Fundusze Wyszehradzkie: Mini-Granty V4 Gen


Fundusze Wyszehradzkie przyznają minigranty w następujących obszarach: Zrównoważony rozwój i odporność; Dziedzictwo i pamięć; ​Zdrowie i aktywny styl życia; Sztuka i Kultura; Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie; Przedsiębiorczość i kompetencje praktyczne

więcej

Konkurs Leczmy z troską!


Polski system opieki zdrowotnej tworzą specjaliści z różnych obszarów. Ich celem jest poprawa zdrowia pacjentów i wsparcie ich opiekunów. Działając w warunkach ograniczonego czasu i zasobów, koncentrują się oni przede wszystkim na jak najszybszym zapewnieniu opieki medycznej osobom jej potrzebującym. Opieka nad pacjentami, ich rodzinami i opiekunami to coś więcej niż tylko dostarczanie terapii i leków...

więcej

Program MSiT: „Polskie szlaki turystyczne” - edycja 2024


Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów...

więcej

Przedsięwzięcie MEN: "Podróże z klasą"


Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki...

więcej

Nabór wniosków: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, realizowanego w ramach KPO


Celem naboru jest zapobieganie długoterminowym negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz zachęcanie do transformacji zielonej i cyfrowej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wsparcie udzielane jest w formie grantów i stypendiów. Nabór Wniosków przeprowadza się odrębnie dla wsparcia w formie grantów oraz stypendiów. Organizatorem naboru jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

więcej

Trzeci nabór wniosków programu Interreg Europa 2021-2027


Poprzez swoją politykę spójności Unia Europejska zamierza zredukować nierówności zarówno w obszarach rozwojowych i w jakości życia w regionach europejskich. Promuje działania zamierzające uczynić europejskie terytoria bardziej innowacyjnymi, bardziej odpornymi i inkluzywnymi, wzmacniając przez to jakość życia mieszkańców...

więcej

Granty wyjazdowe programu RITA


Polskie organizacje pozarządowe w realizacji swoich projektów z partnerami z innych krajów często spotykają się z wyzwaniem znalezienia środków na wyjazdy zagraniczne...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.