Konkurs MEiN „Rodzina polonijna”   Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje realizację działań polegających na wspieraniu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej.
   Uprawnione działania przewidują podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych:

  1. doskonalących znajomość języka polskiego, np. poprzez warsztaty dziennikarskie, zajęcia językowe, teatralne, literackie, poetyckie, konkursy recytatorskie, ortograficzne, piosenki itp.,
  2. doskonalących znajomość historii Polski, np. poprzez realizację wspólnych lekcji i projektów historycznych, w tym metodami edukacji pozaformalnej, np. udział w grach miejskich, konkursach, warsztatach, lekcjach muzealnych,
  3. doskonalących znajomość geografii Polski, np. poprzez wycieczki do miejsc historycznych oraz interesujących krajobrazowo w kraju zamieszkania dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia (polonika) i/lub w Polsce,
  4. artystycznych o tematyce związanej z kulturą, sztuką, tradycją polską, np. wystawienie spektaklu teatralnego, pantomimicznego, przygotowanie projektu fotograficznego, graficznego, ceramiki, muralu, itp.,
  5. sportowych – organizacja zawodów sportowych.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie:

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe posiadające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Budżet:

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 500 000 zł.
Maksymalna wysokość dotacji dla jednej pary szkół partnerskich wynosi 50.000 zł.

Termin składania ofert:

Oferty składa się w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.