Barbara Bąkowska


- Barbara Bąkowska - innowatorka i przedsiębiorca. Od 20 lat Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, które zostało laureatem konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską „pro publico bono” za program edukacyjny „Centrum aktywizacji zawodowej kobiet”; twórczyni pierwszego w Polsce Funduszu Social Venture Capital. Doradca biznesowy oraz trener w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zakładaniem firmy, doradztwem dot. prawidłowej strategii funkcjonowania firmy, analizy założeń finansowych, problematyki rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, rozwoju lokalnego, ekonomii społecznej, równości szans. Posiada piętnaście lat doświadczenia w ocenie pomysłów firm związanych z finansowaniem zwrotnym i dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zarówno w obszarze działalności gospodarczej jak i podmiotów ekonomii społecznej, od 2005 roku trener w obszarze równości, opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS; rozliczania projektów ze środków EFS.
Krzysztof Margol


- Krzysztof Margol - Przedsiębiorca społeczny i wizjoner. Współtwórca przedsiębiorstwa społecznego – wioski tematycznej: „Garncarska Wioska” oraz „Rajskiego Ogrodu”. Działacz społeczny, pedagog i samorządowiec, współzałożyciel i prezes zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida" oraz LGD Brama Mazurskiej Krainy. „Nida” zaczęła działalność na obszarze o znacznym bezrobociu wynikającym m.in. z upadku PGR-ów. Przyczyniła się do powołania pierwszego w Polsce funduszu poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, zorganizowała system pozyskiwania mikropożyczek. Fundacja zainicjowała m.in. powstanie Nidzickiego Funduszu Lokalnego i utworzenie Garncarskiej Wioski w Kamionce. Kierowana nieprzerwanie przez Krzysztofa Margola instytucja swoim wsparciem objęła kilkadziesiąt tysięcy osób, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Rozszerzając prowadzoną działalność społeczną, Krzysztof Margol współtworzył i wchodził w skład zarządu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych Ashoka.
Monika Falej


- Monika Falej - jest z wykształcenia prawniczką, ukończyła studia doktoranckie z prawa. Od kilkunastu lat pracuje na rzecz rozwoju sektora pozarządowego. Ekspertka z zakresu organizacji pozarządowych, współpracy organizacji z samorządem terytorialnym, tworzenia reprezentacji sektora pozarządowego, partycypacji obywatelskiej, wolontariatu, ekonomii społecznej i in. Autorka szeregu materiałów, publikacji, w tym 2 monografii naukowych, artykułów dotyczących w/w zagadnień. Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie. Współautorka powołania Forum Pełnomocników, inicjatywy skupiającej urzędników zajmujących się organizacjami pozarządowymi, obecnie pełni opiekę merytoryczną nad Powiatowym Forum Pełnomocników w powiecie olsztyńskim. Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji naukowych z obszaru rozwoju organizacji pozarządowych, współpracy z administracją publiczną, itp. Jest też trenerką I stopnia Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie oraz mediatorką. Ma doświadczenie w pracy we wspólnych ciałach na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.
Tomasz Schimanek


- Tomasz Schimanek- Działacz społeczny, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej połowie lat 90. zaangażował się w działalność trzeciego sektora. Pracował przy programach pomocowych kierowanych do organizacji pozarządowych i prowadzonych m.in. w ramach Phare. Był członkiem redakcji pism "Asocjacje" i "Dziękuję", członkiem zarządu Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Asocjacje. W latach 1998–1999 wchodził w skład zespołu doradczego przy pełnomocniku premiera ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest współpracownikiem Instytutu Spraw Publicznych, zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą. Był wśród założycieli Forum Darczyńców w Polsce.
Iwona Olkowicz


- Iwona Olkowicz - Magister zarządzania i marketingu. Od niemal 20 lat aktywnie związana z III sektorem i wspieraniem organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich; posiada ponad 15-letnie doświadczenie w koordynacji programów grantowych, stypendialnych i szkoleniowych. Współautorka publikacji poświęconych funkcjonowaniu III sektora (m.in. rozdział poświęcony programom grantowym w publikacji „Wiedza i Doświadczenie”, rozdział poświęcony tworzeniu organizacji w publikacji „Jak założyć Lokalną Organizację Filantropijną”, rozdział „Nawet najwyższa wieża zaczyna się od ziemi, czyli jak Ośrodki Działaj Lokalnie budowały swój kapitał żelazny” w publikacji „Dobrze inwestuj w dobro! Tworzenie kapitałów żelaznych i funduszy wieczystych” Wyd. ARFP). Tutorka VI edycji Programu „ Liderzy PAFW”; uczestniczka wizyty studyjnej Departamentu Stanu USA. Moderatorka tworzenia „Partnerstwa Eko Szlaku - Łaźnej Strugi” służącego realizacji społecznie stworzonej strategii rozwoju turystycznego obszaru położonego na terenie gmin Świętajno, Stare Juchy i Ełk.
Paweł Łukasiak


- Paweł Łukasiak - Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Rady Mentorów Fundacji Dobra Sieć. Akademią kieruje od sierpnia 1998 r. Od ponad 20 lat aktywnie związany z III sektorem. Współtworzył i zarządzał Biurem ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, założył oraz prowadził Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta. Ekspert w dziedzinie fundraisingu, CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu - corporate social responsibility) i CCI (społecznego zaangażowania biznesu – corporate community investment), twórca projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce. Współtwórca kampanii społecznych takich jak „Dobroczyńca Roku”, „100% z 1%”, „Gwiazdy Dobroczynności”. Członek kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Centrum Wolontariatu, Rady Fundacji Św. Mikołaja, Rady Programu „Przeciw Korupcji” Fundacji im. Stefana Batorego, Kapituły Konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek”, Kapituły Konkursu „100% z 1%” na najlepszą kampanię jednoprocentową organizowaną przez tygodnik „Newsweek”. Autor i współautor wielu publikacji. Członek Zarządu Fundacji Dobra Sieć, współtwórca portali: www.mojestypendium.pl, www.e-wolontariat.pl oraz kampanii „odkryj e-wolontariat” i „dobre stypendia”.
Piotr Omalecki


- Piotr Omalecki - z wykształcenia prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, absolwent szkoły trenerów STOP oraz Szkoły Animacji Społecznej CAL. Działalność społeczną rozpoczął w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, prowadząc m.in. 1 Ełcką Drużynę Harcerzy "Torques". Karierę zawodową rozpoczął na wolontariacie zagranicznym w USA. Swoje doświadczenie rozwijał jako doradca kluczowy oraz animator w Regionalnym Ośrodku EFS w Ełku, koordynator Programu Działaj Lokalnie w powiecie ełckim, animator w Programie Rozwoju Bibliotek, facylitator procesów konsultacyjnych w Programie PZU Trasy Zdrowia, moderator procesu wdrażania modelu kontraktacji usług przez samorząd lokalny organizacjom pozarządowym. Trener i animator, ekspert oraz doradca w wielu projektach współfinansowanych ze środków UE, członek Rady Pożytku Publicznego w Ełku z ramienia NGO, wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Dobra Siła, wieloletni pracownik administracji samorządowej. Od ponad 10 lat związany ze Stowarzyszeniem STOPA z Ełku, działającego w obszarze aktywizacji obywatelskiej i wpierania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz z Forum Animatorów Społecznych, działającego na rzecz upowszechniania animacji społecznej, narzędzia służącego do zarządzania pozytywną zmianą społeczną. Obecnie związany z Fundacją V4Sport w charakterze eksperta do spraw programów szkoleniowych.
Marcin Jucha


Marcin Jucha – dyrektor olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik filii Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Członek Rady Patronackiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Dyrektor Szkoły Zawodowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie, Wiceprezes Zarządu Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Beata Kurządkowska


Beata Kurządkowska - Organizacja i budowanie relacji to dwa określenia, które najbardziej oddają charakter jej pracy. Z wykształcenia jest absolwentką filologii polskiej z uprawnieniami pedagogicznymi jak również nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej . Jednak poza krótkimi epizodami tradycyjna oświata nie była jej powołaniem. Po ukończeniu studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i psychologii przywództwa odnajduje się w branży szkoleniowej. Jej główne zadania to wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy poprzez zapewnienie im udziału w darmowych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynacja projektów począwszy od rekrutacji po końcowe rozliczenie, praca z przedsiębiorcami, którzy szukają rozwiązań na podnoszenie kwalifikacji swoich kadr, pozyskiwanie funduszy i działania ramach Bazy Usług Rozwojowych, czy Krajowego funduszu szkoleniowego. Odnajduje się w prowadzeniu szkoleń, wsparciu z zakresu doradztwa zawodowego, czy warsztatach umiejętności społecznych. Kieruje zespołem w Centrum Andrzej Szope. Jest prezesem Fundacji Inspiracji zawodowych. Współpracuje z licznymi firmami z branży szkoleniowej. Lubi zadania wymagające, które zmuszają do nieszablonowego myślenia, ale jednocześnie jest poukładana i zadaniowa.

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.