Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

UROCZYSTE PODPISANE UMóW DOTACYJNYCH.

2017-06-22

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w Restauracji „Ranczo w Dolinie” odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, a także podpisanie umów dotacyjnych programu mikrograntów FIO „Warmia Mazury Lokalnie 2”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji użyczających osobowości prawnej, którzy otrzymali dofinansowanie i w sposób uroczysty podpisali umowy rozpoczynając realizację zadań.
Przed podpisaniem umów odbyło się szkolenie z zakresu zasad realizacji projektów, zwrócona została szczególna uwaga na najczęściej popełniane w zeszłorocznej edycji błędy
 i problemy.      
Łączna pula grantów przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” w Ramach programu „ Działaj Lokalnie X ” wynosi  55 000,00 zł. z czego 19 340,00 zł. to środki przeznaczone na ścieżkę tematyczną pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE, a także środki na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wynosi 274.250,00 zł na cały obszar działania województwa warmińsko-mazurskiego.
Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i  życzymy, aby wszystkie założenia zostały zrealizowane.  

 

UROCZYSTE PODPISANE UMóW DOTACYJNYCH.

2017-06-20

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie serdecznie zaprasza wszystkich, którym udało się pozyskać dotację na projekty w ramach
Programu „ Działaj Lokalnie X”  na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych
dnia 21 czerwca 2017 roku
o godzinie 13:00 w Restauracji Ranczo w Dolinie ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto.

 
   Zapraszamy osoby realizujące działania oraz osoby wskazane jako upoważnione do zawierania umów z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej:

Inicjatywa DL

Umowę podpisują: minimum 3 osoby z grupy nieformalnej wskazane we wniosku.

Grupa nieformalna z użyczeniem osobowości

Umowę podpisują: wszystkie 3 osoby z grupy nieformalnej oraz osoby upoważnione do podpisywania umów z ramienia organizacji pozarządowej zgodnie z KRS.

Organizacje pozarządowe, fundacje

Umowę podpisują: osoby reprezentujące organizację, fundacje wskazane w KRS.
 
   Podczas uroczystego podpisywania umów odbędzie się szkolenie Grantobiorców z zasad realizacji projektów, dokumentowania wydatków, a także z promocji i działań informacyjnych.

LISTY RANKINGOWE KONKURSU DZIAłAJ LOKALNIE X

2017-06-13

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” przyznanych zostało 21 dofinansowań projektów (z 38) na łączną kwotę 55 000,00 zł, w tym 19 340,00 zł w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.

 

Wasze projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego. W związku z bardzo dużą popularnością konkursu niestety nie udało nam się  dofinansować wszystkich interesujących projektów, a dla tych, którzy złożyli najciekawsze propozycje nie mogliśmy zaproponować pełnych wnioskowanych dofinansowań.

W przypadku rezygnacji dofinansowania przez któregoś z wnioskodawców, nie dostarczenia          dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji   na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych,  do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.

 

 

 

 

 

LISTA WNIOSKóW ODRZUCONYCH FORMALNIE

2017-05-24

informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” zostało odrzuconych 8 wniosków, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu


Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj

NABóR WNIOSKóW W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „DZIAłAJ LOKALNIE X” – ZAKOŃCZONY

2017-04-27

 

Do 26 kwietnia br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X”
 

Łącznie zostało złożonych46 wniosków.


OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:

 • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy otrzymają indywidualne informacje mailowe,
 • Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.
 • Termin na uzupełnienie wniosku to 3 dni robocze liczone od dnia wysłania maila wskazanego do kontaktu we wniosku. Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.

 

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW:

Od 25maja br.będzie dokonywana ocena merytoryczna wniosków poprawnych formalnie. Wnioski zostaną skierowane do Członków Komisji Grantowej.
Przypominamy, że łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku wynosi 55 000,00 złotych w tym 15 000,00 zł. przeznaczone na ścieżkę tematyczną pn. AKTYWNE ZDROWIE.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

2017-03-30

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-szkoleniowe według niniejszego harmonogramu:

DATAGODZINAPROPONOWANE MIEJSCE SPOTKANIAPROWADZĄCA
29.03.2017 (środa) 11.00 – 12.00 Urząd Miejski Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński Magdalena Mokańska
30.03.2017 (czwartek) 11.00 - 12.00 Urząd Gminy w Górowie Iławeckim ul. Tadeusza Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie, Monika Szóstek
03.04.2017 (poniedziałek) 15.00 – 16.00 CKB - salon artystyczny ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto Magdalena Mokańska
RAMOWY PROGRAM
 1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
 2. Główne cele Programu „Działaj Lokalnie X”.
 3. Zasady udziału w programie
 4. Kto może aplikować
 5. Ścieżka tematyczna
 6. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.
 7. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.
 8. Pozostałe ważne informacje
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • Skrypt szkoleniowy
 • Długopis + notes

X EDYCJA DZIAŁAJ LOKALNIE ROZPOCZęTA!

2017-03-23

Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (23 marca 2017 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY  Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem  „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W X edycji Programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) oraz grupach nieformalnych (mieszkańców, młodzieży), które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społeczności żyło się lepiej. W tegorocznej edycji poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pn. AKTYWNE ZDROWIEchcemy uruchomić w nas potrzebę ruchu i aktywności dla zdrowia! POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA!Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 15 000,00 zł., na pozostałe projekty 40 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. 

Kto może wziąć udział w konkursie:

 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia), z wyłączeniem funkcji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków towarzyszeń,
 • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
 • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • Grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, pod warunkiem, że działanie grupy nieformalnej nie pokrywają się z zadaniami działalności statutowej organizacji/instytucji udzielającej osobowości prawnej,
 • Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie jako INICJATYWA DZIAŁAJ LOKALNIE

które:

 • mają siedzibę w gminach:  Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Termin realizacji projektów:

Projekty trwające minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie 6 miesięcy mogą być realizowane w okresie od dnia założenia wniosku w generatorze (na ryzyko Wnioskodawcy) do 31 grudnia 2017 r.

Koszty poniesione w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są od momentu jego złożenia w generatorze

 

Warunki finansowania:

Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie X”  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część (20%) w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

WAŻNE ! 

 • W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).
 • Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
 • Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).

Wnioski można składać do 26 kwietnia 2017 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl oraz http://warminskizakatek.com.pl/dzialaj/

 


*Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X”

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X” można uzyskać:

Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58
e-mail:
warminskizakatek@wp.pl

 m.szostek@warminskizakatek.com.pl
Osoba do kontaktu: Monika Szóstek


DOKUMENTY DO POBRANIA: 

 
OGRÓD NASZYCH MARZEŃ

2016-11-14

Zakończyła się realizacja projektu "Ogród naszych marzeń" dofinansowanego ze środków programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek".

Realizatorami projektu było stowarzyszenie START z Franknowa.  Projekt trwał od czerwca do połowy października . W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl spotkań, w czasie których wspólnie zagospodarowaliśmy teren przy szkole. Uczestnicy projektu mieli do dyspozycji grządki, na których samodzielnie posiali i posadzili sadzonki roślin. Pozostała część ogrodu została  obsadzona roślinami ozdobnymi. Przy części roślin postawione zostały tabliczki edukacyjne. W czasie wiejskich dożynek zorganizowany również został kiermasz wymiany roślin. Mieszkańcy chętnie dzielili się sadzonkami z innymi osobami. Wiele nowych roślin  zostało podarowanych do ogrodu przy szkole. W  tym samym czasie  zostały przeprowadzone także warsztaty wyrobu ozdób z materiałów ekologicznych (z sianka, szyszek i tp.), które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W ramach projektu odbyły się także zajęcia, w czasie których uczestnicy projektu przygotowali karmniki dla ptaków, stolik, siedzenia oraz donice do ogrodu - Grażyna Jacyna - Koordynator Projektu.

ZAKOńCZYłA SIę REALIZACJA PROJEKTU SZTAFETA POKOLEń

2016-10-04

Zakończyła się realizacja projektu Sztafeta Pokoleń dofinansowanego ze środków programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek". Realizatorami projektu była grupa nieformalna "Nasza Wieś" przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tolko i Domem Kultury w Rodnowie.  Projekt trwał od czerwca do końca września. Wszystkie założenia zostały zrealizowane. Wydano folder o historii Rodnowa, pocztówkę z wizerunkiem miejscowości. We wsi ustawione są dwie gabloty, w których umieszczono przedwojenne i obecne fotografie Rodnowa oraz teksty o historii miejscowości. W miejscowym Domu Kultury przygotowano ekspozycję, gdzie można obejrzeć fotografie, zapoznać się z historią wsi oraz rodnowskiego kościoła. Zebrane są również stare sprzęty codziennego użytku, rękodzieło i ceramika. Zagospodarowano plac przed Domem Kultury, zakupiono ławki i stół. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 24 września z udziałem władz gminy, mieszkańców Rodnowa i okolic oraz telewizji Bart-sat - Koordynator Wanda Pieloch

SZTAFETA POKOLEń

2016-08-30

Trwa realizacja projektu "Sztafeta Pokoleń" dofinansowanego ze środków programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek". Realizatorami projektu jest grupa nieformalna "Nasza Wieś" przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tolko i Domem Kultury w Rodnowie. Projekt ma na celu opracowanie monografii wsi, zgromadzenie, upowszechnienie i rozpropagowanie historii, tradycji i kultury mieszkańców Rodnowa i okolic. Zgromadzone materiały są już oddane do druku. Z tego powstanie folder i pocztówka a zebrane w folderze informacje i zdjęcia o historii wsi będą wyeksponowane na specjalnych tablicach informacyjnych we wsi. Plac przed Domem Kultury został zagospodarowany poprzez zakup ławek, wyeksponowanie rzeźb, są również zdjęcia starego Rodnowa i mnóstwo kwiatów. W ramach projektu dzieci i młodzież szkolna wzięła udział w wycieczce do zabytku - kościoła gotyckiego p. wz. Matki Boskiej Szkaplerznej w Rodnowie. Na zakończenie projektu powstanie ekspozycja w Domu Kultury - będą to zdjęcia, pamiątki, stare sprzęty gospodarstwa domowego, rękodzieło. Projekt będzie realizowany do końca września - Wanda Pieloch, koordynator projektu.

ŚPIEWAć KAżDY MOżE, TROCHę LEPIEJ LUB TROCHę GORZEJ...

2016-08-26

 „Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej” i każdy głos jest dobry do wspólnego śpiewania. Chcesz się przekonać?  Przyjdź i śpiewaj z nami.

 

Tak brzmiało zaproszenie naszej Grupy Nieformalnej „Sąsiadki” skierowane do mieszkańców Jesionowa. Chwyciło! Już na pierwsze zajęcia przyszło 8 osób. Na każdym następnym spotkaniu było nas coraz więcej. Obecnie grupa liczy 16 osób. Z przyjemnością mogliśmy realizować nasz projekt p.n. „Jesionowianki śpiewają – nudzie się nie dają”, bo chodzi właśnie o to, aby wspólne śpiewanie było alternatywą dla nudy, przesiadywania przed komputerem, TV, itp.

W ramach „Działaj Lokalnie IX’’ otrzymałyśmy dofinansowanie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.   

„Odkurzyłyśmy”  stare ludowe piosenki, poznałyśmy nowe, spisałyśmy je w zeszytach. 

Pani Instruktor grała muzykę i pomogła nam „złapać” melodię i śpiewać na jedną nutę piosenki ludowe, biesiadne, ogniskowe. Zorganizowałyśmy ognisko dla wszystkich mieszkańców naszej wsi i też wspólnie śpiewaliśmy. Wybrałyśmy repertuar na dożynki  gminne, które odbędą się w Jesionowie 3 września br. Będzie to nasz pierwszy „występ” przed taką dużą publicznością.

Trzymajcie za nas kciuki! To śpiewanie zakończy nasz projekt, ale Sąsiadki zostają i jeszcze nie raz zaśpiewają!!!

                                                                                                                Grupa Nieformalna SĄSIADKI

ZAGRAJ Z NAMI WOJCIESZANAMI

2016-08-23

Zagraj z nami Wojcieszanami  -  gra już gotowa

Jest mapa, instrukcja i rekwizyty – zadanie wykonane, za chwilę zagramy! Projekt „Zagraj z nami Wojcieszanami”, dofinansowany w ramach  programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” dobiega końca. 

Za chwilę „próba generalna” powstałej gry. Z pewnością wypadnie dobrze, wróżąc grze powodzenie w przyszłości. W myśl inicjatorów projektu – grupy „Zgodna Dłoń” oraz Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce-gra jest produktem wielorazowego użytku i będzie wykorzystywana w Wojciechach jeszcze nie raz.

ZAGRAJ Z NAMI WOJCIESZANAMI - W WOJCIECHACH POWSTAJE GRA!

2016-08-10

Zgodnie z planem projektu „Zagraj z nami Wojcieszanami” w Wojciechach powstaje gra, z której wkrótce korzystać będą mogli wszyscy, chętni do dobrej zabawy w plenerze.

Przygotowany i złożony przez wojcieszańską grupę Inicjatywa Społeczności Lokalnej Wojciech „Zgodna Dłoń” oraz Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce projekt w ramach „Działaj Lokalnie IX”, otrzymał dofinansowanie ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.

Uczestnicy  – młodzi mieszkańcy Sołectwa Wojciechy podczas zajęć warsztatowych opracowują własną wersję znanej wszystkim gry „Podchody”. Czytelna instrukcja jest w zasadzie gotowa. Przygotowanym podczas „wypadów” w teren, w pocie czoła, bez względu na humory Pani Pogody rekwizytom  i zadaniom – potrzebna jest już tylko oprawa graficzna.

Do osiągnięcia celu jeszcze trochę… Pomiary zostały już dokonane dwoma metodami – tradycyjną, z wykorzystaniem pożyczonej od jak zwykle niezawodnego Sołtysa Wojciech „metrówki” , a także angażującą sumiennie kroczące co 1 metr nogi Olka. Zasady kartografii uczestnicy już mają w małym paluszku. Zlokalizowali strategiczne miejsca na terenie wsi – Mur Obronny, Mleczna Dolina, Wojciechy z Białych Kamieni – Gracze będą się musieli naszukać! No, ale mapa się sama nie zrobi, a więc działamy dalej – mówi Monika Dołżycka, koordynator projektu.

AKTUALNE ZESTAWIENIE WNIOSKóW, KTóRE OTRZYMAłY DOFINANSOWANIE

2016-06-24

Informujemy, iż w związku z rezygnacją grupy nieformalnej ROMSKIE KORZENIE z przyznanej dotacji,  dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawcy z listy rezerwowej FUNDACJI REVITA WARMIA na projekt pod nazwą Plener otwartych dzwi.

W związku z powyższą zmianą, kwota przyznanych dotacji wynosi 55 000,00 zł., w tym 15 550,00 zł. w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW

2016-06-09

W dniu 09 czerwca 2016 roku o godzinie 13:00 w Restauracji „Ranczo w Dolinie” odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 24  stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji użyczających osobowości prawnej, którzy otrzymali dofinansowanie i w sposób uroczysty podpisali umowy rozpoczynając realizację zadań.

Grantobiorcy opowiedzieli o swoich pomysłach na aktywność lokalną. Każdy projekt wyjątkowy i indywidualny, wynikający z konkretnych potrzeb danej społeczności. Każdy uświadamiał, że warto i trzeba wspierać lokalne inicjatywy społeczne.

Przed podpisaniem umów odbyło się szkolenie z zakresu zasad realizacji projektów, zwrócona została szczególna uwaga na najczęściej popełniane w zeszłorocznej edycji błędy i problemy.

Łączna pula grantów przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” wynosi  57 000,00 zł. z czego 15 550,00 zł. to środki przeznaczone na ścieżkę tematyczną pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.

Wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym serdecznie dziękujemy i życzymy pomyślnej realizacji zaplanowanych działań!

ZAPROSZENIE DO PODPISANIA UMÓW DOTACYJNYCH

2016-06-06

Zapraszamy na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych Wnioskodawców tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”

Podpisanie umów odbędzie się dnia 09 czerwca 2016 roku o godzinie 13:00 w Restauracji "Ranczo w Dolinie", ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto


W trakcie spotkania odbędzie się szkolenie dotyczące zasad realizowania Państwa projektów, dokumentowania wydatków, zawierania umów, zasad promowania działań i ich dokumentowania. Zapraszamy osoby realizujące działania oraz osoby wskazane jako upoważnione do zawierania umów z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej :

 • Organizacja pozarządowa 
Umowę podpisują osoby reprezentujące organizacje, wskazane w KRS.
 • Grupa nieformalna z użyczeniem osobowości prawnej

Umowę podpisują osoby upoważnionej do podpisywania umów z ramienia organizacji pozarządowej zgodnie z KRS. 

 • Inicjatywa DL

 Minimum 3 osoby z grupy nieformalnej wskazane we wniosku. 

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE 24 PROJEKTOM

2016-05-25

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, która zebrała się w dniu  24 maja 2016 r. przyznano dofinansowanie 24 (z 40 ) projektom na łączną kwotę 57 000,00zł. w tym, 15 550,00zł. w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.

Wasze projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego.

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

 

W przypadku nieakceptacji proponowanego budżetu bądź rezygnacji z realizacji projektu przez Wnioskodawcę, dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawcy z listy rezerwowej znajdującej się poniżej:

 LISTA REZERWOWA

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2016

2016-05-19

Wniosek złożony do konkursu „Działaj Lokalnie IX” odrzucony na etapie oceny formalnej

L.P.NUMER WNIOSKUPRZYCZYNA ODRZUCENIA WNIOSKU
1. 319/2016/48 Osoba reprezentująca stowarzyszenie, upoważniona do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów wskazana w części I wniosku – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY, punkt 4, nie jest zgodna z zasadami reprezentacji określonymi w KRS.

 

Lista wniosków poprawnych formalnie przekazanych Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej

LP.NumerTytuł porjektuNazwa wnioskodawcyNazwa realizatora
1. 306/2016/48 "Wspólne działanie siłą w osiągnięciu celów" STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNO-SPORTOWYCH  
2. 322/2016/48 Ogród naszych marzeń Stowarzyszenie Talent Aktywizacja Rozwój Tolerancja "START"  
3. 443/2016/48 Zagraj z nami Wojcieszanami! Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce Inicjatywa Społeczności Lokalnej Wojciech "Zgodna Dłoń"
4. 475/2016/48 Uwolnij swój potencjał Stowarzyszenie Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce Grupa Nieformalna Puzzle
5. 479/2016/48 "Dziesiąta Muza powraca do Bisztynka" Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku Nieformalna Grupa "KAP"
6. 624/2016/48 Dąbrówka Wielka Aktywnie   Przyjaciele Dąbrówki Wielkiej
7. 725/2016/48 ProFITy dla ciała i ducha. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Nasza Inicjatywa.
8. 1038/2016/48 WILCZKOWO-WSZYSCY RAZEM STOWARZYSZENIE WIEJSKIE "GOSPOSIA" OCHOTNICY Z WILCZKOWA
9. 1177/2016/48 "Świat mój widzę ogromny" Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście Twój Zoom
10. 1265/2016/48 "Sztafeta pokoleń" Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Nasz wieś
11. 316/2016/48   Orzechowa MiniPasieka Warmińskie Stowarzyszenie Sympatyków Dawnej Motoryzacji "Karburator"
12. 373/2016/48 Projekt Cheerleaers czyli maszynowa grupa wsparcia Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Przystań  
13. 384/2016/48 Być, czy żyć aktywnie - oto jest pytanie… OSP w Górowie Iławeckim AKTYWNI INACZEJ
14. 805/2016/48 ABBA - ramy, śpiewamy i mówimy po angielsku Stowarzyszenie "Świąteczna Kapela"  
15. 824/2016/48 Babska pasja Stowarzyszenie "Babki Zielarki"  
16. 1101/2016/48 Woryny - budując przyszłość, ocalić przeszłość Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna Rada Sołecka Woryny
17. 1137/2016/48 Aktywnie i zdrowo w Lipnikach Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna Rada Sołecka Lipniki
18. 1156/2016/48 AKTYWNE SMOLAJNY   SOŁECTWO SMOLAJNY
19. 1266/2016/48 Plener otwartych dzwi FUNDACJA REVITA WARMIA  
20. 123/2016/48 "Jesionowanki śpiewają - nudzie się nie dają" Stowarzyszenie Młodzieżowe "Pod Jesionem" "Sąsiadki"
21. 769/2016/48 Wakacje z kulturą w objeździe Stowarzyszenie "Integracja"  
22. 832/2016/48 AKTYWNI Z NASZEJ DWÓJKI Szkoła Podstawowa nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście Aktywni z SP2
23. 834/2016/48 "LUDZIE-LUDZIOM"   AKTYWNI SENIORZY
24. 877/2016/48 Razem dla naszego Kraszewa Stowarzyszenie "Razem dla Warmii"  
25. 882/2016/48 Turniej piłkarski dla dzieci - rocznik 2005 i 2007   III Memoriał Piotra Karpiniaka
26. 898/2016/48 Bezpieczna PRZYSTAŃ   Lokalni Liderzy
27. 1037/2016/48 Wędrówka po Zdrowie" Stowarzyszenie "Nasza wieś"  
28. 1073/2016/48 "Z przystanku do świetlicy wiejskiej" - w świetlicy się bawimy i cudne rzeczy robimy. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WSI BUKWAŁD  
29. 1083/2016/48 "Od aktywności do twórczości" - warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenie "Kreatywna-Wolnica"  
30. 1093/2016/48 Aktywnie i Zdrowo   Aktywne Piotraszewo
31. 1107/2016/48 Z pasją do aktywności i akceptacji   Aktywne babi
32. 1140/2016/48 LITERATURA I KULTURA W ORANZERII STOWARZYSZENIE KOBIET "MIEJ MARZENIA" MIŁOŚNICZKI LITERATUTY I KULTURY
33. 1173/2016/48 I Ty możesz uratować życie! Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Mieście  
34. 1178/2016/48 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży FUNDACJA "PRYMUS"  
35. 1187/2016/48 Projekt wsparcia rodziny "Rodzic na piątkę " Szkoła Podstawowa nr 2 im.Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście "Dwójka na piątkę"
36. 1189/2016/48 Letnia Akademia Przygody   Przedszkolanki
37. 1230/2016/48 Grajta grace! Stowarzyszenie "Ługwałd"  
38. 1253/2016/48 Dobre Miasto wolne od psich odchodów   Aktywne kobietki
39. 1271/2016/48 ZLOT BOSOWISKO - ZLOT BOSEJ STOPY Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych  
40. 1303/2016/48 DROM - ROMSKIE TRADYCJE NA WARMII   ROMSKIE KORZENIE

Lista Rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zatwierdzona po zakończeniu prac Komisji Konkursowej nad oceną merytoryczną wniosków złożonych w ramach programu „Działaj Lokalnie IX”. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu – 25 maja 2016 r.
Planowany termin podpisania umów dotacyjnych – 10 czerwca 2016 r.

 

Przypominamy, ze limit środków na dofinansowanie projektów wynosi w 55 000,00 złotych, w tym 22 000,00 złotych na ścieżkę tematyczną pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE, na pozostałe projekty 33 000,00 złotych. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżki tematyczne może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowanie wnioskodawców.

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW NA GRANTY W RAMACH KONKURSU DZIAŁAJ LOKALNIE IX

2016-05-12

Do 6 maja br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają siedzibę, lub planują prowadzić działania na obszarach działania Ośrodka Działaj Lokalnie - LGD „Warmiński Zakątek”, składały wnioski do lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”. Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Łącznie złożonych zostało 41 wniosków .

Od 9 do 20 maja br. zespól ekspercki programu będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:

 • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje mailowe,
 • Wnioski, które będą wymagały uzupełnień/ poprawy – Wnioskodawcom zostaną wysłane informacje mailowe z dokładnym wskazaniem zakresu uzupełnienia i przywróceniem wniosków do poprawy.

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW:

 • Wnioski poprawne formalnie – zostaną przekazane do oceny merytorycznej a Wnioskodawcy nie uzyskają żadnej informacji o wynikach oceny formalnej.

 

Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić do dnia 30 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje o  wysokości wsparcia i terminie podpisania umów z grantobiorcami zostaną zamieszczone na stronie www.warminskizakatek.com.pl 

Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywność i ciekawe pomysły na generowanie DOBRA WSPÓLNEGO!DZIAłAJ LOKALNIE PO RAZ KOLEJNY!!! RUSZYł KONKURS DZIAłAJ LOKALNIE IX

2016-04-01

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem 01 kwietnia 2016 r. ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem Konkursu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W tym roku do udziału w programie zaproszone są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie, Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.
 Wnioski można składać do 6 maja 2016 roku wyłącznie drogą elektroniczną poprzezGENERATOR WNIOSKÓW (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach).

Dalekosiężnym dążeniem fundatora programu „Działaj Lokalnie” jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są liderzy i animatorzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują w lokalnym środowisku.

W Programie „Działaj Lokalnie IX” tak jak w poprzednich edycjach wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o   charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów,   przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne,

       ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

W bieżącej edycji w ramach konkursu prowadzonego przez Ośrodek Działaj Lokalnie - LGD „Warmiński Zakątek” uruchomiona zostaje opcjonalna ścieżka tematyczna pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE. Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 22 000,00 zł., na pozostałe projekty 33 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżki tematyczne może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżek tematycznych. Projekty składane w ramach ścieżki tematycznej AKTYWNE ZDROWIE powinny zawierać jasną informację, że skierowane są do działań w tym obszarze.

W ramach ŚCIEŻKI TEMATYCZNEJ PN. AKTYWNE ZDROWIE,  oczekujemy na projekty:
 • upowszechniające aktywność fizyczną w małych środowiskach, w formach które mają kształtować  potrzebę ruchu, kontaktu z przyrodą,
 • wykorzystujące do aktywności infrastrukturę społeczną, taką jak trasy spacerowe, szlaki rowerowe, ścieżki zdrowia, siłownie zewnętrzne, plac zabaw, boiska, miejsca utworzone w ramach różnych projektów w tym w ramach wcześniejszych edycji Działaj Lokalnie
 • upowszechniające aktywność rodzinną – wspólne gry i zabawy, służące budowaniu kondycji i poprawie stanu zdrowia młodszych i starszych,
 • upowszechniające aktywność i profilaktykę zdrowotną seniorów.

Ścieżka tematyczna nie dotyczy sportu kwalifikowanego, działalności sekcji sportowych, współzawodnictwa ligowego….itp.

CHCEMY URUCHOMIĆ W NAS POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA!


Konkurs adresowany jest do:
 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i  Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
 • oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL*
* Inicjatywa „Działaj Lokalnie" to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, II, Roz 2, Art. 19a-19h) forma dofinansowania projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie", realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Grupa nieformalna, czyli nigdzie nie zarejestrowana grupa co najmniej trzech osób, z gminy objętej konkursem Działaj Lokalnie ma możliwość porozumienia się z działającą na jej terenie instytucją lub organizacją i za jej pośrednictwem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, w której takie rozwiązanie nie jest możliwe, grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie może złożyć wniosek bezpośrednio do ODL – na tym właśnie polega oferta Inicjatywy DL. W przypadku przyznania dofinansowania przez Komisję Grantową Konkursu, projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizatora), natomiast środki przyznane w ramach grantu DL są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy „Działaj Lokalnie" ODL nie przekazuje Realizatorowi projektu żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Realizatorzy projektu podejmują działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań realizatorów projektu i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet.

 

Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż  15 maja 2016 r.  i nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie IX to 6.000,00 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25 % wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce pod nazwą „Baza projektów". Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać
w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

ul. Grunwaldzka 6,
11-040 Dobre Miasto
tel./fax. 89 616 00 58
e-mail: waminskizakatek@wp.pl
Pliki do pobrania:

MOTYLARNIA, MIEJSCE EDUKACJI I REKREACJI

2015-09-25

„Motylarnia – miejsce edukacji i rekreacji” to przedsięwzięcie  zrealizowane przez Stowarzyszenie „Nasza wieś” z Frączek  dzięki środkom finansowym w kwocie 3100,00 zł otrzymanym w ramach  „Programu Działaj Lokalnie IX”.  

W trakcie realizacji projektu przez okres 3 miesięcy odbywały się zajęcia w świetlicy. Dzieci pod nadzorem plastyka poznawały gatunki motyli i ich wizerunki,  malowały je na  wcześniej  przygotowanych płytach ze sklejki, które posłużyły do przygotowania i zamontowania ogrodzenia wokół placu  zabaw. W okresie wakacji dzieci w sposób efektywny miały zorganizowany czas wolny. W prace przy przygotowaniu  ogrodzenia włączyli się aktywnie rodzice, pomagali przy lakierowaniu płyt oraz montażu ogrodzenia. Końcowym etapem była impreza podsumowująca, w której wzięli udział mieszkańcy wsi. Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi w wykonaniu dzieci i rozpoczęły się zabawy. Niestety pogoda nie podzielała radości dzieci i zaczął padać deszcz. Zdążyliśmy jeszcze wspólnie spożyć  kiełbaski z grilla i ciasto przygotowane przez rodziców.

 

 

Alicja Wąsik

Koordynator projektu

DZIAłAJ LOKALNIE

2015-09-03

Inicjatywa Warmińskich Chłopów Bosych to idea życia, oparta o naturę, symbiozę z przyrodą, wykorzystanie zasobów przyrody do organizacji różnych ról życiowych. Stowarzyszenie działa od 2012 roku i dotychczas propagowało swoje idee wśród mieszkańców pobliskich wsi wzmacniając potencjał własny i grono zwolenników. W tym roku, członkowie uznali jednak, że znaleźli się na takim etapie rozwoju aby ekologię, idee zdrowego życia, zdrowego odżywiania, odbierania z natury bodźców do życia i zdrowia upowszechniać wśród mieszkańców całej Warmii. W realizacji tego planu pomógł im konkurs „Działaj Lokalnie IX” ogłoszony przez Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.

Głównym celem projektu było upowszechnianie bliskich Chłopom Bosym idei życia w zgodzie z naturą, przyrodą, rozwijanie tożsamości lokalnej mieszkańców wsi warmińskich i rozwinięcie zaangażowania w aktywność społeczną w poszczególnych miejscowościach. W ramach projektu stworzono warunki do promowania idei ekologicznych, przyrodniczych, technologii naturalnych i miłości do życia na warmińskich wsiach i na zewnątrz - podczas jarmarków, targów, festynów.

Do tego celu zakupiono używany tradycyjny wóz konny i zaadaptowano go z zachowaniem tradycyjnych technologii na stoisko straganowo - kiermaszowe. To stoisko prezentowane jest na wsiach podczas festynów i różnych innych imprez, organizowane są warsztaty, spotkania ze zdrową żywnością, ziołami, gliną. Chłopi wszędzie gdzie są zapraszani promują Warmię, przyrodę, pachnący chleb, budownictwo gliniane, wszystko to, co kochają.

Głównym miejscem realizacji projektu była wieś Praslity. Wóz zaadaptowany na stoisko został na posesji Gospodarstwa Ekologicznego, które jest siedzibą stowarzyszenia i użycza swoich zasobów organizacji. W pracach związanych z adaptacją wozu wzięli udział zarówno członkowie stowarzyszenia z całej gminy jak i mieszkańcy z Praslit.

 

KONKURS GRANTOWY REGIONALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO PROGRAMU RóWNAć SZANSE

2015-09-01

Do 5 listopada 2015 r, do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Więcej informacji, w tym wzór formularza wniosku i zasady konkursu na stronie internetowej programu: www.rownacszanse.pl

 

PIęKNA OKOLICA NASZA CAłA ...

2015-08-26

Mieszkańcy Tolko 22 sierpnia  wzięli udział w pieszej wycieczce krajoznawczej na  Łęg (okolice Sortławek gm. Bartoszyce). Wyprawę zorganizowano podczas trwania projektu  pt. „ Zielona Dolina Aktywności” realizowanego przez Grupę Aktywności Lokalnej „Nasza Inicjatywa”  z Tolko. Odbywa się on w ramach konkursu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście realizującej program „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce.

            Uczestnicy wycieczki  podziwiali pomniki przyrody jakimi są wielowiekowe dęby, aleje lipowe, a także urokliwe miejsca rzeki Łyny. Pamiętali również o tym, by uwiecznić je na fotografiach.

SADZIMY DRZEWA!!!

2015-05-25

Grupa mieszkańców Lubomina - OCHOTNICY Z LUBOMINA , dzięki wsparciu Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie realizuje projekt pn.: "ZIELONO NAM!" Przedsięwzięcie polega na nasadzeniu różnych gatunków drzew na boisku sportowym przy blokach w Lubominie.

Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez GZ LZS w Lubominie ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Warmiński Zakątek".

GALINY. ZAKOńCZENIE PROJEKTU "UWIERZYć W SIEBIE"

2015-01-13

Spotkaniem w świetlicy wiejskiej w Galinach zakończył się projekt „Uwierzyć w siebie” dofinansowany z programu „Działaj Lokalnie”  realizowanego od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Środki na realizację projektu pozyskało Stowarzyszenie Przyjaciół Galin „Nasze Galiny”. Od sierpnia trwały warsztaty rękodzieła artystycznego, w których uczestniczyły osoby w wieku 50+. W ramach projektu zakupione zostały maszyny do szycia oraz materiały, z których pod czujnym okiem Lidii Dańko, absolwentki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych projektantki i ilustratorki książek, powstawały pierwowzory maskotek promujących Galiny. – Na pierwszych warsztatach spisywaliśmy pomysły, na to, jaki rodzaj maskotki mógłby promować naszą miejscowość – mówi Paulina Wodzikowska, prezes stowarzyszenia. – Wśród propozycji były fartuchy, poszewki na poduszki, torby czy ogrzewacze na imbryczki. Po konsultacjach z uczestnikami warsztatów doszliśmy do wniosku, że najbardziej z Galinami kojarzy się brama folwarku Galiny i to jej wzór będzie przewijał się na materiałach promocyjnych – dodaje prezes.

Nie samym szyciem jednak warsztaty stały. Po inspirację i ciekawe pomysły uczestnicy warsztatów pojechali na wizyty studyjne. Grupa odwiedziła stowarzyszenie „Wiedza, Rozwój, Praca” ze Srokowa, gdzie szyte są bobry będące znakiem rozpoznawczym Srokowa. Podpatrywali stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” z Korsz w działalności na rzecz seniorów, a także poznali tajniki zielarstwa u „Babek Zielarek” z miejscowości Blanki. Dzięki współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach zostało przeprowadzone szkolenie z „Doradztwa marketingowego”, które przeprowadziła Marta Belkiewicz NGO & Business Service. – Podczas szkolenia panie dowiedziały się, w jaki sposób i jakimi kanałami informacyjnymi można wypromować nasze rękodzieło – mówi Paulina Wodzikowska. – Był nawet pomysł przesłania naszej maskotki do telewizyjnego Teleekspresu, i kto wie czy tego nie uczynimy – dodaje ze śmiechem.  Zanim jednak telewizja pozna się na pracach wykonanych przez panie z Galin, stowarzyszenie zorganizowało spotkanie podsumowujące projekt, na który zostali zaproszeni gości oraz przyjaciele. Przed zebraną publicznością wystąpił zespół Gala oraz kabaret „Zgrany” działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach.