Priorytet 5 PROO NIW CRSO w edycji na rok 2021 - wsparcie doraźne
    
   Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej do kwoty 10 tys. zł (mikrodotacja) na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym oraz wsparcie na pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.
   Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.
   Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 8 kwietnia 2021 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.   
   W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.
   Wniesienie wkładu własnego w Konkursie nie jest wymagane.
   Środki przeznaczone na realizację Konkursu wynoszą 2 560 000 zł.
   Ze środków PROO finansowane będą jedynie działania związane bezpośrednio z działalnością statutową Wnioskodawcy oraz działania, o których mowa w art. 88a ust. 5 pkt 4 (UoGH) tj. działania wspierające rozwój instytucjonalny organizacji. Środki PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
   W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji zadań od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r.
   Wniosek należy złożyć w terminie naboru wniosków wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji dostępnego na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl.

STRONA PROGRAMU

   

   
   


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.