Lista Rankingowa z dnia 17.03.2017
Dotyczy osób, które złożyły wnioski o wsparcie finansowego wraz biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 10.03.2017 r.

Informujemy, że złożone wnioski o wsparcie finansowego wraz biznes planami z pozycji 1-12 zostały rekomendowane do dofinansowania. Do tych osób w najbliższych dniach zostanie wysłane pismo informujące o możliwości podpisania umowy na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Informujemy, że z uwagi na okres realizacji projektu, należy niezwłocznie rozpocząć procedurę rejestracji firmy, tak aby każdy z uczestników podpisał umowę i otrzymał środki finansowe do końca marca 2017 r.
 
Informujemy, że wnioski o wsparcie finansowe wraz z biznes planami znajdujące się w pozycjach 13-15 znajdują się na liście rezerwowej. Wnioski te pomimo pozytywnej oceny (powyżej 60 punktów) nie zostały skierowane do dofinasowania, z uwagi na wyczerpanie puli dostępnych środków na dotacje w ramach projektu. Niemniej jednak w ramach konkursu zabezpieczona została kwota na odwołania w wysokości 1 dotacji. O szczegółach dot. składania odwołania zostaną Państwo poinformowani w piśmie przesłanym do Państwa w najbliższym terminie wraz z kopiami kart oceny merytorycznej.

LISTA RANKINGOWA


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.