,,Literatura i kultura w Oranżerii – Jesienna zaduma’’,,Literatura i kultura w Oranżerii – Jesienna zaduma’’
 
Nazwa realizatora : Miłośnicy literatury i kultury działająca przy Stowarzyszeniu  Kobiet ,, Miej Marzenia’’
Czas trwania projektu : 03.09.2018 – 30.112018
Miejsce realizacji projektu :  Lidzbark Warmiński
 
Cel główny projektu – promocja i ukazanie potencjału literatury jako głównego motoru twórczego w innych dziedzinach sztuki został osiągnięty w pełnym wymiarze. Stworzono możliwość spotkań z książką. Stworzono możliwości spotkań z książką  różnym grupom wiekowym w twórczej przestrzeni. Odbiorcy  współtworzyli wydarzenia. Realizacja projektu  spowodowała wzrost  aktywności społecznej mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i okolic. Wspólne działania pozwoliły na budowanie i zacieśnianie więzi lokalnych , a także integrację  międzypokoleniową i społeczną osób wykluczonych. Uczestnicy podnieśli  kompetencje w zakresie umiejętności społecznych -  współpracy w grupie , systematyczności, autoprezentacji, wywiązywanie się z pozostawionych zadań , rzetelności. Realizatorzy podnieśli swoją znajomość środowiska oraz kompetencje we współpracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Podjęto działania , które  podzielono na cztery bloki tematyczne : plastyka, muzyka, teatr, literatura w przestrzeni użytkowej.
 
Rezultaty działań :
  • Spotkania inauguracyjne – 1
  • Spotkania autorskie – 2
  • Salon literacki – 2
  • Warsztaty ilustracji – 3
  • Warsztaty  grafiki komputerowej – 1
  • Warsztaty ruchu i ekspresji scenicznej – 1
  • Wystawy/ekspozycje
  • Oprowadzanie kuratorskie – 7
  • Wystawa wielkoformatowe tablice ekspozycyjne 70 x 100 – 22 szt.
  • Plakaty -100 szt. , zaproszenia -500szt , śpiewniki -50szt
Poprzez udział w projekcie  mieszkańcy regionu mieli możliwości  skorzystania z niedostępnych na co dzień dóbr kulturalnych. Uczestniczyli w wydarzeniach w pięknych  zabytkowych wnętrzach Oranżerii Kultury. Wzrósł poziom wrażliwości estetycznej , docenienie znaczenia ilustracji książkowych. Poprzez udział w warsztatach uczestnicy nabyli nowe umiejętności. Podwyższyła się ich samoocena, wzrosło poczucie własnej wartości . Osoby z grup defaworyzowanych zintegrowały się  z lokalną społecznością. Poprawiła się jakość życia wśród uczestników projektu. Poszerzyły się kontakty międzyludzkie. Wspólna praca w trakcie warsztatów ilustratorskich , poezji śpiewanej czy sztuk użytkowych zacieśniła więzi społeczne. Odbiorcy mieli możliwość uczestnictwa w nowych imprezach, które wpisały się  do kalendarza wydarzeń miejskich.
 
Odbiorcy projektu:
Orientacyjna liczba uczestników projektu : 580
 
Kwota dofinansowania : 4950,00 złPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.