“Dostępna Szkoła”   Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach drugiego naboru w projekcie “Dostępna Szkoła”.

   Termin naboru wniosków wstępnych: od 17.05.2021 do 25.05.2021.

   Kryteria i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały określone w „Regulaminie rekrutacji szkół” zamieszonym w dokumentacji konkursowej (wraz z załącznikami), znajdującymi się na stronie internetowej www.dostepnaszkola.info w zakładce REKRUTACJA (NABÓR II).

   Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Wnioski o powierzenie grantu na wszystkich etapach rekrutacji są składane elektronicznie wg. wzoru dostępnego na stronie www.dostepnaszkola.info za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@dostepnaszkola.info. Wnioski wstępne będą przyjmowane od dnia rozpoczęcia naboru tj. 17.05.2021. Natomiast informacja o naborze wniosków właściwych zostanie podana w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.

   Z wnioskiem wstępnym należy przesłać e-mailem wypełnione osobno dla każdej szkoły Autodiagnozę i Listę standardów, których wzory stanowią załączniki do „Regulaminu rekrutacji szkół”.

   Wartość środków przeznaczonych na granty: 40 500 000,00 PLN, które zostaną przekazane w formie grantów organom prowadzącym szkoły (w dwóch naborach).

   W obecnym naborze przewiduje się wybór minimum 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20 250 000,00 PLN przeznaczonej na granty. Grantodawca przewiduje 2 ścieżki składania wniosków o grant:

ścieżka A – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 12 150 000 PLN,
ścieżka B – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców. Wysokość alokacji: 8 100 000 PLN.

    Grantodawca zastrzega możliwość zwiększenia wartości środków przeznaczonych na niniejszą rekrutację w czasie jej trwania.
    W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500 000,00 PLN do 1 350 000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w prowadzonych przez ten organ szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie może być realizowane w minimum dwóch i maksymalnie trzech szkołach podstawowych.

   Audyty dostępności zostaną przeprowadzone dla wniosków z najwyższą oceną w I etapie rekrutacji (ocena wniosku wstępnego) reprezentujących 130% alokacji.

   Można złożyć tylko jeden projekt i tylko u jednego operatora (równoległa rekrutacja szkół do testowania MDS prowadzona przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”).

   Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem (NABÓR II): https://www.dostepnaszkola.info/rekrutacja/nabor-iiPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.