Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
We współpracy z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek"

wz/artykul


OGŁOSZENIE KONKURSU GRANTOWEGO

   Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem dzisiejszym (11 maja 2020 r. ) ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie 2020” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

   W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2020” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które koncentrują się na nowym celu, jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

   W tegorocznej edycji  koncertujemy się na nowym celu jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałanie  jej negatywnym skutkom.
 
   Walka  z epidemią to działania interwencyjne takie jak: szycie maseczek , czy zaopatrywanie  osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może to wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie , ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.
   Negatywne skutki epidemii mogą obejmować:  zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich : dzieci, młodzieży dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych z niepełnosprawnościami, chorych, czy seniorów. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje, więc bardzo szeroki zakres działań.
 
 
Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2020 roku wynosi: 55 000,00 zł.


 
 
Kto może wziąć udział w konkursie:
 
 1. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 2. zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
 3. oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o dotację dofinansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt ,,Współfinansowanie Konkursu’’. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 5. grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.
 
W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 • mają siedzibę w gminach: Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta,
 
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 
Termin realizacji projektów:
Projekty powinny trwać od 3 do 6 miesięcy, ale będziemy również finansować działania akcyjne i jednorazowe, ale wyłącznie zmniejszające negatywne skutki epidemii. Walka z epidemią  to działania interwencyjne takie jak np.  szycie maseczek, czy zaopatrywanie  osób starszych w produkty żywnościowe. Takie projekty mogą trwać od 1-2 miesięcy. Projekty, które przewidują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii powinny być dłuższe.
 
W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
 
 1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 7. przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne  skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania , np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego , przeniesienia ich do przestrzeni online.
 
Warunki finansowania:
 
 • Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie”  nie może przekraczać 6.000 zł. Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2020 roku projektów służących walce z epidemią lub przeciwdziałaniu negatywny skutkom epidemii), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy
 
WAŻNE ! 
 
 • W tym roku finansowane są tylko projekty, które koncentrują się na nowym celu, jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.
 • W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).Wyjątkiem są  projekty dotyczące walki z epidemią ( np. szycie maseczek, czy zaopatrywanie  osób starszych w produkty żywnościowe ).
 • Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.
 • Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).
 
Wnioski należy składać do dnia 10 czerwca 2020 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
 
Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

 
*Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2020”Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu)
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać:
Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto

Osoby do kontaktu: Barbara Mieczkowska, Izabela Sztremer
Tel./fax +48 89 616 00 58
e-mail: b.mieczkowska@warminskizakatek.com.pl, i.sztremer@warminskizakatek.com.pl
 
DOKUMENTY DO POBRANIA: 
 


Wróć