Konkurs Komisji Europejskiej "Europejska Pamięć"
   Celem konkursu jest wsparcie projektów skierowanych na upamiętnienie decydujących momentów we współczesnej europejskiej historii, włączając w to przyczyny i konsekwencje reżimów autorytarnych i totalitarnych i zwiększenie świadomości pośród obywateli europejskich o ich wspólnej historii, kulturze, dziedzictwie kulturowym i wartościach, przez to zwiększając ich zrozumienie Unii, jej genezę, cel, zróżnicowanie i osiągnięcia oraz ważność wzajemnego zrozumienia i tolerancji.
   Wspierane inicjatywy polityki: Strategia UE zwalczania antysemityzmu, Antyrasistowski plan działań UE na 2020-2025, Strategiczny plan ramowy równości, inkluzji i partycypacji Romów.

Publikacja ogłoszenia: 21.04.2021
Termin składania wnioksów: 22.06.2021 godz. 17:00 czasu brukselskiego
Podpisywanie umów o granty: Listopad - Grudzień 2021


   Konkurs jest ogłoszony w ramach programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości". Program dostarcza funduszy dla zaangażowania obywatelskiego, równości dla wszystkich i implementacji praw i wartości UE: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości i niedyskryminacji, rządów prawa.

   Ponadto zamierza pielęgnować wspólną kulturę pamięci i wzajemnego zrozumienia pomiędzy obywatelami różnych krajów. Jest to czynione głównie poprzez wspieranie projektów reflektujących punkty zwrotne i zmiany w reżimach Europy XX stuulecia i ich trwałą ważność w dzisiejszej Europie, oraz projekty które promują rolę dziedzictwa kulturowego Europy jako kluczowy element różnorodności kulturowej i międzykulturoego dialogu i lokalnego dziedzictwa powiązanego z europejską pamięcią.

    Mając to na celu, sfinansowane będą następujące prioorytety:

1. Upamiętnienie i badanie oraz edukacja zbrodni popełnionych w totalitarnych reżimach.
2. Opór, transoframcja demokratuyczna i demokratyczna konsolidacja w UE.

Więcej informacji w ogłoszeniu konkursowym (w jęz. angielskim):
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-remPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.