Harmonogramy Kursów i Szkoleń
   Efektem kursów i szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji weryfikowane będzie poprzez sprawdzenie (np. w formie egzaminu).

HARMONOGRAMY:

 


Zestawienie Staży
Część Uczestników Projektu zostanie skierowana na staże zawodowe – przy uwzględnieniu ich predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, zapotrzebowania rynkowego, wymogów firm. Średni okres stażu to 6 miesięcy. Wybór staży w oparciu o opracowany w projekcie Indywidualny Plan Działania. Realizacja staży zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
Miejsce: docelowo na obszarze Projektu, jeżeli zajdzie potrzeba - także w innym miejscu.
Warunki stażu:
-wyznaczenie opiekuna stażysty,
-obligatoryjna pisemna ocena stażu i jego jakości w trakcie i po jego realizacji,
-program stażu określony odgórnie, przed rozpoczęciem stażu, będący odrębnym dokumentem określającym zakres i wymiar stażu, wymiar obowiązków, posiadający cel edukacyjny oraz treści edukacyjne
-obligatoryjne udostępnienie przez pracodawcę odpowiednich narzędzi i przystosowanego miejsca pracy do realizacji stażu zgodnie z określonym programem
-proces rekrutacji stażystów będzie oparty o wytyczne i wymogi pracodawcy względem potencjalnej grupy zainteresowanych uczestników proj.
-staż poprzedzony procesem adaptacji
-umowa stażu w formie pisemnej
-zapewnione: zwrot kosztów dojazdu, opiekun stażu, stypendium stażowe, badania lekarskie, BHP.

Zasada równości szans i niedyskryminacji: organizacja wsparcia w zadaniu w sposób ułatwiający dostęp osób niepełnosprawnych -  pomieszczenia bez barier architektonicznych, ewentualnie możliwość transportu.

ZESTAWIENIE


Harmonogramy Warsztatów Motywacyjnych i Aktywnego Poszukiwania Pracy
Program dotyczący części motywacyjnej Warsztatów:
-przełamanie problemu związanego z otwartością na innych ludzi, otwartością na zmiany koniecznych do
zmiany sytuacji życiowej, w tym zawodowej,
- podniesienie motywacji uczestników,
- nagrywanie zachowań w różnych symulowanych sytuacjach społecznych w celu weryfikacji mowy ciała, błędów w
zachowaniu i ich korekty.
  Część dotycząca Aktywnego Poszukiwania Pracy - zajęcia prowadzone z wykwalifikowanym trenerem z doświadczeniem w obszarze rynku pracy. Mają na celu nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy poprzez identyfikację mocnych i słabych stron Uczestników Projektu, ich zaznajomienie z zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych, stworzenia oferty pracy, analizy sytuacji zawodowej, lokalnego rynku pracy, autoprezentacji podczas kontaktu z pracodawcą, znajomość najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej, ćwiczenie rozmowy (nagranie i omówienie błędów).

HARMONOGRAMY:Harmonogramy spotkań z doradcą zawodowym - opracowanie IPD
   Trzygodzinne spotkanie ma na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania na podstawie potrzeb, potencjału i związanych z tym możliwości rozwoju zawodowego. Na podstawie IPD zostanie określony zostanie wybór szkolenia/kursu, stażu na dalszych etapach realizacji Projektu.

HARMONOGRAMY:
logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.