jak i działaniu. Takie podejście pozwoliło wprowadzić edukację twórczą ze wszystkimi chętnymi, a nie tylko z nielicznymi utalentowanymi. Cykl warsztatów prowadzonych autorskimi metodami, sprzyjającymi bezpośredniemu doświadczeniu i filtrowaniu nowych metod pracy przez indywidualne potrzeby i możliwości oraz własny proces twórczy odbył się w Warsztatowni w Stawigudzie ( malarstwo , fresk na dużych formatach z użyciem farb kredowych , akrylowych, wosku naturalnego i tynku, z użyciem wycisków, form i stempli). Dotacja posłużyła   stymulowaniu aktywności obywatelskiej oraz współdziałaniu mieszkańców , dzięki którym możliwe jest osiągnięcie celów  o charakterze dobra wspólnego.
Osoby zaproszone do współpracy  w toku realizacji projektu: osoby reprezentujące świat twórców muzyki, malarstwa, rzeźby , a także rodzice uczniów ,jako osoby wspierające realizacje zadań. W przygotowaniu  organizacji  warsztatów i cyklu całego projektu  były zaangażowane  : Koło Artystyczne  w Stawigudzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Stawigudzie,  Warsztatownia  Stawiguda. Szkoła Podstawowa w Stawigudzie , Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie , Gmina Stawiguda, Rada Sołecka w Stawigudzie, Ochotnicza Straż Pożarna.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 100
Liczba odbiorców projektu : 100
 
Kwota dofinansowania  : 2850,00 złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.