Rodzinny Ład Opiekuńczy


W związku z planowanym dofinansowaniem pobytu dzieci w miejscu opieki zachęcamy do bieżącego śledzenia przepisów na stronie...

więcej

Granty przyznawane przez Fundację Wolności Gospodarczej


Fundacja inwestuje w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i wzmacnia ich siłę oddziaływania. Poszukuje projektów, które zmieniają rzeczywistość w kierunku liberalnym. Granty są przeznaczone przede wszystkim dla fundacji i stowarzyszeń działających na terytorium Polski. W wyjątkowych przypadkach Organizator przewiduje współpracę z podmiotami działającymi w ramach innych form prawnych...

więcej

Konkurs Onkogranty V


Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024...

więcej

Konkurs „Bank Młodych Mistrzów Sportu ” – edycja 1/2021


Organizatorem konkursu grantowego „BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU”, dalej jako „Konkurs” jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie...

więcej

Stypendia żeglarskie Fundacji Ocean Marzeń


Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są wychowankowie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ośrodków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, oraz młodzież w trudnej sytuacji materialnej...

więcej

Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski do udziału w konkursie pn. „Bezpieczna kwatera”.


Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów...

więcej

Wyjazd studyjny do Austrii - „Innowacyjna wieś”


W dniach 6 – 9 września 2021 r. w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjna wieś” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021, został zorganizowany wyjazd studyjny do Austrii...

więcej

Fundusz Pomocy Pomagającym Fundacji im. Stefana Batorego


Celem Funduszu jest pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej. Wsparcie otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, a także organizacje dokumentujące i nagłaśniające przypadki naruszanie prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka i prowadzące monitoring sytuacji na granicy działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym...

więcej

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.