Konkurs ofert Ministra Zdrowia "Centra wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym"
    Przedmiotem konkursu jest utworzenie i prowadzenie w latach 2021-2025 centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz centrum wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym, wraz z realizacją kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zdrowia psychicznego, w celu poprawy dostępności doraźnej pomocy dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego lub doświadczających zaburzeń psychicznych (zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży) oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń psychicznych i metod ich zapobiegania. 

   Zakres zadania:
Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży:
oduł I. Prowadzenie całodobowego centrum wsparcia dedykowanego dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom, tj. telefoniczna linia wsparcia, konsultacje poprzez e-mail i czat.
Moduł II. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, w tym w szczególności, w zakresie dostępnych form wsparcia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach centrum wsparcia, o którym mowa w Module I.
Centrum wsparcia dla osób dorosłych:
Moduł III. Prowadzenie całodobowego centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, dedykowanego osobom dorosłym, tj. telefoniczna linia wsparcia, konsultacje poprzez e-mail i czat.
Moduł IV. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, szczególnie w czasie pandemii COVID-19, w tym w szczególności, w zakresie dostępnych form wsparcia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz w ramach centrum wsparcia, o którym mowa w Module III.

Na realizację zadania w latach 2021-2025 planuje przeznaczyć się środki publiczne w maksymalnej wysokości 20 000 000 zł (rocznie 4 000 000 zł), które pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej, których dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

Zasady dotyczące kosztów finansowanych w ramach zadania:
1. Faktycznie poniesione i niezbędne do realizacji zadania,
2. Należycie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania,
3. Poniesione w sposób efektywny i racjonalny,
4. Dokonane w sposób gospodarny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania określonych efektów przy jak najkorzystniejszej cenie,
5. Udział kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10% kosztów poniesionych na realizację zadania. Przy sporządzaniu kosztorysu Oferent jest zobowiązany do wyszczególnienia wydatków wchodzących w skład kosztów administracyjnych oraz podania przyjętych założeń do ich wyliczenia. Do rozliczenia kosztów administracyjnych należy zastosować metodę ryczałtową tj. przyjąć, że maksymalnie 10% kosztu całości zadania, stanowią koszty administracyjne ponoszone przez Oferenta, wynikające z obsługi realizacji zadania.

Oferentem/Realizatorem zadania mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), deklarujące prowadzenie przez cały okres realizacji zadania centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych. 

Oferty, które wpłyną po upływie terminu konkursu, tj. z datą późniejszą niż 11 maja 2021 r. godz. 23.59 podlegają odrzuceniu i od tej decyzji Ministra Zdrowia nie przysługuje wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oferty.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: Kadra projektu; Doświadczenie Oferenta w realizacji wsparcia w kryzysie psychicznym; Liczba godzin dyżurów poszczególnych specjalistów; Formy i zasięg realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej; Bezpieczeństwo, szczegółowość i elastyczność koncepcji procedur

Więcej szczegółów w ogłoszeniu konkursowym: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenia-o-rozpoczeciu-konkursu-na-wybor-realizatorow-zadania-pn-centra-wsparcia-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-dla-osob-doroslych-w-kryzysie-psychicznym-w-2021-r


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.