Współfinansowanie Programu LIFE przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   Tematyka naboru pokrywa się tematyką projektów określonych w programie LIFE na lata 2021-2027 w:
- Podprogramie: Przyroda i różnorodność biologiczna
- Podprogramie: Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia
- Podprogramie: Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej
- Podprogramie: Przejście na czystą energię 

   Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.
   Beneficjenci: Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
a) osoby prawne,
b) jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
c) państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi.

   Beneficjent Inkubatora wniosków LIFE musi być Beneficjentem koordynującym przedsięwzięcia LIFE.
Wnioski w naborze ciągłym należy składać w terminie od 22.04.2021 r. do 15.06.2021 r.
Przygotowane wnioski należy składać: a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”),
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:
 wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego. Dokumenty, o których mowa w pkt. b) należy przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem „Współfinansowanie Programu LIFE – Inkubator wniosków LIFE”

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji. 
Maksymalna wartość dotacji: 80 000 zł

STRONA PRGORAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.