Proces Przygotowania LSR


BADANIE EWALUACYJNE
Proces przygotowania LSR został zainicjowany podczas Walnego Zebrania Członków LGD. Aktualnie, przy wsparciu specjalistów przygotowujemy raport ewaluacyjny, podsumowujący działania wdrażane poprzez obowiązującą lokalną strategię rozwoju i projekty komplementarne.
Raport ewaluacyjny zamieszczony zostanie na stronie internetowej LGD do konsultacji w sierpniu.
BADANIE ANKIETOWE
Analizę potrzeb mieszkańców rozpoczynamy od badania ankietowego.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety on – line, którą znajdziecie Państwo w linku „Ankiety”.
Badanie pozwoli nam na wstępne rozeznanie potrzeb i Waszej oceny jakości życia na obszarze LGD „Warmiński Zakątek”
Wypełnienie ankiety zajmie Wam kilka minut!!!
Ankieta jest aktywna do 28 lipca!!!
 
Wyniki badań doprecyzujemy poprzez pogłęcione wywiady bezpośrednie z Podmiotami poszczególnych sektorów (pogłębione zagadnienia ankietowe we wszystkich obszarach strategicznych: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, partnerstwo).
BADANIA STATYSTYCZNE
Pracownicy LGD „Warmiński Zakątek” wraz z ekspertami dokonają diagnozy potencjału na podstawie dostępnych danych statystycznych w obszarach:
- społeczeństwo – demografia, wskaźniki społeczne w tym w zakresie starzenia się społeczeństwa,
  wyludniania, migracji,
- przedsiębiorczość – w tym w obszarze innowacyjności  i gospodarki cyfrowej,
- środowisko i klimat,
- partnerstwo, w tym zakresie funkcjonujących sieci i powiązań partnerskich.
 
W pierwszych dniach sierpnia  spotkanie eksperckie on – line podsumowujące wyniki badań ankietowych i diagnozy oraz BADANIA CATI przeprowadzonego z Podmiotami poszczególnych sektorów (pogłębione zagadnienia ankietowe we wszystkich obszarach strategicznych: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, partnerstwo). Podczas spotkania przeprowadzony zostanie warsztat pn. SWOT, drzewo problemów i cele.
Wypracowane wnioski i założenia strategiczne będą stanowiły podstawę opracowania projektu LSR.
KONSULTACJE
Wypracowane wnioski i założenia strategiczne będą stanowiły podstawę opracowania projektu LSR.
W miesiącach sierpniu i wrześniu 2022 zorganizowane zostaną warsztaty konsultacyjne LSR w każdej Gminie, które ukształtują ostateczny kształt LSR. R
 
Ramowy program spotkań:
  1. Założenia finansowe UE na nowy okres programowania,
  2. Partycypacyjny model planowania strategicznego – od problemów do celów – cześć warsztatowa,
  3. Plan działań, wskaźników i rezultatów dla celów strategicznych i operacyjnych.
Spotkanie konsultacyjne w Gminie Dobre Miasto zrealizowane zostanie z dostępem on – line (wybór lokalizacji adekwatnie do siedziby biura LGD ze względu na skomplikowany proces logistyczny przebiegu spotkania).
 
W październiku planujemy udostępnić Państwu projekt  LSR w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Konsultacje realizowane będą  poprzez stronę internetową LGD i jedno spotkanie konsultacyjne w formule on – line.
Ostateczny kształt LSR zawierał będzie raport z procesu tworzenia i konsultowania dokumentu z informacją o uwzględnieniu / przyczynach nie uwzględnienia wniosków złożonych na etapie strategii.
 
SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA GŁOSU MIESZKAŃCÓW W OSTATECZNYM KSZTAŁCIE LSR
W ostatecznym kształcie dokumentu strategicznego uwzględnione zostaną wnioski zgłoszone przez mieszkańców podczas spotkań konsultacyjnych (w tym ostatnie spotkanie w formule on – line) oraz podczas konsultacji społecznych projektu dokumentu (zgłoszenia za pomocą wniosku udostępnionego na stronie internetowej). Wraz z ostateczną treścią LSR zostanie opublikowany raport z uwzględnienia głosu mieszkańców.
 


Proces przygotowania LSR zapewnia udział  lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR, w tym w analizie  potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159)
 
Proces przygotowania strategii obejmuje realizację obowiązków  dotyczących informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym w zakresie plakatów, oznakowania spotkań, publikacji).
 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.