Warsztat Refleksyjny - Zaproszenie

Szanowni Państwo, Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”,
 
WARSZTAT REFLEKSYJNY
            Stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Warmiński Zakątek" poddawany jest każdego roku monitoringowi wdrażania i badaniu ewaluacyjnemu (zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.).
Tegoroczny monitoring w formule WARSZTATU REFLEKSYJNEGO zaplanowaliśmy na dzień  15  lutego 2024 roku, na godzinę 14.00, w  kawiarni WARMIA CAFFE w Dobrym Mieście.
Serdecznie zapraszamy Członków LGD do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.
 
Program spotkania:
1) przedstawienie stopnia realizacji strategii, wskaźników, wykorzystania budżetu w okresie wdrażania
    LSR,
2) ocena funkcjonowania biura LGD w kontekście potrzeb lokalnej społeczności,
3) szczegółowa informacja o projektach komplementarnych zrealizowanych przez Lokalną Grupę
    Działania w 2023 roku,
4) INFORMACJA O BUDŻECIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2024 – 2027, w tym o
    planowanych do ogłoszenia konkursach w 2024 roku.
 
Zgłoszenia do prosimy dokonać mailowo poprzez aktywny formularz dostępny pod linkiem
https://forms.gle/UbVV5wGshqJakNDP7
Serdecznie zapraszam do wspólnej dyskusji.
Małgorzata Ofierska
Prezes LGD „Warmiński Zakątek”


PEŁNA TREŚĆ RAPORTU Z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” ZA OKRES 2016 – 2022

Raport w formacie pdf do pobrania TUTAJ.


WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

   Informujemy, że zakończona została ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” wykonana przez zewnętrzny zespół ekspercki, zgodnie z wytycznymi nr 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2022, w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

   Wnioski i rekomendacje zawarte w ewaluacji uwzględnione zostaną w przygotowywanej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023 - 2027.

   W załączeniu streszczenie najważniejszych wyników badania. Pełna treść dokumentu ewaluacyjnego udostępniona zostanie na stronie internetowej LGD niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji formalnej.

STRESZCZENIE (.PDF)Warsztat Refleksyjny 20 stycznia 2022 r.

            Stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Warmiński Zakątek" poddawany jest każdego roku monitoringowi wdrażania i badaniu ewaluacyjnemu (zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.).
Kluczowym elementem rocznej ewaluacji był warsztat refleksyjny, zorganizowany w dniu 20 stycznia 2022 w pomieszczeniu przyszłej kawiarni-inkubatora. Dokonano analizy jej wyglądu, funkcjonalności i degustacji serwowanej kawy oraz przekąsek. Omówiono stopień realizacji strategii oraz - w oparciu o pytania określone w Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dokonano jej analizy i refleksji nad wynikłymi z niej wnioskami.

Syntetyczny wykaz pytań wraz z odpowiedziami prezentujemy poniżej:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? Tak, choć wskazano obszary (sieci współpracy i rynki zbytu) na których nie odnotowano postępu mimo poczynionych wysiłków.  
                                     
  Pytania uzupełniające:  
a) Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? -  
                                     
b) Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? Zawirowania prawno-społeczne związane z okresem pandemii i lockdownów  
                                     
c) Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? -  
                                     
                                     
2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? W znacznym stopniu. Wielość błędów wpływa na wydłużenie oceny w LGD (również z przyczyn zmiany procedur oceny wniosków - 1 poprawa na poziomie LGD). Pozytywnym efektem działań edukacyjnych i doradztwa jest prawie 100%  skuteczność uzupełniania wniosków na poziomie Samorządu Województwa.  
                                     
  Pytania uzupełniające:  
a) W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość? brak uwag  
                                     
b) Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR? Niezbędny czas uzupełnień, powrót środków do alokacji w wyniku nie podpisania umów / rozwiązywania umów / niższych niż planowane płatności w końcowym okresie wdrażania LSR nie pozwoli na ponowne włączenie "uwalniających się funduszy" do działań konkursowych  
                                     
c) Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? Tak jak dotychczas: stały kontakt z Wnioskodawcami na etapie uzupełnień, monitoring realizacji umów.  
                                     
                                     
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.  
                                     
  Pytania uzupełniające:  
a) Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.  
                                     
b) Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.   
                                     
c) Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? -  
                                     
                                     
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? Każdy z projektów musi realizować cele i wskaźniki LSR. Nie wybierane do realizacji są projekty nie realizujące założeń LSR.  Każdy z celów LSR stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców obszaru LGD, niemniej część zdiagnozowanych potrzeb ulega dezaktualizacji, może wystąpić sytuacja, że realizacja LSR nie będzie odpowiedzią na potrzeby powstałe w okresie wdrażania  
                                     
  Pytanie uzupełniające:  
a) Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR? Dezaktualizacja katalogu grup defaworyzowanych ze względu na ograniczenia dostępności/wzajemnych kontaktów utrudnione zostały działania informacyjne, animacyjne, doradcze i szkolenia. Dostęp mieszkańców do kontaktów  cyfrowych jest ograniczony ze względu na słaby dostęp do internetu ( wieś) ale przede wszystkim blokadę przed taką forma komunikowania.
KONIECZNA JEST ANIMACJA CYFROWA. 
 
                                     
b) Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować? Poszczególne Gminy Członkowskie zgłaszają w ramach składanych wniosków zróżnicowane potrzeby (obszar nierównomierny pod względem peryferyzacji położenia, potencjału społeczno - ekonomicznego, gęstości zaludnienia, dochodów gmin czy aktywności społecznej). Szeroki katalog przedsięwzięć  umożliwia wybór najdogodniejszych i najefektywniejszych dla obszarów poszczególnych gmin działań.  
                                     
                                     
5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? Tak, wskaźniki odzwierciedlają stopień realizacji strategii na poziomie przedsięwzięć i celów.  
     
  Pytania uzupełniające:  
a) Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? Tak, dane są pobierane z ankiet ewaluacyjnych (raz w roku) i rozliczeń projektów grantowych (na bieżąco)  i porównywane (budżet) z danymi pozyskiwanymi z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (okresowe wykazy podpisanych umów, okresowe zestawienia zrealizowanych płatności)  
                                     
b) Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? Wprowadzenie działań z zakresu animacji cyfrowej.  
                                     
                                     
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? Tak, wszyscy uczestnicy warsztatu refleksyjnego uznali procedury za przyjazne i nie wymagające modyfikacji.  
     
  Pytanie uzupełniające:  
a) Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? Nie dotyczy, nie wniesiono uwag  
                                     
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? Wszyscy uczestnicy warsztatu refleksyjnego pozytywnie ocenili pracę Pracowników Biura LGD  pod kątem działań informacyjno - promocyjnych, doradczych i animacyjnych. Uczestnicy podkreślili potrzebę wdrożenia działań zwiększających rozpoznawalność LGD na poziomie całego regionu i województwa warmińsko - mazurskiego.
Biuro LGD zobowiązało się do działań na rzecz ożywienia wymiany informacji/ promocji z gminami członkowskimi.
 
                                     
8. a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? Nie wniesiono żadnych uwag w przedmiotowym zakresie. Zauważono jednak , że przy świadczeniu doradztwa mailowego to doradztwo jest bardziej efektywne i zrozumiałe niż doradztwo telefoniczne.   
                                     
9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR Nie zgłoszono  
                                     
10. Sposób wykorzystania rekomendacji Nasilenie działań informacyjnych i promocyjnych LGD oraz aktywniejsza działalność sieci lokalnych grup działania województwa warmińsko - mazurskiego.  
                                         
 
Wnioski i rekomendacje z warsztatu refleksyjnego zostaną wdrożone przez Biuro LGD "Warmiński Zakątek".
Na zakończenie warsztatu refleksyjnego omówione zostały planowane konkursy planowane do przeprowadzenia w terminie 10-24.02.2022 r. Zwrócono uwagę na to, że względem poprzednich konkursów zmieniły się podstawy prawne oraz częściowo kryteria oceny LGD, które zostały spowodowane wdrożeniem rekomendacji zaproponowanych na poprzednich warsztatach refleksyjnych.
 
Wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego dziękujemy za aktywny udział oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia.Walne Zebranie Członków (10.06.2021) dokonało zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

W ubiegłym tygodniu (tj. 10.06.2021r.) odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Warmiński Zakątek.
Podczas spotkania doszło m.in. do:
- zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2020,
- podjęcia nowych uchwał,
- wyborów uzupełniających do Zarządu, komisji rewizyjnej.
- uchwaleniu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wg projektu dostępnego TUTAJ


  


KONSULTACJE ZMIAN STRATEGII – SMART VILLAGE

   Nawiązując do licznych zapytań o ideę funkcjonowania inteligentnych wiosek (smart village), w związku z planowanym wprowadzeniem do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 programu grantowego, dotyczącego tworzenia koncepcji funkcjonowania takich wsi na obszarze LGD „Warmiński Zakątek", w załączeniu zamieszczamy prezentację przybliżającą model. Już dziś serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców wsi z obszaru LGD „:Warmiński Zakątek" do tworzenia nowych wizjo rozwojowych wsi.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e051JYA&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=7


KONSULTACJE ZMIAN Regulaminu Funkcjonowania Rady LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

   W związku z wejście w życie przepisów zmieniających procedury wyboru i oceny wniosków przez Radę Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”,  niezbędne jest dostosowanie uregulowań LGD do obowiązujących norm, tj. wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (wytyczne nr 7/1/2020).
 
Zmienione przepisy wynikające ze szczególnej sytuacji COVID wprowadzają również istotne zmiany w podejściu do tworzenia i utrzymania miejsc pracy dla przedsięwzięć dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, poprzez zawężenie wymogów do utworzenia i utrzymania 1 miejsca pracy.
Powyższe stworzyło konieczność zweryfikowania kryteriów oceny wniosków do obowiązujących przepisów prawnych.
 
Ponadto, procedowane zmiany do PROW 2014 – 2020 wprowadzają nowy instrument rozwijania aktywności społecznych i przedsiębiorczych na obszarach wiejskich – inicjatywy smart village, co wymaga stworzenia odrębnych procedur.

Wszystkie powyższe obszary tematyczne były przedmiotem szczegółowej analizy dokumentów i procedur stosowanych przez Lokalną Grupę Działania, dokonanej przez Członków Rady.

Wypracowane zapisy i rozwiązania stanowią dokument wyjściowy do konsultacji społecznych.

W załączeniu znajdziecie Państwo projekt zmian Regulaminu Rady LGD wraz z załącznikami, które podlegają zmianie.
Weryfikowane treści zostały w dokumencie oznaczone wytłuszczonym drukiem.
Karty oceny wniosków:
- wstępnej – nie podlegają weryfikacji, gdyż są dokumentem obowiązującym na mocy Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- jakościowej – do konsultacji w zakresie usunięcia kryteriów jakościowych dotyczących tworzenia więcej niż 1 miejsca pracy i dodania punktów premiujących dla Podmiotów gospodarczych / osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, które działają / mieszkają na obszarze LGD dłużej niż 2 lata.

Termin zgłaszania uwag / propozycji do dokumentów: 10 maja – 9 czerwca 2021 roku.

Wszelkie uwagi /wnioski do projektowanej zmiany należy zgłaszać mailowo na adres: warminskizakatek@wp.pl, wskazując  w tytule maila: KONSULTACJE - AKTUALIZACJA LSR oraz opisując w treści zgłaszane zagadnienia.

PROJEKT ZMIAN DO POBRANIA


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOAKLNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOSĆ NA LATA 2014- 2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

W związku ze:
 1. zmianą wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (wytyczne nr 7/1/2020),
 2. procedowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  i zaproponowaną Lokalnej Grupie Działania „Warmiński Zakątek” dodatkową alokacją środków na:
            - działania konkursowe w wysokości 777 000 euro (tj. w złotych wg kursu przeliczeniowego
            4,51 zł/euro – 3 504 270 zł)
            - koszty bieżące i aktywizację w wysokości 93 240,00 euro (tj. w złotych wg kursu przeliczeniowego
            4,51zł/euro - 420 512,40zł)

 
Ponadto wydłużeniu ulega okres realizacji strategii z zaprogramowanego: 2014 -2020 o 2 lata.
 
Niezbędne jest niezwłoczne dostosowanie zapisów strategii i innych dokumentów dotyczących wyboru operacji przez LGD, do obowiązujących uregulowań prawnych.
 
Aktualizacja strategii odbywa się w trybie określonym w załączniku nr 1 do LDR LGD „Warmiński Zakątek”, punkt 2 podpunkt 2.2, z zachowaniem 30 – dniowego okresu konsultacji proponowanych zmian, tj.
do dnia 7 czerwca 2021 roku.

Wszelkie uwagi /wnioski do projektowanej zmiany należy zgłaszać mailowo na adres: 
warminskizakatek@wp.pl, wskazując  w tytule maila: KONSULTACJE - AKTUALIZACJA LSR oraz opisując w treści zgłaszane zagadnienia.

 
SZCZEGÓŁY


Warsztat refleksyjny 16 II 2021

            Stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Warmiński Zakątek" poddawany jest każdego roku monitoringowi wdrażania i badaniu ewaluacyjnemu (zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.).
Kluczowym elementem rocznej ewaluacji był warsztat refleksyjny, zorganizowany w dniu 16 lutego 2021 roku w trybie online, w którym wzięli udział Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, Pracownicy biura LGD „Warmiński Zakątek”, mieszkańcy obszaru działania oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa  - kierownik biura projektów Wojciech Stanny.
Pierwsza część warsztatu prezentowała stopień realizacji LSR w ujęciu kwotowym i wskaźnikowym. Omówiono stopień realizacji strategii na poziomie podpisanych umów i dokonanych płatności oraz pozycję LGD  tle pozostałych lokalnych grup działania województwa warmińsko - mazurskiego (przedstawioną przez Przedstawiciela SW).
Następnie przeprowadzono warsztat refleksyjny, w oparciu o pytania określone w Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Syntetyczny wykaz pytań wraz z odpowiedziami prezentujemy poniżej:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? Nie we wszystkich przedsięwzięciach.  Uczestnicy warsztatu refleksyjnego za czynniki opóźniające realizację LSR i wskaźników uznali: brak zainteresowania Wnioskodawców częścią działań  takich jak: sieci współpracy, rynki zbytu. Dostrzeżono pozytywną realizację działań dot. inkubowania przedsiębiorczości oraz  wdrażania  projektów współpracy.  
                                     
  Pytania uzupełniające:  
a) Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? Niezbędne jest nasilenie działań informacyjnych i pozyskanie wnioskodawców (np. przez warsztat ekspercki) dla działań: Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych  
                                     
b) Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? Brak zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców ze względu na skomplikowane procedury aplikowania, relatywnie niewielką wartość dofinansowania oraz brak trwałych sieci współpracy przedsiębiorców na obszarze LGD.  
                                     
c) Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? Integrowanie przedsiębiorców działających w obszarze gastronomii, hotelarstwa, usług okołoturystycznych. Intensyfikacja działań informacyjnych, bezpośredni kontakt z potencjalnymi wnioskodawcami, szkolenia, doradztwo             ( działania możliwe po zniesieniu ograniczeń COVID). Z pewnością przy braku dalszego zainteresowania konieczne będzie wnioskowanie o przesunięcie środków na inne działania (modyfikacja LSR).  
                                     
                                     
2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? W znacznym stopniu. Wielość błędów wpływa na wydłużenie oceny w LGD (również z przyczyn zmiany procedur oceny wniosków - 1 poprawa na poziomie LGD). Pozytywnym efektem działań edukacyjnych i doradztwa jest prawie 100%  skuteczność uzupełniania wniosków na poziomie Samorządu Województwa.  
                                     
  Pytania uzupełniające:  
a) W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość? brak uwag  
                                     
b) Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR? Niezbędny czas uzupełnień, powrót środków do alokacji w wyniku nie podpisania umów / rozwiązywania umów / niższych niż planowane płatności w końcowym okresie wdrażania LSR nie pozwoli na ponowne włączenie "uwalniających się funduszy" do działań konkursowych  
                                     
c) Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? Tak jak dotychczas: stały kontakt z Wnioskodawcami na etapie uzupełnień, monitoring realizacji umów.  
                                     
                                     
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe. Jedyna uwaga dotyczyła wskaźnika oceny  innowacyjności nad który trzeba się zastanowić przy wdrażaniu nowej strategii. Należy doprecyzować ten wskaźnik jakie przedsięwzięcia są innowacyjne i w jakim zakresie.  
                                     
  Pytania uzupełniające:  
a) Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.  
                                     
b) Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe. Uwaga dotyczyła jedynie kryterium innowacyjności a konkretnie
doprecyzowania kiedy dane działanie jest innowacyjne.
Ponadto zgłoszona została uwaga w zakresie koniecznej aktualizacji katalogu osób kwalifikowanych do grup defaworyzowanych. Kryterium jest wysoko punktowane a wnioski i zapisy strategii sprzed kilku lat nie są adekwatne do sytuacji rzeczywistej.
 
                                     
c) Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? W następnym okresie programowania doszczegółowić wskaźnik innowacyjności przedsięwzięcia. Wdrożyć instrumenty częstszego aktualizowania startegii.  
                                     
                                     
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? Każdy z projektów musi realizować cele i wskaźniki LSR. Nie wybierane do realizacji są projekty nie realizujące założeń LSR.  Każdy z celów LSR stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców obszaru LGD, niemniej część zdiagnozowanych potrzeb ulega dezaktualizacji, może wystąpić sytuacja, że realizacja LSR nie będzie odpowiedzią na potrzeby powstałe w okresie wdrażania  
                                     
  Pytanie uzupełniające:  
a) Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR? Dezaktualizacja katalogu grup defaworyzowanych ze względu na ograniczenia dostępności/wzajemnych kontaktów utrudnione zostały działania informacyjne, animacyjne, doradcze i szkolenia. Dostęp mieszkańców do kontaktów  cyfrowych jest ograniczony ze względu na słaby dostęp do internetu ( wieś) ale przede wszystkim blokadę przed taką forma komunikowania.
KONIECZNA JEST ANIMACJA CYFROWA. 
 
                                     
b) Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować? Poszczególne Gminy Członkowskie zgłaszają w ramach składanych wniosków zróżnicowane potrzeby (obszar nierównomierny pod względem peryferyzacji położenia, potencjału społeczno - ekonomicznego, gęstości zaludnienia, dochodów gmin czy aktywności społecznej). Szeroki katalog przedsięwzięć  umożliwia wybór najdogodniejszych i najefektywniejszych dla obszarów poszczególnych gmin działań.  
                                     
                                     
5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? Tak, wskaźniki odzwierciedlają stopień realizacji strategii na poziomie przedsięwzięć i celów.  
     
  Pytania uzupełniające:  
a) Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? Tak, dane są pobierane z ankiet ewaluacyjnych (raz w roku) i rozliczeń projektów grantowych (na bieżąco)  i porównywane (budżet) z danymi pozyskiwanymi z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (okresowe wykazy podpisanych umów, okresowe zestawienia zrealizowanych płatności)  
                                     
b) Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? Wprowadzenie działań z zakresu animacji cyfrowej.  
                                     
                                     
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? Tak, wszyscy uczestnicy warsztatu refleksyjnego uznali procedury za przyjazne i nie wymagające modyfikacji.  
     
  Pytanie uzupełniające:  
a) Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? Nie dotyczy, nie wniesiono uwag  
                                     
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? Wszyscy uczestnicy warsztatu refleksyjnego pozytywnie ocenili pracę Pracowników Biura LGD  pod kątem działań informacyjno - promocyjnych, doradczych i animacyjnych. Uczestnicy podkreślili potrzebę wdrożenia działań zwiększających rozpoznawalność LGD na poziomie całego regionu i województwa warmińsko - mazurskiego.
Biuro LGD zobowiązało się do działań na rzecz ożywienia wymiany informacji/ promocji z gminami członkowskimi.
 
                                     
8. a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? Nie wniesiono żadnych uwag w przedmiotowym zakresie. Zauważono jednak , że przy świadczeniu doradztwa mailowego to doradztwo jest bardziej efektywne i zrozumiałe niż doradztwo telefoniczne.   
                                     
9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR Nie zgłoszono  
                                     
10. Sposób wykorzystania rekomendacji Nasilenie działań informacyjnych i promocyjnych LGD oraz aktywniejsza działalność sieci lokalnych grup działania województwa warmińsko - mazurskiego.  
                                         
 
Wnioski i rekomendacje z warsztatu refleksyjnego zostaną wdrożone przez Biuro LGD "Warmiński Zakątek".
Na zakończenie warsztatu refleksyjnego omówione zostały planowane zmiany we wdrażaniu PROW 2014-2020:
- powstanie nowej operacji polegającej na przygotowaniu oddolnych koncepcji rozwoju w skali mikro - Smart Village – inteligentna wioska
- zwiększenie limitów pomocy na beneficjentów z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych
  oraz LGD z 300.000,00 zł ma 500.000,00 zł
- zwiększenie grantów ze 100.000,00 zł na 110.000,00 zł
 
Omówiono również założenia do Wspólnej Polityki Rolnej na nowy okres unijny:
- nowe zadania,
- planowany limit procentowy środków na LEADER,
- wnioski zgłaszane do założeń Wspólnej Polityki Rolnej
 
Wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego dziękujemy za aktywny udział oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia.


Warsztat Refleksyjny

   Stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Warmiński Zakątek" poddawany jest każdego roku monitoringowi wdrażania i badaniu ewaluacyjnemu (zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.).
   Kluczowym elementem rocznej ewaluacji był warsztat refleksyjny, zorganizowany w dniu 20 lutego 2020 roku, w którym wzięli udział Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, Pracownicy biura LGD „Warmiński Zakątek”, mieszkańcy obszaru działania oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa  - Zastępca dyrektora Bogdan Bartnicki, przedstawiciel Biura Płatności OW Anna Swaczyńska, przedstawiciel Biura Projektów OW Mieczysław Janczewski oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania "Brama Mazurskiej Krainy"
   Pierwsza część warsztatu prezentowała stopień realizacji LSR w ujęciu kwotowym i wskaźnikowym (prezentacja przygotowana przez LGD "Warmiński Zakątek", stopień realizacji strategii na poziomie podpisanych umów i dokonanych płatności oraz pozycję LGD  tle pozostałych lokalnych grup działania województwa warmińsko - mazurskiego (prezentacja przygotowana przez Przedstawicieli ZW).
    Po przerwie przeprowadzono warsztat refleksyjny, w oparciu o pytania określone w Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   Syntetyczny wykaz pytań wraz z odpowiedziami prezentujemy poniżej:
1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? Nie we wszystkich przedsięwzieciach, uczestnicy warsztatu refleksyjnego za czynniki opóźniające realizację LSR i wskaźników uznali: brak zainteresowania Wnioskodawców częścią działań - sieci współpracy, rynki zbytu, małe zainteresowanie działaniem dot. inkubowania przedsiębiorczości. Ponadto  za elementy wymagające intensyfikacji działań uznano realizację projektów współpracy.  
  Pytania uzupełniające:  
a) Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? Niezbędne jest nasilenie działań informacyjnych i pozyskanie wnioskodawców (np.przez warsztat ekspercki) dla działań: Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,  współpracujących w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu, produktów i usług lokalnych  
b) Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? Brak zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców ze względu na skomplikowane procedury aplikowania, relatywnie niewielką wartość dofinansowania (poza działaniem dotyczącym inkubatorów przetwórstwa lokalnego), brak trwałych sieci współpracy przedsiębiorców na obszarze LGD.  
c) Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? Integrowanie przedsiębiorców działających w obszarze przetwórstywa lokalnego, gastronomii, hotelarstwa, usług okołoturystycznych. Intensyfikacja działań informacyjnych, bezpośredni kontakt z potencjalnymi wnioskodawcami, szkolenia, doradztwo. Z pewnością przy braku dalszego zainteresowania konieczne będzie wnioskowanie o przesunięcie środków na inne działania (modyfikacja LSR).  
2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? W znacznym stopniu. Wielość błędów wpływa na wydłużenie oceny w LGD (również z przyczyn zmiany procedur oceny wniosków - 1 poprawa na poziomie LGD). Pozytywnym efektem działań edukacyjnych i doradztwa jest prawie 100%  skuteczność uzupełniania wniosków na poziomie Samorządu Województwa.  
  Pytania uzupełniające:  
a) W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość? brak uwag  
b) Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR? Niezbędny czas uzupełnień, powrót środków do alokacji w wyniku nie podpisania umów / rozwiązywania umów / niższych niż planowane płatności w końcowym okresie wdrażania LSR nie pozwoli na ponowne włączenie "uwalniających się funduszy" do działań konkursowych  
c) Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? Tak jak dotychczas: stały kontakt z Wnioskodawcami na etapie uzupełnień, monitoring realizacji umów.  
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.  
  Pytania uzupełniające:  
a) Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.  
b) Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? Kryteria wyboru wniosków zostały przez wszystkich Uczestników warsztatu refleksyjnego ocenione pozytywnie, jako mierzalne, obiektywne i zrozumiałe.  
c) Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? Nie dotyczy  
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? Każdy z projektów musi realizować cele i wskaźniki LSR. Nie wybierane do realizacji są projekty nie realizujące założeń LSR.  Każdy z celów LSR stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców obszaru LGD, niemniej część zdiagnozowanych potrzeb ulega dezaktualizacji, może wystąpić sytuacja, że realizacja LSR nie będzie odpowiedzią na potrzeby powstałe w okresie wdrażania  
  Pytanie uzupełniające:  
a) Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR? Dezaktualizacja katalogu grup defaworyzowanych ze względu dostęp do rynku pracy dla znacznej części obszaru LGD.  
b) Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować? Poszczególne Gminy Członkowskie zgłaszają w ramach składanych wniosków zróżnicowane potrzeby (obszar nierównomierny pod względem peryferyzacji położenia, potencjału społeczno - ekonomicznego, gęstości zaludnienia, dochodów gmin czy aktywności społecznej). Szeroki katalog przedsięwzięć  umożliwia wybór najdogodniejszych i najefektywniejszych dla obszarów poszczególnych gmin działań.  
5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? Tak, wskaźniki odzwierciedlają stopień realizacji strategii na poziomie przedsięwzięć i celów.  
     
  Pytania uzupełniające:  
a) Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? Tak, dane są pobierane z ankiet ewaluacyjnych (raz w roku) i rozliczeń projektów grantowych (na bieżąco)  i porównywane (budżet) z danymi pozyskiwanymi z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (okresowe wykazy podpisanych umów, okresowe zestawienia zrealizowanych płatności)  
b) Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? brak uwag  
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? Tak, wszyscy uczestnicy warsztatu refleksyjnego uznali procedury za przyjazne i nie wymagające modyfikacji.  
     
  Pytanie uzupełniające:  
a) Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? Nie dotyczy, nie wniesiono uwag  
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? Wszyscy uczestnicy warsztatu refleksyjnego pozytywnie ocenili pracę Pracowników Biura LGD  pod kątem działań informacyjno - promocyjnych, doradczych i animacyjnych. Uczestnicy podkreślili potrzebę wdrożenia działań zwiększających rozpoznawalność LGD na poziomie całego regionu i województwa warmińsko - mazurskiego.  
8. a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? Nie wniesiono żadnych uwag w przedmiotowym zakresie.  
9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR Nie zgłoszono  
10. Sposób wykorzystania rekomendacji Nasilenie działań informacyjnych i promocyjnych LGD oraz aktywniejsza działalność sieci lokalnych grup działania województwa warmińsko - mazurskiego.  
 
Wnioski i rekomendacje z warsztatu refleksyjnego zostaną wdrożone przez Biuro LGD "Warmiński Zakątek".
Wszystkim uczestnikom warsztatu refleksyjnego dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy Stowarzyszenia.
Dziękujemy również Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Prezesowi Zarządu firmy AGROVIS Sp. J. z siedzibą w Markajmach za prezentację serowarstwa farmerskiego i degustacje różnych wyrobów mleczarskich podczas warsztatu.
 
Po zakończeniu warsztatu refleksyjnego przeprowadzono  pierwsze konsultacje aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wynikającej z pozyskania przez LGD premii w wysokości 1 140 000 złotych na nowe konkursy oraz z konieczności przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami LSR z jednoczesną modyfikacją wskaźników. 

 


Projekt zmian w LSR

   Informujemy, że z dniem 20 lutego 2020, spotkaniem konsultacyjnym z Uczestnikami warsztatu refleksyjnego rozpoczęły się konsultacje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie:
     1) wprowadzenia do budżetu strategii dodatkowych środków finansowych w wysokości 10% kwoty działania 19.2, tj. 1 140 000 złotych z jednoczesnym zwiększeniem wartości wskaźników umożliwiających ogłoszenie konkursów na przedsięwzięcia:
        a) w ramach celu II
            - zakładanie działalności gospodarczej - start - up - 300 000,00 złotych,
            - rozwijanie działalności gospodarczej - 300 000,00 złotych,
       b) w ramach celu III - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - 540 000,00 złotych.
   Procentowy udział środków na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości - 52,64%.
 
    2) przesunięcia środków z przedsięwzięć dla których osiągnięto zaplanowaną wartość wskaźników i nie wykorzystano zaplanowanej puli środków do przedsięwzięcia: Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury,  
     3) technicznego przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami, z jednoczesnym rozszerzeniem sposobu realizacji i maksymalnej wartości dofinansowania dla przedsięwzięć celu II:
         a) dla przedsięwzięcia "tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR" zmniejszenie kwoty do 100 000 złotych - LSR zakłada realizację 2 operacji o maksymalnym poziomie dofinansowania 50 000 złotych dla każdej operacji,
        b) dla przedsięwzięcia  "Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych" zwiększenie kwoty do 140 000 złotych z jednoczesnym zwiększeniem maksymalnej kwoty wsparcia do 100 000 złotych i dodaniem nowego sposobu realizacji: "operacja własna",
    4) zwiększenia wartości wskaźników produktu dla przedsięwzięć, w związku z:
        a) wprowadzeniem dodatkowych środków,
        b) zrealizowaniem założonych wskaźników i koniecznością ich zwiększenia celem umożliwienia ogłoszenia kolejnych konkursów.
 
Projekt aktualizacji strategii.
 
Wszelkie uwagi /wnioski do projektowanej zmiany należy zgłaszać mailowo na adres: warminskizakatek@wp.pl, wskazując  w tytule maila: KONSULTACJE _ AKTUALIZACJA LSR oraz opisując w treści zgłaszane zagadnienia.
Termin zgłaszania wniosków do zmiany LSR: 31 marca 2020 roku


Ankiety Monitorujące konkursy z 2019 roku

Szanowni Państwo!
Beneficjenci działań realizowanych w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Warmiński Zakątek"!
 

   W związku ze zobowiązaniami Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", dotyczącymi monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR), w załączeniu przesyłam ankietę, dotyczącą Projektu/ów realizowanego/ych przez Was.
 
   Ankieta stanowi obowiązkowy element realizacji przedsięwzięć w ramach LSR i jest wypełniana corocznie, do momentu otrzymania przez Państwa płatności ostatecznej. Zakres merytoryczny ankiety obejmuje dane i wskaźniki, których obowiązek przekazywania wynika z:
- Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020;
- załącznika nr 2 do LSR.
 
   W związku z powyższym proszę o wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety oraz załącznika wskaźnikowego PROW 2014 - 2020, a także dołączenie 3 zdjęć z realizacji projektu w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 roku w formie pisemnej lub mailowej (na adres warminskizakatek@wp.pl).
Formularze ankiet do wypełnienia w wersji elektronicznej są również dostępne na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl (zakładka PROW 2014 - 2020 / Strategia LSR).
 
Terminowe dostarczenie dokumentów jest ważne, w związku ze zobowiązaniami sprawozdawczymi LGD.


z poważaniem
Małgorzata Ofierska 
Prezez LGD "Warmiński Zakątek"
 
Poniżej znajdują się Ankiety Monitorujące/Ewaluacyjne do pobrania razem z załącznikiem nr 1:

 

 Przypomnienie - Informacje monitorujące z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2

 

(aktualizacja 28.01.2019 r.)
Szanowni Państwo,
przypominamy razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego że zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:
 1. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:
 • podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia);
 • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi,  w  których  jest  wykonywana  działalność  w  zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);
 • rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);
 1. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);
 2. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem operacji polegających na budowie  lub  modernizacji  targowisk  objętych  zakresem  wsparcia  w  ramach  działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);
 3. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);
 4. rozwoju ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury  turystycznej   lub   rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);
 5. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.
Terminy składania (IMRB/ IPRO)
 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach A – C, (IMRB/ IPRO) składają w terminie do końca kwartału , następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/ drugiej transzy.
Jeżeli data płatności końcowej nastąpiła w terminie:
 • 01.2017 – 31.03.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca czerwca 2018 r.,
 • 04.2017 – 30.06.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca września 2018 r.,
 • 07.2017 – 30.09.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca grudnia 2018 r.,
 • 10.2017 – 31.12.2017 – beneficjent ma obowiązek złożyć (IMRB/ IPRO) do końca marca 2019 r.
 
 1. Beneficjenci realizujący operacje w zakresach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lub 6 rozporządzenia tj. wyszczególnionych w punktach D i E oraz operacje realizowane w zakresach innych niż wymieniono wyżej, w wyniku których zostaną utworzone miejsca pracy, składają (IMRB/ IPRO) w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej lub od 1 do 30 dnia roboczego po zakończeniu roku obrachunkowego następującego po roku obrachunkowym, w którym beneficjent otrzymał płatność końcową.
Przykład rok kalendarzowy
05.2017                                        data płatności końcowej
01.01.2018 – 31.12.2018             pierwszy rok kalendarzowy
01.01.2019 – 31.12.2019             drugi rok kalendarzowy
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 31 stycznia 2019 r. 
 
Przykład rok obrachunkowy
05.2017                                        data płatności końcowej
do końca maja 2018 r.                 pierwszy rok obrachunkowy
do końca maja 2019 r.                 drugi rok obrachunkowy       
Beneficjent ma obowiązek złożenia (IMRB/ IPRO) w terminie 01 do 30 czerwca 2019 r.
 • Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.
 
W związku z powyższym, w dalszej treści wiadomości znajdują się przedmiotowe załączniki:
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
Więcej informacji znaleźć można w wyjaśnieniach ARiMR dotyczących informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji: TUTAJ

 Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, 
6 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek". Uchwalono na nim zmiany dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady LGD. Dokumenty te można pobrać poniżej:


Walne Zebranie Członków LGD - 6 marca 2018

                                                                            Dobre Miasto, dnia  19 lutego 2018
                                                             
                                                                
                                                               Szanowni Państwo
                                                                                                 
                                                                                         Członkowie LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”
 
                                
                          Zgodnie z § 21 punkt 14 Statutu Stowarzyszenia LGD „Warmiński Zakątek” Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków,  które odbędzie się w dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 16.00  w Dobrym Mieście w Ranczo w Dolinie   (ul. Łużycka 44  11-040 Dobre Miasto).
 
Walne Zebranie Członków LGD "Warmiński Zakątek" kończy procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji zarządzającej (nowelizacja aktów prawnych i wprowadzenie nowych Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
         Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków  i wybór Przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGD "Warmiński Zakątek.
   8.   Omówienie stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność
         na lata 2014 - 2020, w tym działań konkursowych planowanych do ogłoszenia na początku
         II kwartału 2018 roku.
    9. Sprawy różne.
 
Projekty uchwał wraz z zakresem zmian Strategii i Regulaminu Rady LGD dostępne są na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014/2020 - Strategia LSR.
 
Walne zebranie Członków jest dniem zamknięcia konsultacji LSR, w związku z czym do 5 marca 2018 roku możliwe jest wnoszenie uwag do planowanych do wdrożenia zmian, poprzez informację mailową (należy wskazać zakres uwag i proponowane rozwiązania mając na uwadze konieczność ich zgodności z przywołanymi w piśmie przepisami (pełna legislacja dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020)).
                                                            
W imieniu Zarządu LGD „Warmiński Zakątek”
                                                                                                        Małgorzata Ofierska


Konsultacje - Lokalne Strategia Rozwoju

                                                                                                              Dobre Miasto, dnia  1 lutego 2018
                                                             
                                                                
                                                           
Mieszkańcy obszaru działania
 
 LGD "Warmiński Zakątek"
 
                                
 
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek informuje, że w związku z koniecznością  aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, wynikającą z obowiązku  dostosowania LSR do wymogów instytucji zarządzającej (nowelizacja aktów prawnych i wprowadzenie nowych Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) z dniem dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Konsultacje trwają od 1 do 27 lutego 2018 roku.
 
Planowana data przyjęcia zmian do LSR przez Walne Zebranie Członków LGD: 6 marca 2018.
 
Uwagi do projektu planowanych do wdrożenia zmian, poprzez informację mailową (należy wskazać zakres uwag i proponowane rozwiązania mając na uwadze konieczność ich zgodności z przywołanymi w piśmie przepisami (pełna legislacja dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020)).
 
 
Prezes LGD „Warmiński Zakątek”
                                                                                                        Małgorzata Ofierska
 
 
do pobrania:
 
ZMIANY STRATEGIA
ZMIANY REGULAMIN RADY LGD


Ankiety Monitorujące konkursy z 2016 i 2017 roku

                                                      Szanowni Państwo!
 
Beneficjenci działań realizowanych
w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
LGD "Warmiński Zakątek"
 
 
 
                 W  związku ze zobowiązaniami Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", dotyczącymi monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR), w załączeniu przesyłam ankietę, dotyczącą Projektu / Projektów realizowanego przez Waszą  Instytucję.
 
Ankieta stanowi obowiązkowy element realizacji przedsięwzięć w ramach LSR i jest wypełniana corocznie, do momentu otrzymania przez Państwa płatności ostatecznej. Zakres merytoryczny ankiety obejmuje dane i wskaźniki, których obowiązek przekazywania wynika z:
- Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii
  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach |Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  na lata 2014 - 2020
- załącznika nr 2 do LSR.
 
W związku z powyższym proszę o wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety oraz załącznika wskaźnikowego PROW 2014 - 2020, a także dołączenie 3 zdjęć z realizacji projektu w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2018 roku w formie pisemnej lub mailowej (na adres warminskizakatek@wp.pl).
Formularze ankiet do wypełnienia w wersji elektronicznej są również dostępne na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl (zakładka PROW 2014 - 2020 / Strategia LSR).
 
Terminowe dostarczenie dokumentów jest ważne, w związku ze zobowiązaniami sprawozdawczymi LGD.


z poważaniem
Małgorzata Ofierska 
Prezez LGD "Warmiński Zakątek"
 

Poniżej znajdują się Ankiety Monitorujące do pobrania razem z załącznikiem:

 

 Zakończenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu: Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Zakończenie postępowania w sprawie  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu:  Strategia Rozwoju Lokalnego  kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020
 

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.) – zwanej Ustawą ooś
, podaje się do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”.

Do dokumentu „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020” zostały załączone:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”;
 • Opinie organów o których mowa w art. 57 i 58 Ustawy ooś tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania w związku z art. 54 pkt. 1 Ustawy ooś;
 • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 42 pkt. 1 Ustawy ooś.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.Konsultacje społeczne projektu Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu
Strategia Rozwoju Lokalnego
kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.


Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

 • w formie pisemnej na adres: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek",
  ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: warminskizakatek@wp.pl;
 • telefonicznie do protokołu: tel./fax: 89 616 00 58;
 • ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto

w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 23.03.2016 r.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020”  na lata 2014-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” oraz na stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl.

 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOSĆ NA LATA 2014 - 2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "WARMIŃSKI ZAKĄTEK"

 

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru  LGD "Warmiński Zakątek" do włączenia się w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwzględnienie w dokumencie strategicznym faktycznych potrzeb społecznych i instrumentów dających możliwość ich rozwiązania jest priorytetowym elementem planowania, które uwzględnia zróżnicowane elementy włączania się mieszkańców w proces budowy LSR.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich zaplanowanych form partycypacji społecznej.

Zapraszamy do wspólnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

 


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.