Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach środków wsparcia pomostowego.

Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego:
 
 • zapłaty zobowiązań publicznoprawnych (w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela – dla osób ubezpieczających się w ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników), z wyjątkiem kar i grzywien,
 •  koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 •  koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę/ ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych, podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej),
 •  koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
 •  koszty zakupu materiałów biurowych,
 •  koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych,
 •  koszty zakupu materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu lub usługi,
 •  koszty usług pocztowych i kurierskich,
 •  koszty usług księgowych,
 •  koszty związane z ubezpieczeniem osób i/ lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 •  koszty usług prawnych,
 •  opłaty i przelewy bankowe,
 •  koszty utrzymania samochodów firmowych (w tym koszty paliwa, ubezpieczeń, eksploatacyjne, koszty leasingu),
 •  koszty działań informacyjno-promocyjno-marketingowych.

 UWAGA
 Środki pieniężne otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na zakup: środków trwałych, materiałów z przeznaczeniem na sprzedaż.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.