POTWIERDZENIA FUNKCJONOWANIA FIRM BENEFICJENTóW

2015-06-18

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem projektu "Z pomysłem po dotację",  w ciągu 30 dni kalendarzowych po upływie 12- go miesiąca od podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjenci pomocy są  zobowiązani do dostarczenia do Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, takich jak:

 • aktualny wypis z organu rejestrowego;
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

Nie dostarczenie dokumentów do ostatniego dnia wyznaczonego przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek" oznacza nie dotrzymanie warunków Umowy i skutkować będzie rozpoczęciem procesu odzyskania środków pochodzących z dotacji, zgodnie z warunkami Umowy podpisanej z Beneficjentem pomocy.

WYNIKI KONKURSU O PRZEDłUżONE WSPARCIE POMOSTOWE , NABóR 2014R.

2015-01-17

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim ogłasza wyniki konkursu zamkniętego nr WZ/60/PWP/2014/POKL o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,  Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia.
Poniżej zamieszczamy listę wniosków, które otrzymały największą liczbę punktów i otrzymują przedłużone wsparcie pomostowe we wskazanej wysokości.

Lp. 

NR WNIOSKU O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

LICZBA PUNKTÓW

PROPONOWANA KWOTA WSPARCIA  W UJĘCIU MIESIĘCZNYM (zł)

RAZEM (zł)

1

WZ/60/79/2014/POKL/DI-15/PWP-9

85

1000,00

4000,00

2

WZ/60/107/2014/POKL/DI-50/PWP-17

80

1000,00

4000,00

3

WZ/60/104/2014/POKL/DI-49/PWP-16

80

1000,00

4000,00

4

WZ/60/106/2014/POKL/DI-47/PWP-14

80

1000,00

4000,00

5

WZ/60/105/2014/POKL/DI-48/PWP-15

80

1000,00

4000,00

6

WZ/60/148/2014/POKL/DI-4/PWP-28

78

1000,00

4000,00

7

WZ/60/62/2014/POKL/DI-11/PWP-4

77

630,00

2520,00

8

WZ/60/23/2014/POKL/DI-2/PWP-2

76

590,00

2360,00

9

WZ/60/13/2014/POKL/DI-45/PWP-37

72

550,00

2200,00

10

WZ/60/12/2014/POKL/DI-24/PWP-3

69

1000,00

4000,00

11

WZ/60/4/2014/POKL/DI-28/PWP-6

68

1000,00

4000,00

12

WZ/60/9/2014/POKL/DI-56/PWP-24

67

550,00

2200,00

13

WZ/60/155/2014/POKL/DI-8/PWP-12

67

1000,00

4000,00

14

WZ/60/128/2014/POKL/DI-18/PWP-5

64

1000,00

4000,00

15

WZ/60/19/2014/POKL/DI-61/PWP-25

62

580,00

2320,00

16

WZ/60/129/2014/POKL/DI-62/PWP-33

62

430,00

1720,00


LISTA REZERWOWA

Lp.

NR WNIOSKU O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

LICZBA PUNKTÓW

PROPONOWANA KWOTA WSPARCIA  W UJĘCIU MIESIĘCZNYM (zł)

RAZEM (zł)

1

WZ/60/55/2014/POKL/DI-20/PWP-41

61

430,00

1720,00

2

WZ/60/100/2014/POKL/DI-53/PWP-10

61

550,00

2200,00

3

WZ/60/164/2014/POKL/DI-54/PWP-11

61

1000,00

4000,00

4

WZ/60/109/2014/POKL/DI-42/PWP-18

61

1000,00

4000,00

5

WZ/60/112/2014/POKL/DI-63/PWP-44

61

550,00

2200,00

6

WZ/60/92/2014/POKL/DI-66/PWP-13

61

580,00

2320,00

7

WZ/60/53/2014/POKL/DI-5/PWP-8

60

690,00

2760,00

8

WZ/60/81/2014/POKL/DI-3PWP-1

60

580,00

2320,00

9

WZ/60/29/2014/POKL/DI-3/PWP-31

60

430,00

1720,00

10

WZ/60/154/2014/POKL/DI-41/PWP-42

60

430,00

1720,00

11

WZ/60/115/2014/POKL/DI-13/PWP-21

60

500,00

2000,00

Osoby z listy podstawowej, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe zapraszamy do podpisania umów. Termin podpisania umowy należy ustalić telefonicznie z biurem Projektu.

W przypadku dostępności dodatkowych środków, osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowały się do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego, o czym zostaną poinformowane telefonicznie.

Pozostałe wnioski, które nie znalazły się na listach,  nie zakwalifikowały się do  wsparcia w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z powodu nieuzyskania minimalnej wymaganej ilości punktów.

PRZEDłUżONE WSPARCIE POMOSTOWE

2014-12-17

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
w Partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim ogłasza konkurs zamknięty nr WZ/60/PWP/2014/POKL
na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
dla uczestników projektu: Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia
[1]o dofinansowanie projektu: strong>UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00 NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE 29-30 grudnia 2014 roku
w godzinach 9.00 – 15.00
w Biurze projektu w Dobrym Mieście przy ulicy Grunwaldzkiej 6

 

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe:

a)      przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1000,00 PLN przez okres do 4 miesięcy od dnia 01.01.2015 do dnia 30.04.2015 –  dla min. 10 osób korzystających wcześniej z podstawowego wsparcia pomostowego z naboru prowadzonego w 2014r.;

Zgodnie z regulaminem projektu „Z pomysłem po dotację” warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest:

1)      złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych egzemplarzy (w wersji papierowej):

- wniosku  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,

- wymaganych załączników.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW:

1)     Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie 29-30 grudnia 2014r (liczy się dzień i godzina dostarczenia do Biura Projektu)
2)     Wniosek wraz z załącznikami ( 1 egzemplarz w wersji papierowej).

3)     Odpowiedzialność za czytelność, kompletność, poprawność sporządzenia dokumentów spoczywa na Wnioskodawcy.
4)     Wzory dokumentów znajdują się  na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl w zakładce: „Z pomysłem po dotację” ( „Dokumenty do pobrania-nabór 2014r”/”Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego”).
5)     Formularz wniosku musi by kompletny, tj.:

b)      przedłożony w 1 egzemplarzu(oryginał)
c)       posiada wypełnione wszystkie rubryki/pola
d)      oryginały dokumentów muszą by podpisane przez osoby uprawnione,
e)      kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z datą i czytelnym podpisem Beneficjenta Pomocy((kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w § 6 ust. 2 Regulaminu projektu)
f)       załączniki muszą być kompletne.

 Szczegóły przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie projektu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

1)      WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wykaz niezbędnych załączników:

1)    Oświadczenie/zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
2)      Oświadczenie/zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
3)      Zestawienie przychodów i kosztów w formie tabelarycznej lub z ewidencji księgowej obejmujące okres od rozpoczęcia działalności do ostatniego zamkniętego miesiąca, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta pomocy,
4)      Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis,
5)      Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
6)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

[1] Rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

UWAGA!!! ZMIANA REGULAMINU PROJEKTU - NABÓR 2014R

2014-12-08

W związku z wygospodarowaniem środków przeznaczonych na przedłużone wsparcie pomostowe dla uczestników projektu z naboru prowadzonego w 2014r wprowadza się następujące zmiany w treści oraz w załącznikach do Regulaminu projektu "Z pomysłem po dotację". Zmiany obowiązują od dnia 15.12.2014, tj. w terminie min. 5 dni od ich ogłoszenia.

Aneks nr 1 do Regulaminu Projektu z dnia 25112014

POTWIERDZENIE FUNKCJONOWANIA FIRMY

2014-08-26

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem projektu „Z pomysłem po dotację”  w ciągu 30 dni kalendarzowych po upływie 12- go miesiąca od podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjenci pomocy są  zobowiązani do dostarczenia do Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, takich jak:

 • aktualny wypis z organu rejestrowego;
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

Nie dostarczenie dokumentów do ostatniego dnia wyznaczonego przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” oznacza nie dotrzymanie warunków Umowy i skutkować będzie rozpoczęciem procesu odzyskania środków pochodzących z dotacji, zgodnie z warunkami Umowy podpisanej z Beneficjentem pomocy.

KONTAKT

2014-08-07

W związku z realizacją projektu "Z pomysłem po dotację"  w dniach 04-17.08.2014 r. proszę kontaktować się z Asystentką Koordynatora Projektu - Alicją Połusewicz.

tel. komórkowy 692 500 170

tel. do biura projektu 89-616-00-58

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA UCZESTNIKóW Z NABORU PROWADZONEGO W 2014R.

2014-07-31

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne doradztwo indywidualne prowadzą:

- w zakresie zagadnień biznesowych: Pani Barbara Bąkowska  - email: bakowska@screp.pl

- w zakresie zagadnień finansowo-księgowych:  Pani Elżbieta Lendo - email: ela@cdef.pl

- w zakresie zagadnień prawnych: Pani Anna Parys - email: an_parys@wp.pl

 Doradztwo może być świadczone stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu z doradcą, w uzasadnionych przypadkach może być również świadczone poprzez email. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z fachowej pomocy.

INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU "Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ" NABÓR 2014

2014-07-07

Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne do rozliczenia środków finansowych 
przekazanych w ramach dotacji inwestycyjnej i otrzymania płatności końcowej.

 

Zgodnie z Regulaminem Projektu Beneficjent pomocy w  terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji określonego w Umowie powinien przedstawić Beneficjentowi: szczegółowe zestawienie  zakupionych towarów i/lub usług (do pobrania w zakładce: Nabór 2014 Załącznik nr 13 – Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej), których zakup został dokonany ze środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz ze środków własnych ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych (z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem).

Do Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i/lub usług należy załączyć:

 1. wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie płatności obejmujący okres od otrzymania dotacji inwestycyjnej do dnia ostatniego przelewu w ramach realizacji inwestycji,
 2. wycenę rzeczoznawcy (w przypadku zakupu używanego środka trwałego pow. 5000,00 zł)
 3. oświadczenie sprzedawcy  o  niezakupieniu  środka trwałego ze środków publicznych/Unii Europejskiej  w okresie 7 lat (w przypadku zakupu używanego środka trwałego),
 4. prawo własności do lokalu lub oświadczenie właściciela lokalu wyrażającego zgodę na określony zakres prac (w przypadku remontu).

 

Przed dokonaniem płatności końcowej Biuro LGD przeprowadzi kontrolę w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, z której zostanie sporządzony protokół i dokumentacja fotograficzna.

W trakcie kontroli Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

 1. przedstawić zakupione zgodnie z biznes planem wszystkie towary;
 2. przedstawić do wglądu dokumenty umożliwiające m.in. ocenę parametrów jakościowych opisanych w biznes planie, w tym: potwierdzenia zapłaty (wyciąg bankowy), protokoły odbioru(wymagane w przypadku zakupu środków trwałych o wartości powyżej 3500,00 zł.), ewidencje środków trwałych, specyfikację techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne, które prosi Beneficjent;
 3. udostępnić pomieszczenie do celów kontroli;
 4. umożliwić wykonanie dokumentacji fotograficznej przez Beneficjenta w trakcie kontroli.

ZAPROSZENIE DO SKłADANIA OFERT

2014-06-04

W związku z realizacją projektu "Z pomysłem po dotację", zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego w zakresie: prawnym, biznesowym i finansowo-księgowym dla uczestników projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zapytanie ofertowe - doradztwo biznesowe specjalistyczne

Zapytanie ofertowe - doradztwo finansowo - ksiegowe specjalistyczne

Zapytanie ofertowe - doradztwo prawne specjalistyczne

 

ZMIANY W TREśCI UMOWY NA OTRZYMANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ

2014-06-02

Uprzejmie informujemy, że w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zmian w treści umowy na otrzymanie dotacji inwestycyjnej, w najbliższych dniach wysłany zostanie do Państwa aneks uwzględniający wprowadzone zmiany. Poniżej zaktualizowana treść umowy.

Zmieniony Załącznik 9 -  Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej z dnia 30.05.2014 

LISTA RANKINGOWA, REZERWOWA I WNIOSKI ODRZUCONE

2014-05-21

Poniżej zamieszczamy aktualne listy: rankingową, rezerwową, wnioski odrzucone, uwzględniające rezygnacje uczestników  projektu "Z pomysłem po dotację" oraz procedurę odwoławczą.


Listy rankingowe

PROCEDURA REJESTRACJI FIRMY

2014-05-06

Biuro LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” prosi wszystkich uczestników projektu Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ zakwalifikowanych do wsparcia finansowego o jak najszybsze przeprowadzenie procedury rejestracji firmy, w celu jak najszybszego podpisania umowy i wypłaty środków dotacji.

Prosimy o niezwłoczne poinformowanie Biura LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”  o proponowanych formach zabezpieczenia kwoty dotacji (2 formy spośród wymienionych w §10 punkt 9) oraz skompletowanie i przedłożenie pozostałych dokumentów rejestracyjnych wskazanych w piśmie, które są niezbędne do podpisania umowy.

Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub pocztą.

Jednocześnie przypominamy, że przy podpisaniu umowy konieczna jest obecność współmałżonka (jeżeli dotyczy) zarówno Wnioskodawcy oraz poręczyciela.

 

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach poręczyciela.

LISTA RANKINGOWA OSóB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA

2014-04-30

Uprzejmie informujemy, iż zakończona została ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Z pomysłem po dotację"  - nabór 2014 Poniżej zamieszczamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do wsparcia, listę rezerwową oraz listę wniosków  ocenionych negatywnie.

Zgodnie z regulaminem projektu w najbliższym czasie otrzymają Państwo informację o szczegółowej ocenie merytorycznej  oraz o proponowanej kwocie wsparcia.

Lista Rankingowa

AKTUALNA KARTA OCENY FORMALNEJ

2014-04-14

W związku z naborem wniosków w ramach projektu "Z pomysłem po dotację" zamieszczamy aktualną kartę oceny formalnej, zgodna z Regulaminem projektu z dnia 10 stycznia 2014 r.

 

karta oceny formalnej

URUCHOMIONE ZOSTAłO DORADZTWO AD HOC

2014-04-07

Uprzejmie informujemy, że uruchomione zostało doradztwo ad hoc dotyczące zagadnień prawnych i księgowych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

 

Dane kontaktowe do doradców:

1.Doradztwo prawne: Anna Parys, tel. 601-717-087, email: an_parys@wp.pl

2.Doradztwo księgowe: Krystyna Polonis, tel.502-288-422, email: krysiapolonis@gmail.com

Zachęcamy do korzystania z fachowej pomocy.

UWAGA:

W zaplanowano łącznie 60 godzin doradztwa, w związku z czym doradcy będą do Państwa dyspozycji do chwili wykorzystania limitu 60 godzin, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestników projektu

 

WYNIKI

2014-04-04

NABóR WNIOSKóW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

2014-04-02

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim ogłasza konkurs zamknięty nr WZ/60/2014/POKL/DI
na składanie wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia


dla uczestników projektu: Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia [1]
o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE 14 – 17 kwietnia 2014 roku w godzinach 9.00 – 16.00 w biurze projektu w Dobrym Mieście przy ulicy Grunwaldzkiej 6
 

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe:

 • jednorazową dotację inwestycyjną dla minimum 55 osób na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie do 40 000 PLN lub 20 000 PLN w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej na osobę.
 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości  do 1000 PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia  pomostowego  – dla minimum 55 osób,
 • wsparcie pomostowe w postaci usługi doradczej o charakterze specjalistycznym:
  • prawnym,
  • finansowo
  • księgowym
  • doradztwa biznesowego

Zgodnie z regulaminem projektu „Z pomysłem po dotację” warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest:

  1. ukończenie usługi szkoleniowo – doradczej lub przedłożenie stosownego zaświadczenia (§ 8 ust. 6 Regulaminu projektu) oraz
  2. złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych egzemplarzy (w wersji papierowej):
   • wniosku  o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej  i  podstawowego wsparcia pomostowego,
   • wymaganych załączników  (§ 10 ust. 1 Regulaminu projektu)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW:

 1. Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie 14 – 17 kwietnia 2014 (liczy się dzień i godzina dostarczenia do Biura Projektu)
 2. Kompletny wniosek  z załącznikami należy złożyć spięty w  plastikowej teczce (skoroszyt).
 3. Odpowiedzialność za czytelność, kompletność, poprawność sporządzenia dokumentów spoczywa na Wnioskodawcy.
 4. Wnioskodawca – na etapie oceny formalnej wniosku ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia / poprawy błędów, zgodnie z procedurą określoną w § 11  Regulaminu projektu.
 5. Wzory dokumentów znajdują się  na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl w zakładce „Z pomysłem po dotację” w „Nabór 2014” w „Plikach do pobrania” i „Aktualnościach”.
 6. Formularz wniosku musi by kompletny, tj.:
  • jest wypełniony elektronicznie (nie dopuszcza się ręcznego wypełniania wniosków),
  • posiada wypełnione wszystkie rubryki (w przypadku gdy którykolwiek punkt wniosku lub biznesplanu nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”,
  • oryginały dokumentów muszą by podpisane przez osoby uprawnione,
  • wnioskowana kwota dofinansowania musi by niższa lub równa maksymalnej kwocie dotacji inwestycyjnej  założonej w projekcie beneficjenta,
  • załączniki muszą być kompletne.
 7. Przedkładane kserokopie dołączone do Wniosku muszą być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” zgodnie z wytycznymi w §6 pkt. 2. 

 

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW DOKONANA ZOSTANIE W TERMINIE  18 kwietnia – 2 maja 2014 roku, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie projektu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej,
 3. Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy,
 4. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa
 5. Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji,
 6. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 7. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis,
 10. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań.
 11. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,
  o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro,
  a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub
 12. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń
  o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 


[1] - Rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

HARMONOGRAM SZKOLEń - NABóR 2014

2014-03-20

W ramach kolejnego etapu projektu "Z pomysłem po dotację"  zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w Pilniku, Bartoszycach oraz Kętrzynie. Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń dla każdej z grup.

 

III ETAP NABORU "Z POMYSłEM PO DOTACJę"

2014-03-18

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.03.2014 zakończony został III etap rekrutacji w projekcie 
„Z pomysłem po dotację”.

Poniżej przedstawiamy listę 72 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (do pobrania) wraz z przyznaną punktacją po przeprowadzeniu wszystkich etapów oceny. 

O dokładnych terminach szkoleń i doradztwa indywidualnego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie i poprzez  stronę internetową projektu.

W wyniku rekrutacji utworzona została również lista rezerwowa uczestników projektu. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału, do projektu może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności na tej liście.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji

(§7 – Zasady rekrutacji, Pkt. 24) zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

 

Lista rankigowa uczestników

Lista rezerwowa

ZAPROSZENIE DO SKłADANIA OFERT

2014-03-14

W związku z realizacją projektu "Z pomysłem po dotację", zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa(ad hoc) w zakresie prawnym i księgowym dla uczestników projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zapytanie ofertowe Doradztwo Księgowe Ad hoc

Zapytanie odertowe Doradztwo Prawne Ad hoc

ZAPYTANIE OFERTOWE

2014-03-11

W związku z realizacją projektu "Z pomysłem po dotację", zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie tworzenia biznes planu dla uczestników projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 zapytanie ofertowe

DRUGI ETAP NABORU 2014

2014-03-07

Poniżej zamieszczamy szczegółowe harmonogramy spotkań z doradcami organizowane w ramach II etapu rekrutacji. Spotkania prowadzone będą w punktach konsultacyjnych. Wszystkie terminy potwierdzone zostaną telefonicznie przez kadrę projektu

 

LISTY RANKINGOWE

2014-03-07

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.03.2014 r. zakończony został I etap rekrutacji w projekcie 
„Z pomysłem po dotację”, poniżej przedstawiamy listy ocenionych formularzy rekrutacyjnych(do pobrania) wraz z przyznaną punktacją po przeprowadzeniu oceny merytorycznej.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” - nabór 2014 r.

LISTA REZERWOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” - nabór 2014 r.

FORMULARZE ODRZUCONE/WYCOFANE Z PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” – nabór 2014 r.

Osoby z listy rankingowej kwalifikują się do II etapu rekrutacji.

W trakcie II etapu rekrutacji będą sprawdzane kwalifikacje i predyspozycje osób przez trzech specjalistów, tj. psychologa, doradcę zawodowego oraz doradcę biznesowego. Opis kryteriów oceny dokonywanej przez specjalistów znajduje się w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt. 18 b).

Terminy spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym zostały określone na dni: 12,13,14,15 marca 2014 r.

Miejsce spotkań to punkty konsultacyjne w każdym z powiatów.

W dniu dzisiejszym tj. 07.03.2014 r., na niniejszej stronie zostaną zamieszczone dokładne terminy i godziny spotkań, które potwierdzi telefonicznie personel projektu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji (§7 – Zasady rekrutacji, Pkt. 24) zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 
nie przysługuje odwołanie.

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE

2014-02-19

Informujemy, że w związku z osiągnięciem wymaganych limitów zgłoszeń formularzy rekrutacyjnych do projektu

"Z pomysłem po dotację"

(w tym limitów parytetowych) nabór prowadzony będzie do dnia 19.02.2014r. do godz. 15:00.

Wnioski złożone po w.w. terminie nie będą przyjmowane.

NABóR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH - NABóR 2014R.

2014-02-13

    Przypominamy, że trwa nabór wniosków (formularzy rekrutacyjnych) do projektu "Z pomysłem po dotację". Na dzień 13.02.2014r, liczba zgłoszeń wynosi 128. Nabór prowadzony będzie do dnia 24 lutego 2014r do godz. 15.00, z możliwością wcześniejszego zamknięcia, w przypadku osiągnięcia liczby 150 zgłoszeń. Osoby chętne, zapraszamy do składania wniosków.

WYNIKI KONKURSU - WSPARCIE POMOSTOWE

2014-02-05

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim ogłasza wyniki konkursu zamkniętego nr WZ/123/PWP/2014/POKL o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków, które otrzymały największą liczbę punktów i otrzymują przedłużone wsparcie pomostowe we wskazanej wysokości.

Lp.NR WNIOSKU O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWEPROPONOWANA KWOTA WSPARCIAILOŚĆ MIESIĘCYRAZEM

1

WZ/123/52/2013/POKL/DI-27/PWP-1

720 zł

6

4 320 zł

2

WZ/123/6/2013/POKL/DI-11/PWP-2

450 zł

6

2 700 zł

3

WZ/123/36/2013/POKL/DI-14/PWP-3

740 zł

6

4 440 zł

4

WZ/123/118/2013/POKL/DI-21/PWP-4

1 000 zł

6

6 000 zł

5

WZ/123/29/2013/POKL/DI-1/PWP-6

450 zł

6

2 700 zł

6

WZ/123/28/2013/POKL/DI-32/PWP-7

570 zł

6

3 420 zł

7

WZ/123/138/2013/POKL/DI-2/PWP-10

1 000 zł

2

2 000 zł

8

WZ/123/129/2013/POKL/DI-56/PWP-11

600 zł

6

3 600 zł

9

WZ/123/43/2013/POKL/DI-16/PWP-13

700 zł

6

4 200 zł

10

WZ/123/57/2013/POKL/DI-50/PWP-17

1 000 zł

6

6 000 zł

11

WZ/123/59/2013/POKL/DI-18/PWP-19

700 zł

6

4 200 zł

12

WZ/123/73/2013/POKL/DI-66/PWP-21

650

6

3 900 zł

13

WZ/123/146/2013/POKL/DI-15/PWP-22

720 zł

6

4 320 zł

14

WZ/123/49/2013/POKL/DI-54/PWP-25

600 zł

6

3 600 zł

15

WZ/123/122/2013/POKL/DI-47/PWP-29

1000

6

6 000 zł

16

WZ/123/123/2013/POKL/DI-30/PWP-30

450 zł

6

2 700 zł

17

WZ/123/89/2013/POKL/DI-36/PWP-33

450 zł

6

2 700 zł

18

WZ/123/51/2013/POKL/DI-12/PWP-34

900 zł

6

5 400 zł

19

WZ/123/8/2013/POKL/DI-19/PWP-35

600 zł

6

3 600 zł

20

WZ/123/24/2013/POKL/DI-45/PWP-36

450 zł

6

2 700 zł

21

WZ/123/7/2013/POKL/DI-48/PWP-37

450 zł

6

2 700 zł

22

WZ/123/46/2013/POKL/DI-35/PWP-38

910 zł

6

5 460 zł

23

WZ/123/76/2013/POKL/DI-57/PWP-42

920 zł

6

5 520 zł

24

WZ/123/103/2013/POKL/DI-9/PWP-45

650 zł

6

3 900 zł

25

WZ/123/55/2013/POKL/DI-33/PWP-46

970 zł

6

5 820 zł

Osoby, którym, przyznano przedłużone wsparcie pomostowe zapraszamy do podpisania umów. Termin podpisania umowy należy ustalić telefonicznie z biurem Projektu.

Pozostałe wnioski, które nie znalazły się na liście,  nie zakwalifikowały się do  wsparcia w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego z powodu niewystarczającej ilości przyznanych punktów przez Komisję Oceny Wniosków.

Wyniki oceny merytorycznej zostaną wysłane pisemnie do wszystkie osób, które złożyły wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe w najbliższych dniach.

WNIOSKI O PRZYZNANIE PRZEDłUżONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

2014-02-03

Uprzejmie informujemy, że w związku ze złożeniem w dniu 30.01.2014r, pisma w sprawie akceptacji wyników oceny złożonych wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe, ostateczne wyniki ukażą się w najbliższym czasie na stronie projektu, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

OGłOSZENIE O NABORZE WNIOSKóW 2014R.

2014-01-20

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „ Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” INFORMUJEMY ŻE:
W TERMINIE
OD 03.02.2014 DO 24.02.2014
PROWADZONY BĘDZIE NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH
DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA:
BEZROBOTNYCH LUB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zawiadamiamy również, że możliwe jest wcześniejsze zamknięcie naboru, w zależności od liczby złożonych wniosków rekrutacyjnych.
Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego.
Nabór prowadzony będzie w Biurze Projektu w Dobrym Mieście oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

WNIOSEK O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

2013-12-31

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
w Partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim ogłasza konkurs zamknięty nr WZ/123/PWP/2014/POKL
na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
dla uczestników projektu: Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia

[1]o dofinansowanie projektu:

UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE 9 – 15 stycznia 2014 roku
w godzinach 9.00 – 15.00
w Biurze projektu w Dobrym Mieście przy ulicy Grunwaldzkiej 6

 

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe:

a)      przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1000,00 PLN przez okres do 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca (liczonych od dnia podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego) –  dla min. 17 osób korzystających wcześniej z podstawowego wsparcia pomostowego z naboru prowadzonego w 2013r.;

Zgodnie z regulaminem projektu „Z pomysłem po dotację” warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest:

1)      złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej):

- wniosku  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,

- wymaganych załączników.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW:

1)     Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie 9 – 15 stycznia 2013 (liczy się dzień i godzina dostarczenia do Biura Projektu)
2)     Komplety wniosków należy złożyć w dwóch egzemplarzach(oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem i datą)
3)     Odpowiedzialność za czytelność, kompletność, poprawność sporządzenia dokumentów spoczywa na Wnioskodawcy.
4)     Wzory dokumentów znajdują się  na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl w zakładce: „Z pomysłem po dotację” ( „Dokumenty do pobrania” i „Aktualności”).
5)     Formularz wniosku musi by kompletny, tj.:

a)      wypełniony elektronicznie (nie dopuszcza się ręcznego wypełniania wniosków),
b)      przedłożony w 2 egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w § 6 ust. 2 Regulaminu projektu,
c)       posiada wypełnione wszystkie rubryki/pola
d)      oryginały dokumentów muszą by podpisane przez osoby uprawnione,
e)      kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z datą i czytelnym podpisem Beneficjenta Pomocy.
f)       załączniki muszą być kompletne.

 Szczegóły przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie projektu.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

1)      WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wykaz niezbędnych załączników:

1)    Oświadczenie/zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
2)      Oświadczenie/zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
3)      Zestawienie przychodów i kosztów w formie tabelarycznej lub z ewidencji księgowej obejmujące okres od rozpoczęcia działalności do ostatniego zamkniętego miesiąca, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta pomocy,
4)      Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis,
5)      Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,
o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro,
a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy lub
6)      Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń
o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
7)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
8)      Samodzielnie przygotowane zestawienie planowanego przeznaczenia środków przedłużonego wsparcia pomostowego (rodzaje i wysokość kosztów).


DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy dot tych samych kosztów kwalifikowanych

Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Wzór zestawienia przychodów i kosztów

 


[1] Rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA 21.10.2013R.

2013-11-08

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI

NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21 października 2013 r.

dotyczące zamówienia na realizację usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa specjalistycznego w zakresie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Z pomysłem po dotację”  (kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

USŁUGA DORADCZA – doradztwo specjalistyczne w zakresie zagadnień prawnych
LP.OFERENTWYNIKI OCENY OFERTY – liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu
 1.  

KANCELARIA PRAWNICZA VENTUS RADCA PRAWNY KAMILA WARCABA

100,00

 1.  

ANNA PARYS

94,58

 1.  

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TOGATUS SŁAWOMIR TROJANOWSKI

91,70

 1.  

KRZYSZTOFA SKUPIEŃ

Oferta odrzucona

 1.  

FirstON SA

Oferta odrzucona

 1.  

KANCELARIA PRAWNA LEXART IWONA KAMIŃSKA

Oferta odrzucona

 1.  

NGO and Business Service Przemysław Rajchel

Oferta odrzucona

Na podstawie weryfikacji ofert, najwięcej punktów otrzymał Oferent:

KANCELARIA PRAWNICZA VENTUS RADCA PRAWNY KAMILA WARCABA,

tj. 100 punktów

i tym samym została wybrana do realizacji usługi doradczej.


ZAPROSZENIE DO SKłADANIA OFERT

2013-10-20

 

Uprzejmie informujemy że Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"  w Dobrym Mieście, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie

indywidualnego doradztwa specjalistycznego w zakresie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu" Z pomysłem po dotację"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zapytanie ofertowe

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA UCZESTNIKóW PROJEKTU

2013-09-24

Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione doradztwo specjalistyczne w zakresie zagadnień biznesowych, prawnych i finansowo-księgowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dane kontaktowe do doradców:

1.Doradztwo prawne: Kamila Warcaba, email: biuro@kancelaria-ventus.pl

2.Doradztwo finansowo-księgowe: Aneta Stefaniak, email: biuro@firston.pl

3. Doradztwo biznesowe: Andrzej Zawieska, email: zawieska_andrzej@andrez-consulting.eu

Doradztwo prowadzone będzie mailowo lub bezpośrednio na spotkaniu z uczestnikiem.

W celu skorzystania z porady mailowej należy kontaktować się indywidualnie z doradcą poprzez adres email.

W celu umówienia się na spotkanie osobiste należy kontaktować się indywidualnie z doradcą poprzez adres email lub telefonicznie dzwoniąc do biura projektu tel. 692-500-170.

Doradcy będą do Państwa dyspozycji do 12 miesięcy od dnia podpisania przez Państwa umowy o wsparcie finansowe.

Zachęcamy do korzystania z fachowej pomocy.

INFORMACJE DLA BENEFICJENTóW "Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ"

2013-09-04

INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU "Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ"

Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne do rozliczenia środków finansowych przekazanych w ramach dotacji inwestycyjnej i otrzymania płatności końcowej.

Zgodnie z Regulaminem Projektu Beneficjent pomocy w  terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji określonego w Umowie powinien przedstawić Beneficjentowi: szczegółowe zestawienie  zakupionych towarów i/lub usług (Załącznik nr 13 do Regulaminu), których zakup został dokonany ze środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych (z oświadczeniem o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem).

Do Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i/lub usług należy załączyć:

 1. wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie przelewu za dany towar/usługę,
 2. wycenę rzeczoznawcy (w przypadku zakupu używanego samochodu),
 3. oświadczenie sprzedawcy  o  niezakupieniu  środka trwałego ze środków publicznych/Unii Europejskiej  w okresie 7 lat (w przypadku zakupu używanego środka trwałego),
 4. prawo własności do lokalu lub oświadczenie właściciela lokalu wyrażającego zgodę na określony zakres prac (w przypadku remontu).

Przed dokonaniem płatności końcowej Biuro LGD przeprowadzi kontrolę w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, z której zostanie sporządzony protokół i dokumentacja fotograficzna. W trakcie kontroli Beneficjent pomocy zobowiązany jest:

 1. przedstawić zakupione zgodnie z biznes planem wszystkie towary;
 2. przedstawić do wglądu dokumenty umożliwiające m.in. ocenę parametrów jakościowych opisanych w biznes planie, w tym: potwierdzenia zapłaty (wyciąg bankowy), protokoły odbioru, ewidencje środków trwałych, specyfikację techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne, o które prosi Beneficjent;
 3. udostępnić pomieszczenie do celów kontroli;
 4. umożliwić wykonanie dokumentacji fotograficznej przez Beneficjenta w trakcie kontroli.

 

Jednocześnie informujemy, iż dla zakupu środka trwałego o wartości co najmniej 1000 zł brutto, dla którego z innych posiadanych dokumentów nie wynika fakt przekazania środka trwałego Beneficjentowi pomocy niezbędne jest wypełnienie Protokołu odbioru (stanowiącego Załącznik nr 23 do Regulaminu).

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór Szczegółowego zestawienia zakupionych towarów i/lub usług

Wzór Protokołu odbioru

SPROSTOWANIE

2013-09-03

DO ZESTAWIENIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI

NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 6 sierpnia 2013 r.

dotyczące zamówienia usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa specjalistycznego w zakresie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Z pomysłem po dotację”  (kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

 

USŁUGA DORADCZA – doradztwo specjalistyczne w zakresie zagadnień prawnych
LP.OFERENTWYNIKI OCENY OFERTY – liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu
1. Anna Parys 88,17
2. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TOGATUS SŁAWOMIR TROJANOWSKI 86,75
3. KAMILA WARCABA 84,00
4. KANCELARIA PRAWNA LEXART IWONA KAMIŃSKA 66,26
5. FirstON SA 56,95
6. KANCELARIA PRAWNA ROBERT KOZARZEWSKI Oferta odrzucona

Na podstawie weryfikacji ofert, najwięcej punktów otrzymała:

Anna Parys, tj. 88,17 punktów

i tym samym została wybrana do realizacji usługi doradczej.

PODPISANO JUż 47 UMóW!

2013-09-02

Pragniemy poinformować, że zostało już podpisanych 47 umów, które umożliwiły start naszym przedsiębiorcom. Mamy nadzieję, że wszystkie formalności oraz zakupy związane z prowadzeniem firmy realizowane są bez problemów.

Pozostałe umowy na dofinansowanie działalności gospodarczej zostaną podpisane

do 15 września 2013r.

ZESTAWIENIE OFERT ZłOżONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z 6.08.2013 R

2013-08-29

w zakresie zagadnień biznesowych

dotyczące zamówienia usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa specjalistycznego w zakresie zagadnień biznesowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Z pomysłem po dotację”  (kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

 

USŁUGA DORADCZA – doradztwo specjalistyczne w zakresie zagadnień biznesowych
LP.OFERENTWYNIKI OCENY OFERTY – liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu
1. Firma Konsultingowa ANDREZ CONSULTING Andrzej Zawieska 100,00
2. FirstON SA 84,00
3. DAGMARA RUDASZ 83,57
4. Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko Spółka Jawna Oferta odrzucona
5. Marcin Kamaszyn Oferta odrzucona
6. Dariusz Bartoszewski Oferta odrzucona
7. Agnieszka Olszewska Oferta odrzucona
8. MM Marketing i innowacje sp. z o.o. Oferta odrzucona
9. EM STUDIO EWELINA KLONOWSKA Oferta odrzucona
10. ELBLĄSKI UNIWERSYTET ROBOTNICZY sp. z o.o. Uniwersytet "EUR" w Lidzbarku Warmińskim Oferta odrzucona
11. GDAŃSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MENEDZERSKICH Oferta odrzucona

Na podstawie weryfikacji ofert, najwięcej punktów otrzymała:

Firma Konsultingowa ANDREZ CONSULTING Andrzej Zawieska, tj. 100,00 punktów

i tym samym została wybrana do realizacji usługi doradczej

ZESTAWIENIE OFERT ZłOżONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z 6.08.2013 R

2013-08-29

ZAGADNIENIA PRAWNE

dotyczące zamówienia usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa specjalistycznego w zakresie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Z pomysłem po dotację”  (kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

 

USŁUGA DORADCZA – doradztwo specjalistyczne w zakresie zagadnień prawnych
LP.OFERENTWYNIKI OCENY OFERTY – liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu
1. Anna Parys 88,17
2. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TOGATUS SŁAWOMIR TROJANOWSKI 86,75
3. KAMILA WARCABA 84,00
4. KANCELARIA PRAWNA LEXART IWONA KAMIŃSKA 66,26
5. KANCELARIA PRAWNA ROBERT KOZARZEWSKI Oferta odrzucona
6. FirstON SA Oferta odrzucona

Na podstawie weryfikacji ofert, najwięcej punktów otrzymała:

Anna Parys, tj. 88,17 punktów

i tym samym została wybrana do realizacji usługi doradczej.

ZESTAWIENIE OFERT ZłOżONYCHW ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z 6.08.2013

2013-08-28

w zakresie zagadnień finansowo-księgowych

dotyczące zamówienia usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa specjalistycznego w zakresie zagadnień finansowo-księgowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Z pomysłem po dotację”  (kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

USŁUGA DORADCZA – doradztwo ad hoc w zakresie zagadnień księgowych
LPOFERENTWYNIKI OCENY OFERTY – liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu
1. FirstON SA 84,00
2. DAGMARA RUDASZ 80,70
3. Centrum Doradztwa Europejskiego I Finansowego Lendo Łosko Spółka Jawna Oferta odrzucona
4. DARIUSZ BARTOSZEWSKI Oferta odrzucona
5. ELBLĄSKI UNIWERSYTET ROBOTNICZY sp. z o.o. Uniwersytet "EUR" w Lidzbarku Warmińskim Oferta odrzucona

Na podstawie weryfikacji ofert, najwięcej punktów otrzymała firma: 

FirstON SA, tj. 84,00 punkty

i tym samym została wybrana do realizacji usługi doradczej.

 

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW

2013-08-23

 

Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach procedury odwoławczej

LP.NUMER WNIOSKULiczba przyznanych punktów
1. WZ/123/134/2013/POKL/DI-55 78,00

 

2. WZ/123/1/2013/POKL/DI-22 57,00*
3. WZ/123/124/2013/POKL/DI-3 56,50*

* wnioski, które nie uzyskały średniej oceny wynoszącej min. 60 punktów i tym samym nie zostały zakwalifikowane do dofinasowania

SPROSTOWANIE

2013-08-12

Informujemy, że na liście rankingowej osób zakwalifkowanych do wsparcia wystąpił błąd w numerze wniosku w pozycji 11. Prawidłowy numer wniosku:WZ/123/132/2013/POKL/DI-24

 

INFORMACJE DLA BENEFICJENTóW PROJEKTU "Z POMYSłEM PO DOTACJę"

2013-07-31

Biuro LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” prosi wszystkich uczestników projektu Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ zakwalifikowanych do wsparcia finansowego o jak najszybsze przeprowadzenie procedury rejestracji firmy, w celu jak najszybszego podpisania umowy i wypłaty środków dotacji.

Zgodnie z § 10 punkt 6 proszę o pisemne niezwłoczne poinformowanie Biura LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”  o proponowanych formach zabezpieczenia kwoty dotacji (2 formy spośród wymienionych w punkcie 9 paragrafu 11) oraz skompletowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:

 • kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis  do EDG, KRS lub innego właściwego rejestru),  
 • kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON, NIP dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA) prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kopii umowy rachunku bankowego,
 • zaktualizowanego  harmonogramu rzeczowo-finansowego  wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w przypadku, gdy dotacja przyznana jest inna niż wnioskowana).

Dokumenty należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub pocztą.

 zaświadczenie o zarobkach

LISTA RANKINGOWA OSóB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA

2013-07-30

Uprzejmie informujemy, iż zakończona została ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Z pomysłem po dotację".

 Poniżej zamieszczamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do wsparcia, listę rezerwową oraz listę wniosków odrzuconych z powodu niespełnienia minimum punktowego.

 Limit środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą wynosi 107 159,02 zł.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do wsparcia 

 

PUNKTY KONSULTACYJNE ZAMKNIęTE

2013-07-16

Uprzejmie informujemy, że od dnia  11 lipca 2013r., zgodnie z założeniami projektu, punkty rekrutacyjno-konsultacyjne zostały zamknięte. Ponowne ich uruchomienie zaplanowane jest w 2014 na potrzeby kolejnego naboru, o czym szczegółowo poinformujemy na niniejszej stronie

UWAGA ZMIANA FORMULARZA

2013-07-12

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. dotyczącego udzielania pomocy de minimis zaktualizowany został załącznik

"Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"

(Załącznik nr 12 do Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej) w wiadomości dotyczącej naboru wniosków oraz w Dokumentach do pobrania. Prosimy o korzystanie z aktualnego wzoru Załącznika.
Osoby, które złożyły wnioski w dniach 10-12 lipca zobowiązane są do ponownego przedłożenia Załącznika.

Ponadto, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udostępniamy przykładowy wzór prawidłowo wypełnionego formularza (wzór nie jest do edycji! prosimy o korzystanie z oryginalnego pliku).

Należy wypełnić wyłącznie część A i C formularza, przy czym dane ujęte w pkt. 5-8 części A i w części C powinny dotyczyć planowanej działalności, w odniesieniu do której wnioskodawca chce otrzymać środki.

 Wzór formularza de minimis 

 

INFORMACJA DLA OSóB SKłADAJąCYCH WNIOSKI O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

2013-07-10

W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy, iż cały wniosek o udzielenie wsparcia, czyli FORMULARZ WNIOSKU + BIZNESPLAN + WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI powinny być wypełnione elektronicznie, podpisane i parafowane na każdej stronie. W przypadku, gdy któryś z załączników nie dotyczy uczestnika projektu powinien być mimo to dołączony z adnotacją „NIE DOTYCZY” lub przekreśleniem i podpisany.

Dwa kompletne egzemplarze wniosku (wniosek, biznesplan, pozostałe załączniki) powinny być złożone w dwóch plastikowych skoroszytach.

Jednocześnie informujemy, iż we wzorach dokumentów przy ogłoszeniu o naborze wniosków umieszczony został błędny Załącznik nr 11 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

Załącznik ten w dniu dzisiejszym tj 10.07.2013, zostanie poprawiony.

ZESTAWIENIE OFERT

2013-07-09

Zestawienie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

z dnia 20.06.2013 

Dotyczące zamówienia na usługę oceny biznes planów dotyczących planowanej działalności gospodarczej uczestników projektu „Z pomysłem po dotację” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

EKSPERT W ZAKRESIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI – PRZEPROWADZENIE OCENY BIZNES PLANÓW

LP.

OFERENT

WYNIKI OCENY OFERTY – liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu

 1.  

Dariusz Bartoszewski

91,25

 1.  

Dagmara Rudasz

86,82

 1.  

Ewelina Klonowska

Oferta odrzucona na etapie negocjacji

 1.  

Jarosław Andrzej Cichocki

Oferta odrzucona formalnie

 1.  

RINGO CONSULTING & TRAINING Marcin Pankow

Oferta odrzucona formalnie

Na podstawie porównania ofert, najwięcej punktów otrzymali: 

1)       Dariusz Bartoszewski, tj. 91,25 punktów

2)       Dagmara Rudasz, tj. 86,82 punktów 

i tym samym zostali wybrani do realizacji usługi doradczej.

  

NABóR WNIOSKóW

2013-07-02

Nabór wniosków dla uczestników projektu "Z pomysłem po dotację"

wymagane dokumenty

 

MATERIAŁY  POMOCNICZE W PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW O DOTACJE

Zachęcamy uczestników projektu „Z pomysłem po dotację” do szczegółowego zapoznania się

z kryteriami oceny wniosków i biznesplanów.

 

DOKUMENTY ZWIAZANE Z PODPISANIEM UMÓW

BIZNES PLAN

2013-06-27

W związku z licznymi pytaniami oraz prośbami uczestników, udostępniamy wzór biznes planu w pliku z możliwością edycji.

Uwaga : Niniejszy dokument należy traktować jako materiał, który służy wykorzystaniu w celach szkoleniowo-doradczych, ostateczna wersja dokumentu ukaże się w dniu 2 lipca 2013r. wraz  z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

biznes plan

 

 

DORADZTWO AD HOC DOTYCZąCE ZAGADNIEń PRAWNYCH I KSIęGOWYCH

2013-06-26

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01/07/2013r. uruchomione będzie doradztwo ad hoc dotyczące zagadnień prawnych i księgowych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

 Dane kontaktowe do doradców:

1.Doradztwo prawne: Anna Parys, tel. 601-717-087, email: an_parys@wp.pl

2.Doradztwo księgowe: Elżbieta Lendo, tel.501-583-630, email: ela@cdef.pl

 W celu skorzystania z porady należy kontaktować się indywidualnie z doradcą poprzez wskazany telefon(od poniedziałku do piątku), poprzez adres email lub można formułować zapytania za pośrednictwem pracowników biur terenowych.

 Zachęcamy do korzystania z fachowej pomocy.

 UWAGA:

W projekcie zaplanowano łącznie 60 godzin doradztwa, w związku z czym doradcy będą do Państwa dyspozycji do chwili wykorzystania limitu 60 godzin, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestników projektu.

 

ZAPROSZENIE DO SKłADANIA OFERT - EKSPERT DO OCENY BIZNESPLANóW.

2013-06-20

W związku z realizacją projektu Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" w Dobrym Mieście, zaprasza do składania ofert na ocenę biznes planów dotyczących planowanej działalności gospodarczej uczestników projektu "Z pomysłem po dotację" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapytanie ofertowe

 

 

HARMONOGRAM DZIAłAń PROJEKTU

2013-06-18

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTU

„Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ”

25.06.2013 – zakończenie wsparcia szkoleniowego

26.06 – 9.07.2013 – wsparcie doradcze uczestników w przygotowaniu biznesplanów

                                   UWAGA! skorzystanie ze wsparcia  doradczego  w przygotowaniu biznesplanów,

                                   w wymiarze 4 godzin jest obowiązkowe dla wszystkich Uczestników Projektu

 

od 26.06.2013 -  doradztwo ad hoc: prawne i księgowe

                              doradztwo bieżące dostępne będzie do dnia podpisania umów o dofinansowanie,        

                               jednak nie dłużej niż do wyczerpania zaplanowanego w projekcie limitu godzin:

                                   30 godzin – doradztwo prawne

                                   30 godzin – doradztwo księgowe

 

2 lipca 2013 – ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

                          (od tego dnia na stronie internetowej LGD dostępne będą wszystkie formularze

                            aplikacyjne w wersji tekstowej)

 

10 – 16.07.2013 – nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

 

18 – 29.07.3013 –ocena wniosków aplikacyjnych

 

30.07.2013 – opublikowanie LISTY WNIOSKODAWCÓW WYBRANYCH DO PRZYZNANIA DOTACJI

                        INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

31.07 - 6.08.2013 – przyjmowanie odwołań od wyników oceny wniosków

31.07 – 2.08.2013 – negocjacje w sprawie kwalifikowalności wydatków inwestycyjnych

(w przypadku nie uznania poszczególnych wydatków / wartości jednostkowych wydatków przez KOP)

 

31.07 – 13.08.2013 – termin na rejestrację działalności gospodarczej

 

PODPISYWANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE – niezwłocznie po:

- przedłużeniu dokumentów LISTNUM 1) rejestracyjnych firmy,

- ustanowieniu zabezpieczeń

jednak nie później niż do 25.08.2013

 

WYPŁATA ŚRODKÓW DOTACJI W FORMIE ZALICZKOWEJ (80% wartości przyznanej dotacji) nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie)

 

UWAGA – HARMONOGRAM MOŻE ULEC NIEZNACZNYM PRZESUNIĘCIOM – w przypadku zająscia sytuacji niezależnych od Realizatora projektu


WZORY DOKUMENTóW

2013-06-12

Informujemy ze w zakładce "dokumenty do pobrania" dostępne są wzory dokumentów przydatnych w kolejnych etapach realizacji projektu.

 

 

HARMONOGRAMY SZKOLEń

2013-06-12

Harmonogramy realizacji szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej:

LISTA 72 OSóB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAłU W PROJEKCIE !

2013-06-10

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2013 zakończony został III etap rekrutacji w projekcie
„Z pomysłem po dotację”.

Poniżej przedstawiamy listę 72 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (do pobrania) wraz z przyznaną punktacją po przeprowadzeniu wszystkich etapów oceny. 

O dokładnych terminach szkoleń i doradztwa indywidualnego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie i poprzez  stronę internetową projektu.

W wyniku rekrutacji utworzona została również lista rezerwowa uczestników projektu. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału, do projektu może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności na tej liście.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji(§7 – Zasady rekrutacji, Pkt. 24) zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

Lista rankingowa uczestników projektu

Lista rezerwowa uczestników projektu

 

HARMONOGRAMY SPOKAń Z DORADCAMI

2013-05-29

 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe harmonogramy spotkań z doradcą biznesowym organizowane w ramach II etapu rekrutacji. Spotkania prowadzone będą w punktach konsultacyjnych. Wszystkie terminy potwierdzone zostaną telefonicznie przez kadrę projektu

Spotkania w Kętrzynie – DORADCA BIZNESOWY – II etap rekrutacji

Poniedziałek ,03.06.2013

Numer wniosku

Godzina

WZ/123/94/2013/POKL

14:30

WZ/123/24/2013/POKL

15:00

WZ/123/6/2013/POKL

15:30

WZ/123/90/2013/POKL

16:00

WZ/123/49/2013/POKL

16:30

WZ/123/10/2013/POKL

17:00

 

Wtorek, 04.06.2013

Numer wniosku

Godzina

WZ/123/62/2013/POKL

8:30

WZ/123/78/2013/POKL

9:00

WZ/123/76/2013/POKL

9:30

WZ/123/144/2013/POKL

10:00

WZ/123/69/2013/POKL

10:30

WZ/123/103/2013/POKL

11:00

WZ/123/31/2013/POKL

11:30

WZ/123/54/2013/POKL

12:00

WZ/123/28/2013/POKL

12:30

WZ/123/55/2013/POKL

13:00

WZ/123/82/2013/POKL

13:30

WZ/123/97/2013/POKL

14:00

WZ/123/73/2013/POKL

14:30

WZ/123/137/2013/POKL

15:00

WZ/123/80/2013/POKL

15:30


Spotkania w Pilniku 05.06.2013 - środa  DORADCA BIZNESOWY

Numer wniosku

Godzina

WZ/123/14/2013/POKL

9:00

WZ/123/19/2013/POKL

9:30

WZ/123/20/2013/POKL

10:00

WZ/123/21/2013/POKL

10:30

WZ/123/30/2013/POKL

11:00

WZ/123/35/2013/POKL

11:30

WZ/123/146/2013/POKL

12:00

WZ/123/92/2013/POKL

12:30

WZ/123/110/2013/POKL

13:00

WZ/123/132/2013/POKL

13:30

WZ/123/89/2013/POKL

14:00

WZ/123/134/2013/POKL

14:30

WZ/123/2/2013/POKL

15:00

WZ/123/61/2013/POKL

15:30

WZ/123/135/2013/POKL

16:00  

 

Spotkania w Pilniku 06.06.2013-czwartek DORADCA BIZNESOWY

Numer wniosku

Godzina

WZ/123/1/2013/POKL

9:00

WZ/123/8/2013/POKL

9:30

WZ/123/17/2013/POKL

10:00

WZ/123/27/2013/POKL

10:30

WZ/123/64/2013/POKL

11:00

WZ/123/33/2013/POKL

11:30

WZ/123/3/2013/POKL

12:00

WZ/123/52/2013/POKL

12:30

WZ/123/81/2013/POKL

13:00

WZ/123/85/2013/POKL

13:30

WZ/123/138/2013/POKL

14:00

WZ/123/127/2013/POKL

14:30

WZ/123/133/2013/POKL

15:00

WZ/123/129/2013/POKL

15:30

WZ/123/100/2013/POKL

16:00

 

Spotkania w DOBRYM MIEŚCIE  07.06.2013 - piątek DORADCA BIZNESOWY

Numer wniosku

Godzina

WZ/123/4/2013/POKL

8:00

WZ/123/11/2013/POKL

8:30

WZ/123/150/2013/POKL

9:00

WZ/123/113/2013/POKL

9:30

WZ/123/83/2013/POKL

10:00

WZ/123/95/2013/POKL

10:30

WZ/123/123/2013/POKL

11:00

WZ/123/75/2013/POKL

11:30

 

Spotkania w Bartoszycach – DORADCA BIZNESOWYWtorek, dnia 04.06.2013 r

L.p.

Numer wniosku

Godziny spotkania

1

WZ/123/40/2013/POKL

8:20

2

WZ/123/124/2013/POKL

8:40

3

WZ/123/87/2013/POKL

9:00

4

WZ/123/58/2013/POKL

9:20

5

WZ/123/15/2013/POKL

9:40

6

WZ/123/36/2013/POKL

10:00

7

WZ/123/29/2013/POKL

10:20

8

WZ/123/112/2013/POKL

10:40

9

WZ/123/51/2013/POKL

11:00

10

WZ/123/57/2013/POKL

11:30

11

WZ/123/84/2013/POKL

11:50

12

WZ/123/106/2013/POKL

12:10

13

WZ/123/59/2013/POKL

12:30

14

WZ/123/72/2013/POKL

12:50

15

WZ/123/77/2013/POKL

13:10

16

WZ/123/121/2013/POKL

13:30

17

WZ/123/26/2013/POKL

13:50

środa, dnia 05.06.2013 r.

L.p.

Numer wniosku

Godziny spotkania

1

WZ/123/46/2013/POKL

8:20

2

WZ/123/42/2013/POKL

8:40

3

WZ/123/63/2013/POKL

9:00

4

WZ/123/148/2013/POKL

9:20

5

WZ/123/45/2013/POKL

9:40

6

WZ/123/101/2013/POKL

10:00

7

WZ/123/32/2013/POKL

10:20

8

WZ/123/118/2013/POKL

10:40

9

WZ/123/43/2013/POKL

11:00

10

WZ/123/12/2013/POKL

11:30

11

WZ/123/91/2013/POKL

11:50

12

WZ/123/7/2013/POKL

12:10

13

WZ/123/136/2013/POKL

12:30

14

WZ/123/122/2013/POKL

12:50

15

WZ/123/18/2013/POKL

13:10

16

WZ/123/9/2013/POKL

13:30

17

WZ/123/111/2013/POKL

13:50

 

2013-05-22

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.05.2013 zakończony został I etap rekrutacji w projekcie
„Z pomysłem po dotację”, poniżej przedstawiamy listę ocenionych formularzy rekrutacyjnych(do pobrania) wraz z przyznaną punktacją po przeprowadzeniu oceny merytorycznej.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PROJEKTU „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ” - nabór 2013r

Osoby których numery formularzy rekrutacyjnych znajdują się w pozycjach od 1 do 93, kwalifikują się do II etapu rekrutacji.

W trakcie II etapu rekrutacji będą sprawdzane kwalifikacje i predyspozycje osób przez trzech specjalistów, tj. psychologa, doradcę zawodowego oraz doradcę biznesowego. Opis kryteriów oceny dokonywanej przez specjalistów znajduje się w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt. 18 b).

Terminy spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym zostały określone na dni: 27,28,29 maja br.

Miejsce spotkań to punkty konsultacyjne w każdym z powiatów.

W dniu dzisiejszym tj. 22.05.2013, na niniejszej stronie zostaną zamieszczone dokładne terminy i godziny spotkań, potwierdzone telefonicznie przez personel projektu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią Regulaminu rekrutacji(§7 – Zasady rekrutacji, Pkt. 24) zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

Lista Rankingowa - pobierz

SPROSTOWANIE

2013-05-20

SPROSTOWANIE

DO ZESTAWIENIA OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI

NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19.04.2013 r.

dotyczące zamówienia usługi przeprowadzenie indywidualnego doradztwa (tzw. doradztwo ad hoc) w zakresie zagadnień księgowych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Z pomysłem po dotację” (kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

USŁUGA DORADCZA – doradztwo ad hoc w zakresie zagadnień księgowych
LP.OFERENTWYNIKI OCENY OFERTY – liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu
 1.  

Centrum Doradztwa Europejskiego I Finansowego Lendo Łosko Spółka Jawna

100,00 punktów

Na podstawie ponownej weryfikacji ofert, najwięcej punktów otrzymała firma: 

Centrum Doradztwa Europejskiego I Finansowego Lendo Łosko Spółka Jawna, tj. 100,00 punktów

i tym samym została wybrana do realizacji usługi doradczej.

Jednocześnie w związku z przekroczeniem budżetu przewidzianego w projekcie na realizację usługi z Oferentem zostaną podjęte negocjacje zgodnie z pkt. 7 ust.2) zapytania ofertowego.

ZAKOńCZENIE NABORU UZUPEłNIAJąCEGO

2013-05-15

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 10.05.2013r. zakończony został dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu. Zarejestrowano w sumie 150 formularzy rekrutacyjnych i w każdej z kategorii osób osiągnięto założone minimum okreslone w §7 pkt. 5.
W związku z powyższym trwa ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych, która potrwa około tygodnia.
Informacja o liczbie przyznanych punktów zostanie zamieszczona na stronie projektu niezwłocznie po zakończeniu oceny merytorycznej wniosków. 90 osób z największą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Ponadto informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji : Terminy testów i rozmów prowadzonych w ramach II etapu rekrutacji, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta - w zakładce projektowej oraz Aktualnosciach z 5-dniowym wyprzedzeniem

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19.04.2013R.

2013-05-14

dotyczące zamówienia usługi przeprowadzenie indywidualnego doradztwa (tzw. doradztwo ad hoc) w zakresie zagadnień prawnych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu
"Z pomysłem po dotację"
(kod CPV - 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjnosci na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

USŁUGA DORADCZA - doradztwo ad hoc w zakresie zagadnień prawnych
LP.OFERENTWYNIKI OCENY OFERTY - liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu
1 Anna Parys 70,00
2 Ewelina Klonowska Oferta odrzucona

Na podstawie porównania ofert, najwięcej punktów otrzymała Pani: Anna Parys, ul. Boenigka 38/20, 10-686 Olsztyn, tj. 70,00 punktów i tym samym została wybrana do realizacji usługi doradczej.

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19.04.2013 R.

2013-05-14

dotyczące zamówienia usługi przeprowadzenie indywidualnego doradztwa (tzw. doradztwo ad hoc) w zakresie zagadnień księgowych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu
"Z pomysłem po dotację"
(kod CPV - 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjnosci na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

USŁUGA DORADCZA - doradztwo ad hoc w zakresie zagadnień księgowych
LP.OFERENTWYNIKI OCENY OFERTY - liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu
1 Centrum Doradztwa Europejskiego I Finansowego Lendo Łosko Spółka Jawna Oferta odrzucona*

 

W wyniku zakończenia procedury oceny ofert nie dokonano wyboru doradcy, w zwiazku z nie spełnieniem wymogów formalnych określonych w zapytaniu ofertowym.

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.04.2013 R.

2013-05-08

dotyczące zamówienia usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa w zakresie tworzenia biznes planu w ramach projektu .Z pomysłem po dotację. (kod CPV . 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne) zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.02.00-28-022/12-00

USŁUGA DORADCZA - DORADZTWO W PRZYGOTOWANIU BIZNESPLANÓW
LpOferentWYNIKI OCENY OFERTY - liczba przyznanych punktów lub informacja o odrzuceniu
1 Dariusz Bartoszewski 80,00
2 Dagmara Rudasz Oferta odrzucona formalnie
3 AP Business Solutions Spółka z o.o. Oferta odrzucona formalnie
4 Ewelina Klonowska 80,00
5 Usługi Biurowe Mirosława Marasek Oferta odrzucona formalnie
6 Centrum Doradztwa Europejskiego I Finansowego Lendo Łosko Spółka Jawna Oferta odrzucona formalnie
7 NGO and Business Service Przemysław Rajchel Oferta odrzucona formalnie


Na podstawie porównania ofert, najwięcej punktów otrzymali:

 1. Dariusz Bartoszewski, Ryżki 21, 21-400 Łuków, tj. 80,00 punktów
 2. Ewelina Klonowska, ul. Złota 1a, Nowa Wieś, 14-200 Iława, tj. 80,00 punktów

i tym samym zostali wybrani do realizacji usługi doradczej.

NABóR UZUPEłNIAJąCY

2013-04-30

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" informuje, że wszczyna procedurę naboru uzupełniającego FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA - BEZROBOTNYCH LUB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego.

w terminie od 6 do 10 maja 2013 roku

W związku z nie wpłynięciem oczekiwanej liczby zgłoszeń do projektu "Z pomysłem po dotację", w tym od grup parytetowych określonych w § 7 punkt 5 Regulaminu Projektu (osoby w wieku 50 . 64 lata), Lokalna Grupa Działania .Warmiński Zakątek. wszczyna nabór uzupełniający wniosków zgodnie z procedurą określoną w § 7 punkt 7.

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Nabór prowadzony jest w Biurze Projektu w Dobrym Mieście oraz w Punktach konsultacyjno- rekrutacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

ZAPROSZENIE DO SKłADANIA OFERT - DORADCA KSIęGOWY

2013-04-20

W związku z realizacją projektu, Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" w Dobrym Mieście, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa ( tzw. doradztwo ad hoc) w zakresie zagadnień księgowych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu "Z pomysłem po dotację" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapytanie Ofertowe - doradca (doradztwo księgowe ad hoc) 19.04.2013

ZAPROSZENIE DO SKłADANIA OFERT - DORADCA PRAWNY

2013-04-20

W związku z realizacją projektu, Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" w Dobrym Mieście, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa ( tzw. doradztwo ad hoc) w zakresie zagadnień prawnych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu "Z pomysłem po dotację" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapytanie Ofertowe - doradca (doradztwo prawne ad hoc) 19.04.2013

ZAPROSZENIE DO SKłADANIA OFERT - DORADCA BIZNESOWY

2013-04-12

W związku z realizacją projektu "Z pomysłem po dotację", zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na realizację usługi doradczej
(kod CPV – 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)
zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zapytanie oferowe - doradca biznesowy (biznes plan) 12042013

JEST JUż 80 WNIOSKóW

2013-04-11

W związku z naborem formularzy rekrutacyjnych (wniosków) do projektu "Z pomysłem po dotację" informujemy, iż do dnia 11 kwietnia 2013 do godziny 15:00 do Biura Projektu w Dobrym Mieście oraz do Punktów konsultacyjno-rekrutacyjnych wpłynęło łącznie 80 wniosków.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania formularzy rekrutacyjnych.

Przypominamy, że możliwe jest wcześniejsze zamknięcie naboru, w zależności od liczby złożonych wniosków rekrutacyjnych.

OGłOSZENIE O NABORZE WNIOSKóW

2013-04-09

 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ" INFORMUJEMY ŻE:
W TERMINIE OD 10.04.2013 DO 30.04.2013
PROWADZONY BĘDZIE NABÓR WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH
DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA - BEZROBOTNYCH LUB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE I POZYSKANIEM ŚRODKÓW
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zawiadamiamy również, że możliwe jest wcześniejsze zamknięcie naboru, w zależności od liczby złożonych wniosków rekrutacyjnych. Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu: bartoszyckiego, lidzbarskiego lub kętrzyńskiego. Nabór prowadzony będzie w Biurze Projektu w Dobrym Mieście oraz w Punktach konsultacyjno-rekrutacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

 

PUNKTY KONSULTACYJNE

2013-03-26

Punkt konsultacyjny w Kętrzynie mieści się w Hotelu "KOCH"
ul. Romualda Traugutta 3
11-400 Kętrzyn
Pracownik punktu konsultacyjo-rekrutacyjnego Renata Olechnowicz
email:renata.olechnowicz@warminskizakatek.com.pl

Punkt konsultacyjny w Pilniku mieści się
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku
11-100 Lidzbark Warmiński
Pilnik 2
Pracownik punktu konsultacyjo-rekrutacyjnego Jolanta Galińska
email:jolanta.galinska@warminskizakatek.com.pl

Punkt konsultacyjny w Bartoszycach mieści się w
Spółdzielni Mieszkaniowej" Budowlani"
ul. Ogrodowa 1
I piętro pokój 4
11- 200 Bartoszyce
Pracownik punktu konsultacyjo-rekrutacyjnego Anna Kędzior
email: anna.kedzior@warminskizakatek.com.pl

godziny otwarcia wszystkich punktów od godz.8.00 do godz.16.00

POCZATEK PROJEKTU "Z POMYSłEM PO DOTACJę"

2013-03-18

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" z siedzibą w Dobrym Mieście w partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim, w dniu 1 lutego 2013 roku, rozpoczęły realizację projektu

"Z pomysłem po dotację"

w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej w dniu 15 lutego 2013 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty:

 • bartoszycki,
 • lidzbarski,
 • kętrzyński.

Projekt adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. Uczestnikiem projektu może być osoba, która dodatkowo spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków, tzn. jest:

 • osobą niepełnosprawną
 • osobą w wieku 15-24 lat
 • osobą w wieku 50-64 lat
 • osobą długotrwale bezrobotną
 • osobą z terenów wiejskich
 • kobietą

W ramach wsparcia oferowanego dla uczestników projektu, przysługuje (po spełnieniu warunków określonych w dokumentacji projektowej):

 • szkolenie dotyczące zakładania działalności gospodarczej i sporządzania biznesplanu - zajęcia grupowe,
 • doradztwo indywidulane w formie konsultacji tematycznych,
 • jednorazowa dotacja inwestycyjna (średnio do wysokości 37.525,00 zł./os.),
 • wsparcie pomostowe do 1.000,00 zł./m-c przez 6 miesięcy dla osób, które rozpoczną działalność gospodarczą (12 miesięcy w uzasadnionych przypadkach),
 • doradztwo specjalistyczne . 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W związku z realizacją zadań projektowych na terenie powiatu kętrzyńskiego, bartoszyckiego i lidzbarskiego, zorganizowane zostaną i otwarte punkty konsultacyjno-rekrutacyjne dla potencjalnych uczestników projektu, tj. osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zamieszkałych na obszarze realizacji projektu.

Punkty konsultacyjne dostępne będą dla zainteresowanych jeszcze w marcu 2013r.
Adresy punktów oraz numery telefonów zostaną zamieszczone na stronie niezwłocznie po ich uruchomieniu.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i terminów rekrutacji zostaną zamieszczone na niniejszej stronie w zakładce:

 • Regulamin rekrutacji uczestników projektu "Z pomysłem po dotację",

po uprzednim zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.