Zdrowa ja i moja rodzina


Celem projektu było uświadomienie społeczności jak ważne jest dbanie o zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie się i prowadzenie zdrowego trybu życia. Za pomocą projektu, mieszkańcy wsi dowiedzieli się jak należy walczyć z epidemią XXI wieku czyli otyłością...


Gepetto jest wśród nas…Gepetto to każdy z nas


Celem zrealizowanego projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców we wspólne działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest nasza wieś. Realizacja projektu posłużyła poprawieniu walorów estetycznych wsi oraz integracji mieszkańców...


Ogniskowe inspiracje


Głównym celem projektu było zintegrowanie i zaangażowanie naszego społeczeństwa poprzez zagospodarowanie miejsca przeznaczonego na ognisko, które znajduje się w obejściu budynku świetlicy...


Umiejętność Świadomość i Prawda o Sobie


Cel projektu został osiągnięty w stu procentach. A było nim wzmocnienie kompetencji kobiet będących siłą napędową aktywności lokalnej. Wartość pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego kobiet jest nieoceniona, ale każdy w natłoku może stracić chęć i początkowy zapał. Umiejętności, które rozwijałyśmy zapobiegają temu, a wręcz dały nam nową energię...


Aktywne maluszki


Projekt "Aktywne maluszki " polegał na utworzeniu kreatywnej przestrzeni dla maluchów poprzez montaż bezpiecznej , atestowanej karuzeli, dwóch dużych piaskownic, skrzyni do przechowywania zabawek oraz dwóch drewnianych donic, w których dzieci z rodzicami będą sadzić zioła i jadalne kwiaty...


Razem łatwiej


Projekt, między innymi polegał na doposażeniu zaplecza kuchennego KGW. Wszystkie rzeczy zakupione są nam niezbędne do realizacji warsztatów kulinarnych które są prowadzone w małych grupach zgodnie z przepisami pandemii...


Czytać każdy może w salonie i na dworze


Celem głównym projektu „Czytać każdy może w salonie i na dworze” było zaangażowanie lokalnej społeczności w działania kulturalno-edukacyjne związane z książką i radością czytania. Punktem centralnym w realizacji projektu było zapoznanie jego odbiorców z innowacyjnym modelem czytania wszystkimi zmysłami – czytaniem wrażeniowym...


Nasze Krzewno


Głównym celem projektu było zwiększenie integracji, zaangażowania i aktywności mieszkańców na rzecz wsi oraz budowanie lokalnej tożsamości poprzez udział w przedsięwzięciach poprawiających wizerunek sołectwa w okresie od 01.06.2020r do 29.10.2020r. Dobrem wspólnym ,które chcieliśmy rozwinąć była możliwość uczestniczenia i współtworzenia warunków, w jakich żyjemy...


Przedszkolaku zadbaj o zdrowie! Mycie rąk i maseczki w modzie


W dobie lęku związanego z pandemią nie zapomnieliśmy o dzieciach, w tym trudnym dla wszystkich okresie, zwłaszcza one potrzebowały wsparcia dorosłych. Chcieliśmy pomóc najmłodszym oswoić się z tą sytuacją, przekazać informacje na temat tego co się dzieje, dostosowując wiedzę do ich wieku i możliwości zrozumienia. Główne cele projektu to...


Ekologia – Tradycja - Nowoczesność


Głównym celem zrealizowanego projektu było przeprowadzenie cyklu działań wspierających kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz dostarczenie uczestnikom wzorców zachowań proekologicznych. Dążyliśmy do podniesienia świadomości ekologicznej uczestników projektu oraz nabycia przez nich nowych umiejętności proekologicznych...


Inkubator Tradycji – Spotkania na Granicy


Spotkania warsztatowe sąsiadów, zostały zrealizowane w 6 wsiach gminy Jonowo i Świątki, podczas których uczestnicy mieli okazje wziąć udział w zajęciach takich jak min. lalki motanki, dziedzictwa kulinarnego i przyrodniczego, legendy z regionu, ekologiczne i kapliczki. Wybór miejsc poprzedziły rozmowy z lokalnymi władzami (sołtysi), mieszkańcami i przedsiębiorcami, których udało nam się wciągnąć do współpracy...


Sucha rzeka w Sokolicy


Celem projektu "Sucha rzeka w Sokolicy" była integracja międzypokoleniowa mieszkańców do wspólnego działania, oderwanie dzieci i młodzieży od komputerów, wymiana wzajemnych doświadczeń związanych z pielęgnowaniem terenów zielonych...


„Kochamy sport – nawet w koronie”


Głównym celem projektu jest propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci - cel ten został osiągnięty. Dobrem wspólnym, które rozwinęliśmy za pomocą projektu to zwiększenie świadomości potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia, niwelowanie problemów zdrowotnych (np. wad postawy, nadwagi, itp.) wśród dzieci, a także propagowanie spędzania czasu wolnego aktywnie, poznając nowych ludzi, w grupach które stworzyły się w trakcie trwania projektu...


Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Sątopach-Samulewie


Grupa Nieformalna Sołectwo Sątopy-Samulewo wraz ze Stowarzyszeniem „Dorzecze Sajny” z siedzibą w Sątopach-Samulewie zrealizowała projekt pn „ Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Sątopach-Samulewie ”. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na działce nr 344/8 polegało m.in na wyrwaniu karp, wyrównaniu i oczyszczeniu brzegów zbiornika...


Dziewczyny z Szyliny


Celem projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD "Warmiński Zakątek" poprzez podjęcie działań wspierających mieszkańców w walce ze skutkami koronawirusa jakim jest izolacja społeczna. Dobrem wspólnym jakie chcieliśmy rozwijać za pomocą projektu była troska o wzajemne bezpieczeństwo w czasach pandemii...


RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ


Głównym celem projektu "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez remont i doposażenie Świetlicy Wiejskiej we wsi Karbowo. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój miejscowości, nastąpiło ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć...logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.