Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

SZKOłA WYSOKICH LOTóW WęDRUJE DO GóROWA IłAWECKIEGO

2019-09-25 12:18:11

   15 lipca 2019 roku Fundacja Zdanowicz Be Creative - Kreatywna Moc Pomagania podpisała umowę dotacyjną tegorocznej edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce LGD Warmiński Zakątek.

Program „Działaj Lokalnie" powstał w 2000 roku. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Projekt, który dostał dofinansowanie realizowany jest pod nazwą „Szkoła Wysokich Lotów – lewitujące warsztaty fotograficzne w Górowie Iławeckim" od sierpnia do grudnia roku 2019 w Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim Zakłada on przeprowadzenie cyklu warsztatów fotograficznych dla klas V, VII i VIII oraz udziały w bezpłatnej sesji fotograficznej, podczas której osiągniemy efekt lewitacji oraz otwartej dla wszystkich wystawy podsumowującej projekt. Na warsztatach poruszone zostaną różnorodne zagadnienia, a charakter ich będzie praktyczny – porozmawiamy i pokażemy złote zasady fotografii, odbędziemy podróż w czasie i zapoznamy się ze starymi aparatami i akcesoriami do nich oraz metodami wywoływania zdjęć, technikami szlachetnymi i inne. Kolejno zaprosimy wszystkich uczestników projektu do sesji zdjęciowej, podczas której uzyskamy efekt unoszenia się nad powierzchnią, nawiązując również do tematu wolności i 30. rocznicy przemian demokratycznych w Polsce, 15. rocznicy Polski w Unii Europejskiej oraz 20. rocznicy członkostwa w strukturach NATO. Z tego też względu, oprócz akcesoriów użyczonych przez studio fotograficzne, wykorzystamy symbole i flagi Polski, UE i NATO. Podsumowaniem całości działań będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców Górowa Iławeckiego wystawa fotograficzna zorganizowana w grudniu w szkole, podczas której wyświetlony zostanie również filmik z realizacji przedsięwzięcia. Wystawa przekazana zostanie szkole.

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania w Dobrym Mieście. Wniosek składała Fundacja Zdanowicz Be Creative - Kreatywna Moc Pomagania . Partnerami projektu jest Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz MY MUSIC Mariusz Worotnik. Warsztaty oraz sesję przeprowadzi Otwarte Studio, klip wykona LW Media Leszek Waga, grafika Mateusz Skomorucha, koordynatorzy Marta Straszyńska i Paulina Zdanowicz.

Serdecznie zapraszamy.

 

PODPISANO UMOWY - DZIAłAJ LOKALNIE X, 2019 ROK

2019-07-17 12:46:23

    W dniu 15 lipca 2019 roku o godzinie 13:00 w Restauracji „Ranczo w Dolinie” odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacyjnych tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.
   W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i instytucji użyczających osobowości prawnej, którzy otrzymali dofinansowanie i w sposób uroczysty podpisali umowy rozpoczynając realizację zadań.
Przed podpisaniem umów odbyło się szkolenie z zakresu zasad realizacji projektów, zwrócona została szczególna uwaga na najczęściej popełniane w zeszłorocznej edycji błędy i problemy.
   Łączna pula grantów przyznanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” w Ramach programu „ Działaj Lokalnie X ” wynosi  55 000,00 zł. z czego 7 600 zł. to środki przeznaczone na ścieżkę tematyczną pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.
   Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy, aby wszystkie założenia zostały zrealizowane.

    

PODPISANIE UMóW - DZIAłAJ LOKALNIE 2019

2019-07-12 11:16:51

   Zapraszamy na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych Wnioskodawców tegorocznej edycji programu „Działaj Lokalnie” X Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.
Podpisanie umów odbędzie się dnia 15 lipca 2019 roku o godzinie 13:00 w Restauracji "Ranczo w Dolinie", ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto

   W trakcie spotkania odbędzie się szkolenie dotyczące zasad realizowania Państwa projektów, dokumentowania wydatków, zawierania umów, zasad promowania działań i ich dokumentowania. Zapraszamy osoby realizujące działania oraz osoby wskazane jako upoważnione do zawierania umów z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej :
  • Organizacja pozarządowa 
Umowę podpisują osoby reprezentujące organizacje, wskazane w KRS.
  • Grupa nieformalna z użyczeniem osobowości prawnej
Umowę podpisują osoby upoważnionej do podpisywania umów z ramienia organizacji pozarządowej zgodnie z KRS. 
  • Inicjatywa DL
 Minimum 3 osoby z grupy nieformalnej wskazane we wniosku. 

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE 14 PROJEKTOM

2019-07-05 12:15:54

   Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” informuje, iż decyzją Komisji Konkursowej, która zebrała się w dniu 04 lipca 2019 roku przyznano dofinansowanie 14 (z 33 ) projektom na łączną kwotę 55 000 zł., w tym, 7 600 zł w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE.
 
   Wasze projekty były bardzo ciekawe i wyjątkowe. Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego.
 
   W przypadku nieakceptacji proponowanego budżetu bądź rezygnacji z realizacji projektu przez wnioskodawcę, dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawcy z listy rezerwowej znajdującej się poniżej:

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR WNIOSKÓW NA GRANTY W RAMACH KONKURSU ,, DZIAŁAJ LOKALNIE X – 2019’’

2019-06-26 13:23:00

   Do 8 czerwca br. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają siedzibę, lub planują prowadzić działania na obszarach działania Ośrodka Działaj Lokalnie – LGD ,,Warmiński Zakątek’’, składały wnioski do lokalnego konkursu grantowego ,,Działaj Lokalnie X – 2019 ‘’ Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce i Lokalną Grupę Działania ,,Warmiński Zakątek”. Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Łącznie zostały złożone 33 wnioski.
 
Od 10 czerwca do 4 lipca br. zespół ekspercki programu będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.
 
 
OCENA FORMALNA WNIOSKÓW:
  • Wnioski, które zostaną odrzucone na etapie formalnym ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu do programu – Wnioskodawcy w najbliższym czasie otrzymają indywidualne informacje mailowe.
 
 
OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW:
  • Wnioski poprawne formalnie – zostaną przekazane do oceny merytorycznej, a Wnioskodawcy nie uzyskają żadnej informacji o wynikach oceny formalnej.
Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić do dnia 12 lipca 2019 r.
 
Szczegółowe informacje o wysokości wsparcia i terminie podpisania umów z grantobiorcami zostaną zamieszczone na stronie www.warminskizakatek.com.pl
 
Serdecznie dziękujemy Państwu za aktywność i ciekawe pomysły na generowanie DOBRA WSPÓLNEGO!

OGŁOSZENIE PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE 2019

2019-05-07 15:17:30

 
  • Masz pomysł, który odpowiada na konkretne potrzeby mieszkańców?
  • Ważne jest dla Ciebie dobro wspólne ?
  • Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje?
  • Działasz w młodej organizacji pozarządowej?
  • Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności?
 
NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY  ! 


ZGŁOŚ swój pomysł do tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie.
 
Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (7 maja 2019 r.) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
W ramach Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Po raz kolejny  poprzez uruchomienie ścieżki tematycznej pn. AKTYWNE ZDROWIE – chcemy uruchomić w nas potrzebę ruchu i aktywności dla zdrowia! POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA! Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 15 000,00 zł., na pozostałe projekty 40 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżkę może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżki tematycznej. 
 
Kto może wziąć udział w konkursie?  Na co można uzyskać dofinansowanie?  Termin realizacji projektów?  - Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”
 
Maksymalna kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.
Nabór wniosków 7 maja 2019 – 8 czerwca 2019 wyłącznie przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej: www.system.dzialajlokalnie.pl
Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)
Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel./fax +48 89 616 00 58

e-mail: warminskizakatek@wp.pl lub i.sztremer@warminskizakatek.com.pl
Osoba do kontaktu: Izabela Sztremer
 

DOKUMENTY DO POBRANIA: