Projekty z zakresu pomocy społecznej - konkurs Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


I. Podmioty uprawnione do składania wniosków: a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, b) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej...

więcej

Konkurs ofert: Międzynarodowe Domy Spotkań Edycja 2021


Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski. Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci MDS, dysponującej wysokiej jakości ofertą programową, spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i edukacji...

więcej

Konkurs MEiN „Rodzina polonijna”


Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje realizację działań polegających na wspieraniu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej....

więcej

Dotacje MSWiA na realizację w 2022 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego


Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom: mniejszości narodowych i etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym - działającym na podstawie Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o fundacjach - jak również instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych lub rozwoju i zachowania języka regionalnego....

więcej

Pomoc ARiMR-u dla Kół Gospodyń Wiejskich - akcja szczepień


Zgodnie z projektowanymi przepisami Koła gospodyń wiejskich będą mogły otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansową na zorganizowanie akcji promocji szczepień oraz jej przeprowadzenie. Trwają ostatnie prace legislacyjne, które umożliwią ARiMR przekazanie środków na ten cel. Wnioski trzeba będzie złożyć do 15 września 2021 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, a przedsięwzięcie trzeba będzie zrealizować do końca września. Jedno koło może zorganizować maksymalnie trzy wydarzenia...

więcej

Zapraszamy na Koncert Agnes i Luigiego Pagano w Dobrym Mieście


Serdecznie zapraszamy w czwartek, 15 lipca 2021 roku na klimatyczny koncert AGNES I LUIGIEGO PAGANO i wieczór włoski w klimatycznym otoczeniu Rancza w Dolinie w Dobrym Mieście. Organizatorem wydarzenia jest LGD "Warmiński Zakątek" i "Ranczo w Dolinie. Wstęp na koncert jest bezpłatny!

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.