I Ty możesz służyć Ojczyźnie
Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele zadań konkursowych:
1) zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej m.in. uczniów klas mundurowych, młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych, studentów - członków Legii Akademickiej, żołnierzy WOT;
2) wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz organizacji działających na rzecz obronności;
3) upowszechnienie, rozwój i podniesienie poziomu wyszkolenia proobronnego społeczeństwa;
4) tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa;
5) kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.: 

1) organizację programów i przedsięwzięć o charakterze proobronnym, np. szkolenia, warsztaty, kursy sprawnościowe (m.in. strzeleckie, taktyczno-poligonowe, samoobrony, pierwszej pomocy itp.);
2) organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-obronnych (np. zawody sprawnościowe, mistrzostwa, mityngi, spartakiady itp.);
3) organizację i przeprowadzenie m.in. obozów, biwaków, zlotów o charakterze sportowoobronnym. 

Kwota dofinansowania: 80% wartości projektu.
Łączna alokacja : 3 000 000 PLN

Oferty należy przesyłać na adres: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Al. Niepodległości 218,00-911 Warszawa z dopiskiem na kopercie: OTWARTY KONKURS OFERT NR 07/2021/WD/DEKiD25. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii jawnej Ministerstwa Obrony Narodowej, do dnia 20 maja 2021 r., do godziny16.15.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do kancelarii.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.