Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

„RUCH POWODUJE, żE MIESZKAńCóW BUKWAłDU SIę AKTYWIZUJE”

2019-03-13 07:32:43

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Inicjatorki zdrowego stylu życia
Czas trwania projektu: 01.07.2018 r. – 31.12.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Bukwałd   gmina Dywity
 
Głównym celem projektu była mobilizacja mieszkańców do wyjścia z domów  
i uczestnictwo w zajęciach sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera i fizykoterapeuty. Mieszkańcy uświadomili sobie, że sami muszą zadbać o swoje zdrowie, wygląd i samopoczucie.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Dzięki realizacji projektu skorzystaliśmy z fachowych porad na temat ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz z wdrożenia diety przygotowanej przez trenera. Podczas warsztatów, zostały wprowadzone zajęcia ruchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika wykorzystując miejsce otaczającej przyrody oraz infrastruktury jaka jest w Bukwałdzie. Uczestnicy projektu chętnie uczestniczyli
w zaplanowanych ćwiczeniach realizowanych na świeżym powietrzu jak również w sali na świetlicy. Poprzez wspólne zajęcia z wykwalifikowanym trenerem skorzystaliśmy
z samoobrony, które przyczyniły się do większego poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
Rezultatem było zaktywizowanie mieszkańców do wspólnego działania, poprzez projekt pokazaliśmy alternatywną formę spędzania czasu wolnego z całymi rodzinami. Regularne ćwiczenia z trenerem przyczyniły się do systematycznego spędzania czasu
w różnych grupach wiekowych, czego efektem jest pozytywne nastawienie do codziennego życia. Spójnym elementem całego projektu była integracja w różnych grupach wiekowych co przedkładało się na ogólne rozluźnienie poprzez długie rozmowy i śmiech.
Odbiorcy projektu:
W naszym projekcie uczestniczyły osoby z sąsiednich wiosek Gminy Dywity.
W projekcie uczestniczyło około 40 osób w rożnych grupach wiekowych od dzieci młodzieży dorosłych oraz seniorów i całe rodziny . Odbiorcy projektu mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach, które uświadomiliśmy im jak ważna jest kondycja fizyczna, której widać efekty w codziennym życiu.
Partnerzy w realizacji projektu:
Partnerami projektu byli wolontariusze, mieszkańcy, oraz społeczność mieszkająca na terenie Gminy Dywity.
 
Kwota projektu 5 020,00 zł
Kwota dotacji 3 900,00 zł
 

„PLAC WIEJSKIEJ AKTYWNOśCI”

2019-03-13 07:29:32

Nazwa realizatora: Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Spręcowie
Czas trwania projektu: 01.09.2018 r. – 15.12.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Spręcowo  gmina Dobre Miasto
 
Główny cel projektu to stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw na którym dzieci, młodzież i dorośli będą mogli odpocząć aktywnie po zajęciach, kształtować umiejętności społeczne takie jak współpraca, kreatywność oraz współzawodnictwo.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1. Na istniejącym placu zabaw zostały przeprowadzone prace renowacyjne istniejących urządzeń
2. Z dotacji zakupiono zestaw- stół do gier planszowych z ławkami, który ustawiono
pod grzybkiem, podest pod stół został przygotowany przez wolontariuszy.
3. Z dotacji została zakupiona huśtawka metalowa.
4. Został uzupełniony piasek w piaskownicy dla najmłodszych dzieci.
5. Przeprowadzono prace porządkowe na boisku przy placu zabaw
6. Została zorganizowana impreza integracyjna połączona z obchodami 100- rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Rezultaty projektu:
1. Plac zabaw, na którym będą spotykać się rodziny z dziećmi, seniorzy, młodzież, którzy będą aktywnie spędzać czas wolny
2. Integracja społeczności lokalnej, rodzinnej, sąsiedzkiej, koleżeńskiej na zakończenie
z okazji 100 lecia Niepodległości na imprezie integracyjnej.
3. Pobudzenie aktywności mieszkańców.
4. Zaangażowanie i wspólne działanie lokalnych organizacji placówek na rzecz wsi
 ( rada sołecka, rada pedagogiczna, rada rodziców)
Odbiorcami projektu są uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Spręcowie
w liczbie około 140 osób, mieszkańcy wsi Spręcowo : dzieci, młodzież dorośli i seniorzy, którzy będą spędzać czas aktywnie bawiąc się, uprawiając sport i grając w gry logiczne.
Uczestnicy imprezy integracyjnej podsumowującej projekt i z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Partnerzy w realizacji projektu:
Partnerami projektu są Szkoła Podstawowa w Spręcowie, sołectwo Spręcowo,         lokalni przedsiębiorcy.
 
Kwota projektu 6 578,00 zł
Kwota dotacji 4 500,00 zł

  

„SIę RZEźBI W ŁUGWAłDZIE”

2019-03-13 07:19:59

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Ługwałd”
Czas trwania projektu: 01.08.2018 r. – 30.11.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Ługwałd  gmina Dywity
 
Celem projektu była nauka rzeźbienia w drewnie jako zapomnianej formy spędzania wolnego czasu. Efekty warsztatów - rzeźby, miały posłużyć do upiększenia wsi. Planowano wykonanie 8 rzeźb przez ok.10 osobową grupę uczestników.
Projekt był wcześniej konsultowany z Radą Sołecką oraz Grupą Odnowy Wsi.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
W ramach projektu zakupiono 10 kloców drewna (dł.ok.140cm szer.ok.40cm), do rzeźbienia oraz narzędzia (dłuta, młotki itp.). Prowadzenie warsztatów powierzono uznanemu artyście rzeźbiarzowi, doświadczonemu także na polu przekazywania wiedzy w sposób warsztatowy.
Jako zaplecze warsztatowe posłużyła stara stodoła sołecka.
Zorganizowano nabór oraz promocję. Zgłosiło się ok.15 osób, w tym 3 dzieci.
W ramach projektu wolontariusze organizowali opiekę nad dziećmi rodziców, którzy uczestniczyli w warsztatach - tak, żeby rodzice mogli spokojnie pracować, a dzieci nie zrobiły sobie krzywdy.
Już na początku okazało się, ze grupa nie zamierza pracować nad indywidualnymi rzeźbami: drewno zbyt twarde, umiejętności zbyt małe, za dużo rywalizacji. Ustalono więc, że w efekcie powstanie jedna rzeźba.
Rezultaty projektu
Rezultat bezpośredni to rzeźba, która będzie zainstalowana w miejscu publicznym jako ozdoba wsi Ługwałd. Pośrednie rezultaty to zainspirowanie społeczności nową formą spędzania wolnego czasu, ale też zaplecze do kontynuacji działań (narzędzia, doświadczenie i wypracowane formy organizacyjne).
Dzięki projektowi społeczność powiększa dobro wspólne: to rzeczowe, jak i to społeczne: kapitał ludzki do pracy wspólnej na rzecz wsi i jej mieszkańców, integracja wokół zamierzeń i wspólnych celów.
Bezpośrednio w warsztatach wzięło udział 16 osób - tych rzeźbiących.
Pośrednio w działaniach wolontariackich, obserwacji postępów prac oraz w wernisażu kończącym projekt uczestniczyło ok. 50 osób.
Odbiorcami efektu bezpośredniego projektu (tj. rzeźby, która zostanie zainstalowana na terenie wsi), będzie cała społeczność wiejska, czyli ponad 500 osób.
Partnerzy w realizacji projektu:
Partnerami w realizacji projektu byli:
- Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Ługwałd,
- Grupa Odnowy Wsi Ługwałd.
 
Kwota projektu 5 370,00 zł
Kwota dotacji 4 220,00 zł

  

„WARMIńSKA KAPLICZKA – SYMBOL POLSKOśCI”

2019-03-13 07:08:42

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi
Czas trwania projektu: 15.06.2018 r. – 15.11.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Barcikowo  gmina Dobre Miasto
 
Celem projektu "Warmińska kapliczka - symbol polskości" było zintegrowanie mieszkańców Barcikowa wokół dziedzictwa kulturowego jakim jest zdewastowana warmińska kapliczka stojąca w zaniedbanym parku, wśród starodrzewu.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Projekt polega na odnowieniu warmińskiej kapliczki, która stoi obok budynku starej szkoły i uporządkowanie jej otoczenia.
Działania:
1. Pozyskanie głazów z podmurówek starych warmińskich budynków i ułożenie ich
w otoczeniu kapliczki
2. Prace porządkowe wokół kapliczki z przerobieniem starego, nieestetycznego ogrodzenia i zamontowaniem sztachet oraz posianiem roślin
3. Naprawa kapliczki
4. Wykonanie tablicy kamiennej z napisami
5. Wykonanie nowego okna
6. Wykonanie rzeźby Matki Boskiej w czasie warsztatów prowadzonych przez lokalnego rzeźbiarza
7. Wspólne przygotowanie uroczystości poświęcenia rzeźby
7. Uroczyste odsłonięcie kamienia i poświęcenie nowej figury Matki Boskiej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Rezultaty projektu:
Kapliczka i kamienna tablica z napisem: "WARMIA - MOJA MAŁA OJCZYZNA - W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI" są świadectwem zakorzenienia Warmii w dziedzictwie polskości. Pozostaną symbolem polskości
i Warmii i uatrakcyjnią ofertę turystyczną regionu. Pieczę nad kapliczką i odpowiedzialność za jej piękne otoczenie przejęli uczniowie i ich rodzice. Dzieci nauczą się szacunku dla dziedzictwa narodowego, tradycji i pracy innych ludzi, poznają też historię swojej małej ojczyzny.
 
Projekt skierowany był do całej społeczności wiejskiej. We wszystkie prace zaangażowani byli mieszkańcy wsi, dawni uczniowie szkoły i ich dzieci.
W warsztatach brali udział uczniowie szkoły w Barcikowie. W przygotowaniu uroczystości finałowej wzięli udział uczniowie, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia i rodzice uczniów.
Partnerzy w realizacji projektu:
MEBELMAX, SP w Barcikowie, konserwator zabytków, PIK GRANIT,
 
Kwota projektu 20 510,00 zł
Kwota dotacji 4 100,00 zł
 
https://www.youtube.com/watch?v=TWkiq_UXpz4

"ROZśPIEWANE STRYJKOWO"

2019-03-13 07:00:52

Nazwa realizatora: Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie
Czas trwania projektu: 01.08.2018 r. – 30.11.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Stryjkowo  gmina Lidzbark Warmiński
 
Celem projektu jest pielęgnacja tradycji i kultury warmińskiej wśród 15 mieszkańców Stryjkowa poprzez przeprowadzenie warsztatów dawnych pieśni oraz opracowanie śpiewnika w okresie VIII - XI 2018r.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1. Organizacja warsztatów dawnych pieśni
Warsztaty prowadzone w okresie VIII-X 2018r, jeden raz w tygodniu przez 3 h, łącznie 36 h. Podczas spotkań uczestnicy śpiewali dawne pieśni, spisywali teksty, integrowali się ze sobą. Na spotkaniach zagwarantowany był bufet kawowy.
2. Przygotowanie występu muzycznego.
Przygotowanie występu na zakończenie realizacji zadania. Próby do występu będą odbywały się w m-cu XI 2018r.
3. Opracowanie i wydanie śpiewnika
Podsumowaniem realizacji działań będzie opracowanie przez uczestników zawartości śpiewnika oraz jego wydanie w m-cu XI 2018r. Śpiewnik ten posłuży do prowadzenia kolejnych spotkań w remizie oraz nauki dawnych pieśni przez młode pokolenie. Dzięki temu część tradycji warmińskich zostanie zachowana i nie ulegnie zapomnieniu.
Rezultaty projektu:
- popularyzacja tradycji i kultury warmińskiej wśród 15 uczestników projektu;
- wzrost aktywności społecznej osób starszych uczestniczących w projekcie;
- wzrost rozwoju osobistego 15 osób uczestniczących w projekcie
- wzrost integracji i współpracy pomiędzy mieszkańcami wsi Stryjkowo.
Produkty:
- przeprowadzenie 36 godzin warsztatów dawnych pieśni;
- organizacja 1 występu;
- wydanie 200 szt. śpiewników.
Projekt kierowany do mieszkańców wsi Stryjkowo, głównie osób dorosłych oraz starszych. Odbiorcami projektu była grupa 15 osób. Udział w projekcie był dla nich doskonałą okazją do aktywizacji społecznej i integracji, co pozytywnie wpłynęło na ich samoocenę i wzmocniło poczucie bycia potrzebnym.
Partnerzy w realizacji projektu:
Gmina Lidzbark Warmiński, Warmia Travel Daniel Grzelak, Sołectwo Stryjkowo, Centrum inicjatyw Lokalnych "Przestrzeń" w Blankach. Wszyscy partnerzy udzieli wsparcia merytorycznego.
 
Kwota projektu 4 260,00 zł
Kwota dotacji 3 180,00 zł

  

„LECZNICZA MAGIA ROśLIN”

2019-03-12 09:00:20

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Babki Zielarki”
Czas trwania projektu: 01.08.2018 r. – 30.11.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Blanki  gmina Lidzbark Warmiński
 
Celem głównym projektu był wzrost wiedzy z zakresu ziołolecznictwa 10-cio osobowej grupy uczestników projektu poprzez organizację cyklu szkoleniowego w zielarskiej chacie w Blankach w okresie VIII-XI 2018 r.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
a) spotkanie promocyjno-informacyjne
Spotkanie zostało zorganizowane w VIII 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Blankach. Został omówiony projekt, realizowane działania oraz została przeprowadzona rekrutacja uczestników.
b) cykl szkoleniowy
W okresie IX-XI 2018 r. prowadzony był cykl szkoleniowy dot. ziołolecznictwa. Cykl szkoleniowy składający się z 3 modułów: I -Lecznicze surowce zielarskie, II-Znane i zapomniane warzywa i ich walory dietetyczne, III-Rośliny sadownicze źródłem cennych składników odżywczych. Każdy z modułów wyniósł po 16 godzin. Cały cykl trwał 48 godzin.
c) spotkanie podsumowujące
Na zakończenie cyklu szkoleniowego zostało przeprowadzone spotkanie podsumowujące połączone z uroczystym wręczeniem certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.
Główne rezultaty projektu:
- wzmocnienie współpracy i solidarności społecznej pomiędzy 10 uczestnikami projektu,
- wzrost wiedzy i umiejętności 10 osób nt. ziołolecznictwa i właściwości leczniczych roślin, uprawiania ziół, warzyw i roślin sadowniczych, wykonywania ziołowych mieszanek leczniczych
Produkty:
- przeprowadzenie 48 h szkolenia
- przeprowadzenie 6 spotkań w ramach prowadzonego cyklu szkoleniowego
- ukończenie przez 10 osób cyklu szkoleniowego potwierdzone certyfikatem
 
Przedsięwzięcie kierowane było do mieszkańców wsi Blanki i osób pasjonujących się ziołolecznictwem. Uczestnikami projektu była 10-cio osobowa grupa kobiet i mężczyzn, osób w przedziale wiekowym 24 - 60+ lat.
 
Partnerzy w realizacji projektu:
Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Kategoria projektu
 
Kwota projektu 4 450,00 zł
Kwota dotacji 2 700,00 zł

  

"KOBIETY W RUCHU"

2019-03-11 13:33:02

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Aktywne zawsze i wszędzie
Czas trwania projektu: 01.08.2018 r. – 30.12.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Dobre Miasto
Celem realizowanego projektu było zwiększenie świadomości mieszkanek Dobrego Miast i okolicznych wsi na temat prowadzenia zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rozwijania sprawności fizycznej.
Projekt obejmował następujące działania:
1. Zorganizowano spotkanie informacyjno - rekrutacyjne
2. Zorganizowano trzy warsztaty, tj:
a) Anatomia jogi
b)Kręgosłup jogina
c) Joga regeneracyjna
3. Zorganizowano naprzemiennie zajęcia z jogi i zajęcia ruchowe z elementami jogi (zdrowy kręgosłup)
4. Zakupiono 13 mat do jogi ( 2 uczestniczki miały swoje maty)
Głównym rezultatem jak został osiągnięty dla 15 uczestniczek projektu jest:
- wzrost wiedzy nt. jogi, jej historii i zasad
- wzrost aktywności fizycznej,
- wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie niwelowania dolegliwości bólowych,
- wzrost integracji i współpracy między uczestniczkami projektu,
- nabycie umiejętności pracy zespołowej
- korekta wad postawy
- poprawa krążenia oraz dotlenienie organizmu
- wzmocnienie układu mięśniowo - kostnego
Odbiorcami projektu było 15 kobiet z Dobrego Miasta i okolicznych wsi w gminie Dobre Miasto oraz 4 panie z gminy Lidzbark Warmiński z miejscowości Rogóż
Partnerem projektu było Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dobrym Mieście oraz Przedsiębiorca z Miasta Olsztyn
 
Kwota projektu 5 110,00 zł
Kwota dotacji 3 500,00 zł

  

„GDZIE NAS NOGI I KIJKI PONIOSą”

2019-03-11 12:31:57

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju Wsi Sarnowo
Czas trwania projektu: 01.08.2018 r. – 31.10.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Sarnowo gmina Lidzbark warmiński
 
Celem projektu było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród 15 mieszkańców Sarnowa poprzez przeprowadzenie profesjonalnych zajęć nordic walking w okresie VIII-X 2018r.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1. Spotkanie informacyjno-promocyjne
Na początku realizacji projektu w m-cu VIII 2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie w budynku świetlicy wiejskiej z mieszkańcami, na którym przedstawiono cele
 i założenia projektu oraz wyłoniono grupę 15 odbiorców. Jedynym kryterium uczestnictwa było zamieszkanie we wsi Sarnowo.
2. Organizacja zajęć nordic walking.
Zajęcia prowadzone były 2 razy w miesiącu przez ok. 2 godziny, łącznie 12 godzin,
w terminach: 27.08, 30.08, 04.09, 18.09, 20.10, 27.10. W zajęciach uczestniczyło 15 osób. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z zasadami prawidłowego uprawiania nordic walking, odpowiedniego doboru sprzętu (kijki), poznali zalety tej formy aktywności fizycznej. Na potrzeby zajęć zostały zakupione kijki. Zajęcia poprowadził wykwalifikowany instruktor.
Rezultaty projektu:
- wzrost wiedzy 15 osób nt. zasad prawidłowego uprawiania nordic walking;
- wzrost umiejętności 15 osób w zakresie praktycznego uprawiania nordic walking;
- poznanie prze 15 osób zasobów swojej miejscowości, w tym tras i szlaków rowerowych;
- wzrost rozwoju osobistego 15 osób uczestniczących w projekcie;
- wzrost integracji i współpracy pomiędzy mieszkańcami wsi Sarnowo.
Odbiorcami projektu była grupa 15 osób. Odbiorcy projektu to mieszkańcy terenu wiejskiego, związani ze swoja miejscowością. Dzieci i młodzież to osoby w wieku szkolnym pomiędzy10, a 18 rokiem życia. Osoby dorosłe to głównie rolnicy, gospodynie domowe oraz osoby pracujące w Lidzbarku Warmińskim zaangażowane w poprawę estetyki wsi Sarnowo i działania na rzecz poprawy życia jej mieszkańców.
 
Kwota projektu 2 850,00 zł
Kwota dotacji 2 050,00 zł
Wkład własny: 200,00 zł

  

„MAłY KONSTRUKTOR”

2019-03-11 11:05:20

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Aktywna Warmia
Czas trwania projektu: 01.08.2018 r. – 31.12.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Dobre Miasto
 
Celem projektu było wykształcenie w dzieciach ciekawości technicznej, zainteresowanie podstawowymi procesami fizycznymi, rozwinięcie myślenia poprzez analizę
i planowanie oraz przypomnienie rodzicom zabawek i zabaw "z naszych czasów" - majsterkowania, budowania, wspólnego doświadczania.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Zajęcia pod nazwą "Mały Konstruktor" przeprowadzano raz w tygodniu popołudniami na terenie Niepublicznego Przedszkola "Jaś i Małgosia" w Dobrym Mieście przez specjalistów zewnętrznych na podbudowie konstrukcyjnej linii klocków LEGO DUPLO seri EDUKATION oraz magnetycznych klocków MAGFORMERS. Obejmowały one: budowę i odkrywanie mechanizmów życia maszyn (np. poznanie mechanizmu przekładni z wykorzystaniem kół zębatych, mechanizmu wprawiania w ruch rowerka, samochodu itp). Odbywały się one w 4 odrębnych grupach wiekowych (2,5-3; 4; 5; 6-latki, ze względu na potrzebę realizowania innego programu dla małych i większych dzieci. Każde zajęcia trwały ok 45 min., w tym co najmniej 30 min. zajęć konstrukcyjnych. Łącznie odbyły się 62 zajęcia.
Rezultaty projektu:
Rozwinięcie kreatywności 65-tki dzieci i zainteresowanie ich naukami ścisłymi, rozwinięcie takich cech jak wytrwałość, spostrzegawczość, uwaga, koncetracja i współpraca. Zainteresowanie placówek dydaktycznych nowoczesnymi formami edukacji dzieci, rozwijającymi kluczowe umiejętności w kierunku nauk technicznych. Zainteresowanie rodziców pracą z dziećmi jako poznania i zdobywania nowych doświadczeń, wspólnego majsterkowania i budowania. Rozwinięcie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę i poznanie.
Odbiorcami projektu były dzieci w wieku 2,5-6 lat. Zajęcia prowadzono w 4 grupach wiekowych: 2,5-3, 4, 5 i 6-l. Projekt objął wszystkie zgłoszone dzieci w liczbie 65. Większość z nich zamieszkuje Gminę Dobre Miasto. Pośrednio odbiorcami projektu były również rodziny, które zachęciliśmy do wspólnego poznania i zabawy z techniką.
Partnerzy w realizacji projektu 
Przy realizacji projektu pomagali w ramach wolontariatu nauczyciele pracujący
 w Niepublicznym Przedszkolu "Jaś i Małgosia" w Dobrym mieście oraz właścicielka placówki użyczając nieodpłatnie pomieszczeń przedszkola.
Kwota projektu: 6 720,00 zł
Kwota dotacji: 4 700,00 zł
Wkład własny: 260,00 zł

  

„NIECHAJ WIEść O TEJ KRAINIE W WOJCIESZAńSKIM śPIEWIE PłYNIE”

2019-03-11 10:36:54

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Inicjatywa Społeczności lokalnej Wojciech „Zgodna Dłoń”
Czas trwania projektu: 20.08.2018 r. – 07.12.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Wojciechy gmina Bartoszyce

Celem projektu było włączenie nowych członków do ludowego zespołu Wojcieszanie. Działania w jego ramach pozwoliły uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz integrować gminną społeczność.
Podczas projektu zorganizowano "trasę koncertową" ludowego zespołu śpiewaczego "Wojcieszanie”. Wynajęty został transport. Koncerty odbyły się w Łabędniku, Tolko i Osiece. W skład repertuaru koncertowego wchodziły piosenki ludowe, pieśni patriotyczne, a także inscenizacja rekonstruująca wydarzenia historyczne roku 1918. Koncerty te promowały i umocniły kulturę i tradycję ludową, były formą uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W organizację koncertów we wszystkich 3 miejscowościach zaangażowani byli wolontariusze, działające na terenie gminy stowarzyszenie Wspólny Dom oraz Koła Gospodyń Wiejskich (przygotowanie poczęstunków) i strażacy (pomoc w dekorowaniu sal). Trasa koncertowa pomagała zespołowi pozyskać nowych członków.
Rezultaty projektu:
-zorganizowanie trzech wyjazdów koncertowych zespołu Wojcieszanie
-stworzenie zespołowi Wojcieszanie możliwości pozyskania nowych członków
-stworzenie mieszkańcom gminy możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego
-integracja gminnych społeczności lokalnych
-stworzenie mieszkańcom gminy okazji do nawiązania współpracy na przyszłość
-uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości
-kultywowanie tradycji
-stworzenie okazji do edukacji historycznej
-umocnienie postaw patriotycznych
Odbiorcami projektu byli dorośli, seniorzy, młodzież i dzieci:
- członkowie zespołu "Wojcieszanie",
- mieszkańcy miejscowości, w których odbywały się koncerty,
- mieszkańcy przybyli na koncerty z terenu całej gminy
Partnerzy w realizacji projektu:
- DK w Wojciechach- wsparcie w realizacji projektu
- GOK w Tolko - dofinansowanie transportu
- Stowarzyszenie WspólnyDom - pomoc w organizacji koncertów
- KGW z Wojciech, Łabędnika i Osieki- pomoc w przygotowaniu poczęstunków
- PHU Kalinka- pomoc w przygotowaniu poczęstunków
- sołtysi Wojciech,Osieki, Łabędnika- pomoc w organizacji koncertów
- samorząd lokalny-wsparcie podczas realizacji projektu
 
 Kwota projektu: 5 595,00 zł
Kwota dotacji: 3 800,00 zł
Wkład własny: 500,00 zł

    

„RAZEM PO ZDROWIE”

2019-03-11 08:17:32

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna Razem po zdrowie
Czas trwania projektu: 15.08.2018 r. – 30.11.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Dobre Miasto
 
   Projekt polegał na zorganizowaniu zajęć ruchowych dla senorów. Już na pierwszych zajęciach było widać jak ważne jest wykształcenie u tej grupy ludzi prawidłowych wzorców ruchowych i ukształtowanie ich świadomości na temat zdrowego stylu życia. Do tematu ćwiczeń podeszliśmy holistycznie, pokazując różne formy aktywności fizycznej. Na pierwszym spotkaniu skorzystaliśmy z zakupionego z projektu analizatora składu ciała Tanita i przeprowadziliśmy analizę każdej osoby ćwiczącej, która została zapisana w celach porównawczo-badawczych. Z tygodnia na tydzień dało się zauważyć wzrost wytrenowania poszczególnych osób, często zadziwiający jak na osoby w starszym wieku. W ostatniej fazie projektu został przeprowadzony wykład na temat zdrowego odżywiania połączony z żywą dyskusją i rozwianiem wszelakich wątpliwości w tej materii. Na ostatnich zajęciach ponownie zanalizowaliśmy każdą osobę ćwiczącą na analizatorze Tanita i zaobserwowaliśmy polepszenie parametrów takich jak waga, poziom tkanki tłuszczowej, masa mięśni, masa mineralna kości, wskaźnik BMI, czy też poziom tłuszczu wisceralnego. Bez wątpienia będzie to duży impuls dla tych osób do dalszej pracy nad własnym zdrowiem. Osoby ćwiczące wyraziły chęć dalszych treningów i były wielce zadowolone z obecnych korzyści. Uważam ,że cel projektu został zrealizowany z nawiązką, a zaangażowanie i otwartość seniorów jest motorem napędowym dla nas do dalszej pracy.

  

​„OD NAPOLEONA DO PIłSUDSKIEGO Z BISZTYNKIEM W TLE”

2019-03-11 07:41:43


Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna „Bisztynek SHE STROWANGEN Działaj Lokalnie”
Czas trwania projektu: 01.07.2018 r. – 01.12.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Bisztynek Gmina Bartoszyce
 
 Celem projektu było zwiększenie świadomości mieszkańców. Chcieliśmy, aby do świadomości osób tu mieszkających trafiły informacje o historii naszego regionu i naszej małej Ojczyzny.
Podczas otwartych spotkań i wystaw przekazaliśmy wiadomości redagowane przez regionalnych pasjonatów. Jednym z celów projektu było udostępnienie wyników projektu w jednym ogólnodostępnym dla społeczności miejscu.
Zorganizowaliśmy serię otwartych warsztatów fotograficznych, na których przedstawiana była historia naszego miasta. Omawialiśmy powstanie osad na tych terenach oraz tworzenie się z nich wsi i miast. Lokalny pasjonat prezentował stare fotografie i aparaty fotograficzne, których kiedyś używano. Demonstrował uczestnikom zasadę ich działania. Każdy, mógł spróbować własnych sił w umiejętnościach ich obsługi. Przeprowadziliśmy wycieczkę po miasteczku i jego peryferiach, której zakończeniem był konkurs fotograficzny.
Kolejne spotkania odbywały się w Bisztynku i w Sątopach-Samulewie, podczas dużej imprezy masowej zorganizowaliśmy wystawę plenerową starych aparatów oraz konkursy plastyczne dla najmłodszych. Na ostatnim spotkaniu w OKiAL omawialiśmy tworzenie własnej historii na fotografiach, metody uwieczniania oraz dla tych uczestników, którzy nie mogli być na poprzednich spotkaniach omawiana była historia miasta.
Kolejnym etapem projektu była duża wystawa plenerowa wszystkich zbiorów, którą zaplanowaliśmy podczas dożynek gminnych. Zainteresowanie wystawą było ogromne. W trakcie jej trwania odwiedziły nas setki zainteresowanych. Mogliśmy zaprezentować przedmioty związane z naszym miastem i opowiedzieć o ich historii. Nie obyło się bez podarunków. Mieszkańcy z ochotą przekazywali nam kolejne "skarby" związane ściśle z naszym miastem. Mogliśmy pochwalić się wiedzą o ich pochodzeniu czy okolicznościach powstania.
Ostatnim etapem, który trwa jest stała wystawa w Centrum Informacji Turystycznej. Wystąpiliśmy do władz miasta już przed składaniem wniosku o udostępnienie miejsca do jej powstania. Zgoda była miłym zaskoczeniem i obecny Burmistrz poparł naszą inicjatywę. Dzięki naszemu działaniu w CIT powstała wystawa i zarazem miejsce na różne pogawędki o historii.
Dostęp do naszych gablot z artefaktami jest swobodny w trakcie pracy (otwarcia) Centrum Informacji Turystycznej. Po godzinach my udostępniamy pomieszczenie
i chętnym pokazujemy naszą wystawę. Po serii warsztatów i wystaw, miłym zaskoczeniem jest odzew Szkół w Bisztynku. Nauczyciele z chęcią przychodzą i proszą
o żywą lekcję historii, właśnie w CIT. Już kilkanaście razy mieliśmy przyjemność opowiadać uczniom i "pokazywać" naszą historię. Dzięki stolikom i gablotom z projektu, które mogliśmy i możemy przemieszczać, zorganizowaliśmy dużą lekcję historii z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Bisztynku.
Efektem, który osiągnęliśmy dzięki udziałowi w projekcie jest zwiększenie świadomości społecznej na terenie naszej Gminy. U osób, które bezpośrednio "dotknęły" dzięki nam historii, zmienił się sposób postrzegania Świata. Ludzie zwracają większą uwagę na swoje otoczenie. Chętnie rozmawiają o historii naszej gminy. Wzmocnione zostały więzi pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi stowarzyszeniami i grupami zainteresowań. Społeczność lokalna zyskała nieodpłatną możliwość poznawania historii o naszym regionie.
Kwota projektu: 5 410,00 zł
Kwota dotacji: 2 400,00 zł
Wkład własny: 715,00 zł

  
 

ŚPIEWAć KAżDY MOżE – „THE VOICE OF LIPNIKI”

2019-03-08 11:52:47

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna „Rada Sołecka Lipniki”
Czas trwania projektu: 01.08.2018r. – 30.11.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Lipniki gmina Górowo Iławeckie
 Nasz projekt polegał na organizacji szeregu spotkań z muzyką i zajęć z mikrofonem na świetlicy wiejskiej w Lipnikach. Na samym początku realizacji zadania zakupiliśmy sprzęt nagłaśniający do świetlicy (mikrofony, głośniki i osprzęt). Z racji wyjazdów wakacyjnych młodych uczestników akcji pierwsze zajęcia zostały zorganizowane
 w końcu sierpnia początek września. Uczyliśmy się piosenek, pracy z mikrofonem.  Na
spotkania z muzyką dotarł zespół promień z Górowa Iławeckiego, zaprzyjaźnione Bądlowianki oraz Mion Maciopa z zespołu The Ukrainian Folk. Dzieci i młodzież a także rodzice zaangażowani zostali w przygotowanie repertuaru na festiwal, przygotowanie plakatów, zaproszeń na wydarzenie jak i oprawę całego festiwalu "The Voice of
LIPNIKI". Organizacja festiwalu pozwoliła na integrację mieszkańców i zaprezentowania sołectwa na forum gminy. Jeszcze na początku listopada młodzi uczestnicy projektu wzięli udział w programie "Spotkanie z historią" organizowanym w Lipnikach dla uczczenia 100 lat niepodległej Polski. 30 października odbył się Festiwal piosenki,
w którym wzięło udział 15 młodych wokalistów (soliści, duety i małe zespoły). Jury za zaangażowanie i udział w projekcie postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników festiwalu. Realizacja projektu była wspaniałą okazją do integracji młodzieży i dzieci
z sołectwa, wspólnej pracy rodzin nad repertuarem i przygotowaniem imprezy na wiejskiej świetlicy. Na zakończenie festiwalu przygotowano poczęstunek dla wszystkich gości i uczestników projektu.
Kwota projektu: 4 220,00 zł
Kwota dotacji: 2 900,00 zł
Wkład własny: 220,00 zł
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uR1qY-0Wtec&feature=youtu.be

„AKTYWNIE ZNACZY ZDROWO”

2019-03-08 11:12:26

Nazwa realizatora: Grupa Nieformalna „Nasza Wieś”
Czas trwania projektu: 16.08.2018r. – 10.12.2018 r.
Miejsce realizacji projektu: Rodnowo gmina Bartoszyce
 Celem projektu było utworzenie aktywnej grupy międzypokoleniowej, która uczestniczyła w zajęciach ruchowych i teoretycznych, dotyczących zdrowego trybu życia. Za pomocą projektu, rozwinęliśmy takie wspólne dobro jak: wytwarzanie nawyku zdrowego trybu życia, grupowych zajęć ruchowych, propagowanie
 i upowszechnianie aktywności fizycznej, zagospodarowanie wolnego czasu, zwiększenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej, upowszechnienie aktywności międzypokoleniowej. W ramach projektu zostały przeprowadzone działania: uroczyste rozpoczęcie projektu odbyło się 16.08.2018 spotkaniem integracyjnym członków nieformalnej grupy " Nasza wieś" i wolontariuszy
w Domu kultury w Rodnowie gdzie wszyscy zostali zapoznani z założeniami projektu. Kolejnym działaniem była rekrutacja uczestników na zajęcia ruchowe, które odbywały się przez cały okres realizacji projektu dwie godziny tygodniowo, w zajęciach ruchowych brało udział 16 osób. Następnie odbyły się spotkania z zielarzem Panią Krystyna Hadała i dietetykiem Panią Magdaleną Wiśniewską-Chołody . Został zakupiony sprzęt do ćwiczeń: karimaty, skakanki, hula-hop, hantle, piłki, gumy fitness. Przez cały okres trwania projektu prowadzona była dokumentacja fotograficzna i zbierane informacje do kroniki. Realizacja projektu została zaplanowana na sierpień, wrzesień, październik, listopad , ale w związku z awarią oświetlenia w sali w której były one prowadzone , projekt został przedłużony o 10 dni tj. do 0.12.2018 r. podsumowanie odbyło się 10.12.2018 r.
z udziałem wolontariuszy, uczestników projektu i mieszkańców Rodnowa i okolic. Wolontariusze zaangażowani w projekt brali czynny udział we wszystkich działaniach dotyczących realizacji projektu. Kontynuacją projektu będą zajęcia ruchowe i utrzymanie zawiązanej dzięki naszemu projektowi aktywnej grupy międzypokoleniowej propagującej zdrowy i aktywny tryb życia.
Kwota projektu: 3 540,00 zł
Kwota dotacji: 2 050,00 zł
Wkład własny: 350,00 zł

  

„MIESZKAńCY SOłECTWA OSIEKA KUźNIą TALENTóW I INICJATYW”

2019-01-04 13:35:34

Projekt pn. „Mieszkańcy Sołectwa Osieka kuźnią talentów i inicjatyw” polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów plastycznych i quillingu w których uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli co wpłynęło na zacieśnienie więzi międzyludzkich. Kolejnym etapem projektu była organizacja wieczoru poetycko – muzycznego, pt. „Tak rodziła się Niepodległa”.  Podczas uroczystości zaprezentował się zespól śpiewaczy „Wojcieszanie,  śpiewający pieśni patriotyczne i ludowe. Zgromadzona publiczność obejrzała także montaż poetycko – muzyczny, który był lekcją historii z lat życia i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego oraz powołania i działalności Legionów. Nie zabrakło również wspomnień seniorów z czasów II Wojny Światowej oraz czasów powojennych. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali piękne kotyliony w barwach biało- czerwonych, które zostały wykonane podczas warsztatów quillingu przez uczestników projektu. No koniec projektu zorganizowaliśmy uroczyste podsumowanie, na którym przedstawiliśmy prezentacje multimedialną  pokazującą wszystkie działania wykonane w ramach projektu, oraz wernisaż prac plastycznych – obrazów malowanych na płótnie i prac wykonanych techniką quillingu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Bartoszyce, Radny Gminy, Sołtys Sołectwa Osieka oraz redaktorzy Telewizji Kablowej Bart – Sat, którzy nagrali i wyemitowali zdarzenie. Udział w projekcie zintegrował lokalne środowisko.
Projekt dofinansowano w ramach programu „Działaj Lokalnie” X Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania  „Warmiński Zakątek”.


  

 

OGłOSZENIE KONKURSU "OPOWIEDZ 2018"

2018-09-14 10:53:37

  Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującą program „Działaj Lokalnie” finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności ogłasza lokalny konkurs „Opowiedz…” 2018 skierowany do Grantobiorców X edycji Programu „Działaj Lokalnie”. 
Konkurs ma na celu zachęcenie Grantobiorców tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych DZIAŁAŃ i PROMOWANIA inicjatyw wspieranych w ramach realizowanych przedsięwzięć, a przez to ich wpływ na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie DOBRA WSPÓLNEGO !
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego przekazywania powstałych rezultatów oraz pozytywnych zmian, które zaszły w społecznościach w wyniku realizacji projektów grantowych w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w formie krótkiego filmu lub reportażu multimedialnego.
Prace mogą być zgłaszane do jednej z czterech kategorii: „Człowiek”, „Miejsce”, „Motyw”, „Filmowy Produkt Projektu” i  będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzić m. in. osoby zawodowo związane ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami, pod kątem zgodności z tematyką konkursu, atrakcyjności, przejrzystości i oryginalności, komunikatywności oraz estetyki.
Organizacje pozarządowe / grupy nieformalne chcące wziąć udział w konkursie zachęcamy do wypełnienia  KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO KONKURSU do dnia 05 grudnia 2018 r. do godziny 13:00  (drogą e-mailową na adres warminskizakatek@wp.pl)
Dostarczenie kompletnych prac zgłaszanych do lokalnego etapu konkursu ustala się na dzień 14 grudnia 2018 r. 
Dla Uczestników Konkursu będą zorganizowane BEZPŁATNE WARSZTATY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA (teoretyczne i praktyczne) – 07 grudnia 2018 r. (termin może ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych)  r. co umożliwi lepsze przygotowanie do przygotowania pracy konkursowej oraz poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie.
Nagrody czekają a zwycięskie prace zostaną przesłane Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do ogólnopolskiego etapu konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie.
Osoba do kontaktu: Izabela Sztremer
e-mail. warminskizakatek@wp.pl
tel.: 89 616 00 58

 
„OPOWIEDZ… I ZRÓB WRAŻENIE !”
 
 
Dokumenty konkursowe do pobrania:

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE 16 PROJEKTOM

2018-07-12 06:18:05

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, która zebrała się w dniu 10 lipca 2018 roku przyznano dofinansowanie 16 (z 31 ) projektom na łączną kwotę 55 000 zł., w tym, 15 000 zł w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.
 
Wasze projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego.
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE
 
W przypadku nieakceptacji proponowanego budżetu bądź rezygnacji z realizacji projektu przez wnioskodawcę, dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawcy z listy rezerwowej znajdującej się poniżej:
LISTA REZERWOWA

WNIOSKI ODRZUCONE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

NABóR WNIOSKóW DO LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO - ZAKOńCZONY

2018-06-20 12:55:43

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.06.2018 roku został zakończony nabór wniosków do lokalnego konkursu Grantowego
„Działaj Lokalnie”.
W trakcie naboru zostało zarejestrowanych 31 wniosków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej Lokalnej Komisji Grantowej Programu "Działaj Lokalnie".
Łączna pula środków przeznaczona na realizację konkursu grantowego wynosi 55 000 zł.,
w tym 15 000 zł przeznaczona jest na ścieżkę tematyczną pn. „Aktywne zdrowie”.
Lp. Tytuł Wnioskodawca Kwota wnioskowana Ścieżka tematyczna
INICJATYWA DL
1 Aktywny Zydląg Bezpieczny, przyjazny raj dla dzieci na osiedlu Zydląg w Lidzbarku Warmińskim 5000 zł -
2 Bisztynek SHE STROWANGEN Działaj Lokalnie! „Od Napoleona do Piłsudskiego z Bisztynkiem w tle” 5 999 zł -
3 RAZEM PO ZDROWIE RAZEM PO ZDROWIE 4020 zł Aktywne zdrowie
4 Przyjaciele Dąbrówki Wielkiej Aktywnie, rodzinnie i wesoło 6000 zł Aktywne zdrowie
5 Aktywne zawsze i wszędzie Kobiety w ruchu 4210 zł Aktywne zdrowie
Organizacja pozarządowa w swoim imieniu
6 V Memoriał Piotra Karpiniaka Turniej dla dzieci – rocznik 2007 i 2008 Fundacja im. Piotra Karpiniaka 4200 zł Aktywne zdrowie
7 STOWARZYSZENIE AKTYWNA WARMIA Mały konstruktor 5000 zł -
8 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo Gdzie nas nogi i kijki poniosą 5130 zł Aktywne zdrowie
9 Stowarzyszenie Kobiet "Miej Marzenia" LIDZBARK MIASTEM KOBIET ZNAMIENITYCH 6000 zł -
10 Warmińskie Stowarzyszenie Sympatyków Dawnej Motoryzacji „Karburator” Babska Szopa 4000 zł -
11 Stowarzyszenie „Dwunastka” Jak żyć, aby żyć… 6000 zł -
12 Stowarzyszenie „Babki Zielarki” Lecznicza magia roślin 6000 zł -
13 Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie Rozśpiewane Stryjkowo 5600 zł -
14 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GALIN „NASZE GALINY” Królestwo Warmii – księstwo Galiny 5600 zł -
15 Stowarzyszenie „Ługwałd” „SIĘ RZEŹBI W ŁUGWAŁDZIE” 5710 zł -
16 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi „Warmińska kapliczka – symbol polskości” 6000 zł -
17 Ochotnicza Straż Pożarna w Wójtówku Mamo, Tato zostanę strażakiem! 3449 zł -
18 Fundacja Prymus „Mamy talent – warsztaty międzypokoleniowe” 5510 zł -
19 Stowarzyszenie „ Świąteczna Kapela” „Drogi do Niepodległej” 6000 zł -
20 Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Spręcowie Plac wiejskiej aktywności 6000 zł -
Grupa nieformalna przy organizacji lub instytucji
21 Kreatywni poprzez Ośrodek kultury w Górowie Iławeckim Plac zabaw – sposób na letnią niudę 4842 zł -
22 Grupa nieformalna „Tęcza „ z Osieki poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Mieszkańcy Sołectwa Osieka kuźnią talentów i inicjatyw 6000 zł -
23 Inicjatywa Społeczności Lokalnej Wojciech „Zgodna Dłoń” poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Niechaj wieść o tej krainie w wojcieszańskim śpiewie płynie! 4350 zł -
24 Grupa „BĄDLOWIANKI” poprzez STOWARZYSZENIE „GÓROWSKA MAŁA OJCZYZNA” Lato z tradycją w Bądlach 5950 zł -
25 Nasza Wieś poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Tolko „Aktywnie znaczy zdrowo” 5868 zł Aktywne zdrowie
26 Kreatywne Czwartki poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Kromera w Lidzbarku Warmińskim Znasz li ten kraj? 5619,50 zł -
27 Trojaki poprzez Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Dobrym Mieście Trzy w jednym…miejscu 5796 zł -
28 RADA SOŁECKA LIPNIKI POPRZEZ STOWARZYSZENIE „GÓROWSKA MAŁA OJCZYZNA” ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – „THE VOICE OF LIPNIKI” 4380 zł -
29 Inicjatorki zdrowego stylu życia poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd „RUCH POWODUJE, ŻE MIESZKAŃCÓW BUKWAŁDU SIĘ AKTYWIZUJE” 5999 zł Aktywne zdrowie
30 Teatr Niezbyt Zwyczajny poprzez Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach Gramy Niezbyt Zwyczajnie – działania teatru amatorskiego 5850 zł -
31 „Wspieramy Tuławki” poprzez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuławkach Wśród natury z „Książkomatem” 5390 zł -

PRZEDSZKOLE FILMOWE W SZKOLE WAJDY I DZIAłAJ LOKALNIE - ZRóB SWóJ FILM!

2018-05-22 07:00:07

Szanowni Państwo,

Partnerem tegorocznej edycji Przedszkola Filmowego w Szkole Wajdy jest Program „Działaj Lokalnie”, dlatego kierujemy do Państwa specjalne zaproszenie do udziału w Programie. Prosimy o przekazanie go wszystkim potencjalnie zainteresowanym, to wyjątkowa okazja!

Przedszkole Filmowe to kurs skierowany do osób, które interesują się filmem i chciałyby stanąć za kamerą. Zapraszamy wszystkich powyżej 15 roku życia, którzy podjęli już pierwsze próby filmowe, fotograficzne lub literackie (np. Konkurs „Opowiedz…”). Nie wymagamy dużego doświadczenia, szukamy osób z potencjałem, wrażliwych, a jednocześnie potrafiących przekonać innych do swojego pomysłu.

Wszystkie informacje oraz wniosek zgłoszeniowy znajdują się pod adresem:  http://dzialajlokalnie.pl/przedszkole-filmowe-szkole-wajdy-dzialaj-lokalnie-zrob-swoj-film/

Zgłoszenia można przesyłać na adres: przedszkole@wajdaschool.pl do 2.06.2018

Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się na początku czerwca.

Ważna prośba: Jeśli ktoś z Państwa przesłał już swoje zgłoszenie we wcześniejszym naborze, a jest związany z programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prosimy o kontakt z Weroniką Chrapońską – Chmielewską z ARFP (w.chraponska@filantropia.org.pl).
(Informacja otrzymana od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce)

OGłOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO

2018-05-16 19:05:51

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (16 maja 2018 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
W ramach Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W tegorocznej edycji poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pn. AKTYWNE ZDROWIE – chcemy uruchomić w nas potrzebę ruchu i aktywności dla zdrowia! POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA! Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 15 000,00 zł., na pozostałe projekty 40 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. 
złóż wniosek
Kto może wziąć udział w konkursie:
 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia), z wyłączeniem funkcji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków towarzyszeń,
 • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
 • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • Grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, pod warunkiem, że działanie grupy nieformalnej nie pokrywają się z zadaniami działalności statutowej organizacji/instytucji udzielającej osobowości prawnej,
 • Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie jako INICJATYWA DZIAŁAJ LOKALNIE (Ośrodek Działaj Lokalnie musi wyrazić zgodę na piśmie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie)
które:
 • mają siedzibę w gminach:  Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.
Na co można uzyskać dofinansowanie:
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Termin realizacji projektów:
Projekty trwające minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 6 miesięcy mogą być realizowane w okresie od dnia założenia wniosku w generatorze (na ryzyko Wnioskodawcy) do 31 grudnia 2018 r.
Koszty poniesione w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są od momentu jego złożenia w generatorze.
 
Warunki finansowania:
Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie”  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część (20%) w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).
WAŻNE ! 
 • W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).
 • Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
 • Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).
Wnioski można składać do 15 czerwca 2018 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz  http://warminskizakatek.com.pl/dzialaj/index.php
 
 
*Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać:
Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58
e-mail: 
warminskizakatek@wp.pl
Osoba do kontaktu: Izabela Sztremer
 
DOKUMENTY DO POBRANIA: