Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/warmia/public_html/wz3/cele/cele.php on line 14 

   Celem działalności Stowarzyszenia jest:
 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich,
 2. aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej,
 3. promocja obszarów wiejskich,
 4. realizację strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
 5. podtrzymywania tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania,
 6. ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 7. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,
 8. wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, w tym dla dzieci i młodzieży,
 9. wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
 10. działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
 11. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 12. działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską,
 13. wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 14. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi,
 15. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 16. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem, zagrożonych wykluczeniem społecznym, upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
 17. promocja i ochrona zdrowia,
 18. promowanie produktów lokalnych,
 19. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn,
 20. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 21. wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców,
 22. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,
 23. promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
 24. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,
 25. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”,
 26. działalność na rzecz włączenia społecznego seniorów,
 27. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 Władze LGD:
LpImię i NazwiskoFunkcjaGminaSektor
1 Małgorzata Ofierska prezes Dobre Miasto społeczny
2 Janusz Kloc wiceprezes Górowo Iławeckie gospodarczy
3 Filipczyk Zbigniew wiceprezes Bisztynek społeczny
4 Marta Kurtiak
Sekretarz Dobre Miasto społeczny
5 Józef Jurkiewicz Skarbnik Lubomino gospodarczy
6 Andrzej Worobiec członek Górowo Iławeckie społeczny
7 Marcin Gentowski członek Jeziorany społeczny
8 Jerzy Jędrzejewski członek Kiwity społeczny
9 Renata Tadorowska członek Bartoszyce społeczny
10 Robert Skowyrski członek Orneta społeczny
11 Katarzyna Radulewicz członek Lidzbark Warmiński społeczny
12 Agnieszka Sakowska Hrywniak członek Dywity społeczny
11 Lucja Kuczyńska członek Lidzbark Warmiński społeczny

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej:
Lp.Imię i NazwiskoGminaSektor
przewodnicząca
1. Izabela Andruszkiewicz-Ładna Dobre Miasto społeczny
członkowie
2 Sienkiewicz Krystyna Górowo Iławeckie społeczny
3 Wiesław Budrewicz  Jeziorany gospodarczy
4 Klemienko Krystyna Dobre Miasto społeczny
5 Aneta Szczęch Orneta społeczny

 
To wizja rozwoju obszaru stowarzyszenia na najbliższe lata, oparta na możliwościach jakie niosą za sobą zewnętrzne źródła finansowania rozwoju lokalnego.
 Obejmuje zarówno aspekty gospodarcze, których realizacja to nowe inwestycje, dobre wyposażenie infrastrukturalne obszaru, silne i innowacyjne przedsiębiorstwa, otwarty rynek pracy, oraz NAJWAŻNIEJSZY DLA NAS ASPEKT SPOŁECZNY. Mieszkańcy: świadomi swojej wartości i potencjału, otwarci na wiedzę, spełnieni zawodowo, twórczy i pielęgnujący w sobie to "coś", co pozwala powiedzieć o każdym: "wspaniały człowiek z Warmii", to wizja możliwa do zrealizowania.

 Obszarem łączącym rozwój gospodarczy, techniczny i społeczny jest Nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Wielkim wyzwaniem jest właściwe zagospodarowanie naturalnych walorów i dobytku kulturalnego pokoleń, tak aby je jednocześnie wykorzystywać i zachowywać, upowszechniać i chronić. 

 Lokalna Strategia Rozwoju, to pomysł na wieś - ogólny w założeniach, bardzo szczególny w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i chęci zaangażowania do działania wszystkich mieszkańców. Nie tylko wierzymy, ale jesteśmy pewni, że WARMIŃSKA WIEŚ, już ożywiona i rozpędzona w działaniach, w pełni wykorzysta możliwości finansowe nowego okresu programowania unijnego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i wypełni wizję strategii: 

    "Warmiński Zakątek" - piękna, przyjazna kraina pośród lasów, jezior i rzek, gdzie dobrze się żyje, pracuje i wypoczywa. Tu w harmonii z przyrodą i tradycją rozwija się przedsiębiorczość. To jest dobre miejsce ...


W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
"Warmiński Zakątek"
 Zapraszam wszystkich mieszkańców do włączenia się w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
Małgorzata Ofierska

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.