Wspólnie dla dziedzictwa Edycja 2024 - Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa


Dziedzictwo kulturowe jest jednym z kluczowych czynników kształtujących tożsamość zbiorową, zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym, a tym samym zapewnia ciągłość trwania narodu sprzyjając wzmacnianiu więzi społecznych. Warunkiem skutecznego zachowania dziedzictwa kulturowego, w stanie umożliwiającym korzystanie z jego wartości zarówno współczesnym mieszkańcom naszego kraju, jak i przyszłym pokoleniom, jest zaangażowanie społeczne w proces opieki nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami....

więcej

Program wieloletni MRPiPS na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2024


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: 1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „UDPP”; 2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPP. do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2024...

więcej

Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym - nabór


Zasady prowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz zasady oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐ 2027”, dla Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, w zakresie Działania FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Zapobieganie powstawaniu 6 odpadów żywności poprzez wykorzystanie niesprzedanych produktów spożywczych lub produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia...

więcej

„Biedronka z Salamandrą dla dzikich zapylaczy w prywatnych ostojach przyrody”


Celem konkursu jest promowanie i zwiększenie skuteczności ochrony owadów zapylających dziko występujących w Polsce, poprzez wsparcie działań ukierunkowanych na ten cel, realizowanych przez krajowe organizacje pozarządowe oraz współpracujące z nimi osoby fizyczne na terenach prywatnych, których gospodarowanie jest podporządkowane celom ochrony przyrody...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.