Konkurs Komisji Europejskiej na czteroletnie umowy sieciowania partnerskiego na wsparcie sieci europejskich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na poziomie UE i think-tanków wartości UE
   Celem konkursu jest ochrona, promocja i zwiększanie świadomości nt. praw poprzez finansowe wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na lokalnym, regionalnym i międzynarodowym szczeblu w promocji i kultywacji tych praw, tak więc także wzmocnienie ochrony i promocji wartości Unii i poszanowania rządów prawa i wsparcie bardziej demokratycznej UE, dialogu demokratycznego, przejrzystości i dobrych rządów.

   Wspierane inicjatywy polityki UE: plan działań europejskiej demokracji, Raport obywatelstwa UE 2020, raport rządów prawa, strategia wzmocnienia aplikacji Karty Praw Fundamentalnych w UE, Strategia Gender Equality 2020-2025, Akcja planu antyrasistowskiego UE, UE strategiczna rama pracy na rzecz równości, inkluzji i partycypacji Romów, Strategia równości LGBTIQ, UE Strategia praw dziecka, UE Strategia zwalczania antysemityzmu.

Zakres: konkurs ma stworzyć partnerstwo 4-letnie z sieciami europejskimi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na szczeblu UE i europejskimi think-tankami których cele statutowe będą chronić i promować wartości Unii.

   W szczególności partnerzy sieci powinni działać w:

  • promocji i protekcji wartości Unii
  • promocji równości, zapobieganiu i zwalczaniu syskryminacji
  • promocji równości genderowej
  • zwalczaniu rasizmu, ksenofobii i wszelkich form nietolerancji
  • protekcji i promocji praw dziecka
  • promocji pamięci europejskiej
  • promocji zaangażowania obywatelskiego
  • prewencji i zwalczania przemocy genderowej
  • prewencji i promocji przemocy przeciwko dzieciom
   Coroczne granty operacyjne mające być podpisywanymi na podstawie tych porozumień sieci partnerskiej zwiększą potencjał tych sieci by przyczynić się aktywnie rozwojowi i implementacji polityk UE w tych obszarach.

Szczegóły na stronie programu ( wjęz. angielskim): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.