Władze Stowarzyszenia


 
Skład Zarządu  LGD
Lp Imię i Nazwisko Funkcja Gmina
1 Małgorzata Ofierska prezes Dobre Miasto
2 Janusz Kloc wiceprezes Górowo Iławeckie
3 Katarzyna Radulewicz wiceprezes Lidzbark Warmiński
4 Agnieszka Rasińska Sekretarz Kiwity
5 Józef Jurkiewicz Skarbnik Lubomino
6 Andrzej Worobiec członek Górowo Iławeckie
7 Joanna Nowicka Mróz członek Jeziorany
8 Natalia Runowicz członek Bartoszyce
9 Natalia Brycka członek Orneta
10 Łukasz Hołowieszko członek Bisztynek
11 Agnieszka Sakowska Hrywniak członek Dywity
12 Lucja Kuczyńska członek Lidzbark Warmiński
13 Wioletta Sokół członek Dobre Miasto
 
Członkowie Rady
Lp Nazwisko i imię Funkcja Gmina
1 Joanna Karpińska-Koźlik przewodnicząca Lubomino
2 Daniel Ferdycz członek Górowo Iławeckie
3  Antoni Nikiel sekretarz Dywity
4 Halina Radulewicz członek Lidzbark Warm.(miasto)
5 Daniel Zimniak wiceprzewodniczący Górowo Iławeckie Gmina
6 Agnieszka Falkowska członek Jeziorany
7 Stanisław Głodowski  członek Kiwity
8 Marek Werbicki  członek Lidzbark Warm.
9 Andrzej Gierlof  członek Orneta
10 Bogusława Kozłowska członek Bartoszyce
11 Teresa Zielonka  członek Bisztynek
12 Zenon Połocki członek Dobre Miasto

Skład Komisji Rewizyjnej LGD
Lp Nazwisko i imię Funkcja Nazwa reprezentowanej gminy
1. Wiesław Budrewicz przewodniczący Jeziorany
2. Bogumiła Brewka wiceprzewodnicząca Dywity
3. Beata Ewa Harań członek Dobre Miasto
4. Krystyna Zawistowska członek Bisztynek
5. Joanna Wasilewska członek Dobre Miasto
> > >
CZŁONKOWIE LGD "Warmiński Zakątek"
Osoby fizyczne
L.p. Imię i Nazwisko
1 Adamiec Józef
2 Antosiak Alicja
3 Aramowicz  Elwira
4 Baczewska Anna Stefania
5 Barcikowska –Zubel Paulina
6 Bilińska – Wołodźko Elżbieta
7 Bosch Mikołaj
8 Borek Grażyna  
9 Brewka Bogumiła
10 Brycka Natalia 
11 Bubeła Jerzy
12 Budrewicz Wiesław
13 Buś Wiesława 
14 Czaplicka Izabela
15 Daliga Władysław
16 Dąbrowska Bożena
17 Duchnik Maria Ewa
18 Dudko Mieczysław
19 Ferdycz  Daniel
20 Falkowska Agnieszka
21 Filipczyk Zbigniew
22 Gąska Mariusz
23 Gadomska Irena
24 Gierlof Andrzej
25 Glińsks Szmatowicz Hanna
26 Głodowski Stanisław
27  Gnat Robert
28 Harań Beata
29 Harań Władysława Wanda
30 Holowieszko Łukasz
31 Izdebska Ewa
32 Jończyk Sylwia
33 Jurkiewicz Józef
34 Jurkiewicz Izabela
35 Jurkiewicz Mateusz
36 Karpińska-Koźlik Joanna
37 Kuczyńska Lucja
38 Klepaczko Mariola
39 Kozłowska Bogusława
40 Markiewicz Małgorzata
41 Mazur Maria
42 Mokański Stanisław
43 Naguszewska Teresa Gabriela 
44 Nikiel Grażyna
45  Nowicka Mróz Joanna
46 Ofierska Małgorzata
47 Ofierski Michał
48 Ofierski Radosław
49 Ołtuszewska Marzena
50 Ostrowski Marek
51 Podskarbis Franciszek
52 Polak Wiesława
53 Połocka Aleksandra
54 Połocki Zenon
55 Radulewicz Katarzyna
56 Rasińska Agnieszka
57 Rucińska Mirosława
58 Ruciński Wojciech
59 Runowicz Natalia
60 Rybicka Monika  
61 Sakowska -HrywniakAgnieszka 
62 Sekulska Bożena
63 Sienkiewicz Krystyna
64 Sokól Wioletta
65 Szałko Bogusław
66 Szałko Krystyna
67 Szulc Grażyna
68 Szulc Grzegorz
69 Sztremer Izabela
70 Świderska Barbara
71 Teofilak Gabriela
72 Teofilak Mirosław
73 Trzaskowski Stanisław
74 Ulewicz Joanna
75  Wasilewska Kinga
76 Wasilewska Joanna Patrycja 
77 Wesołowski Piotr
78 Wierbicki Marek
79 Wiewiórska Anna
80 Włodarczyk - Ostrowska Sylwia
81 Wojtkiewicz Maja
82 Wolf Agnieszka
83 Wołosiuk Jan
84 Worobiec Andrzej
85 Wójcik Paweł
86 Zawistowska Krystyna
87 Zielonka Teresa
88 Zimniak Daniel
89 Zygiel Zofia
Podmioty gospodarcze
L.p. Nazwa firmy
1 Zakład Produkcyjno-Handlowy WAKSDAL
2 Jurkiewicz Danuta Sklep Spożywczo-Przemysłowy
3 Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja "EWIX" Sp.z oo 
4 PALUZY Sp.z o.o. w Paluzach
5 KRZYSZTOF IWAŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KALINKA"
6 Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja "EWIX" Sp. z o.o.
7 AGROMEG Sp. z o.o.
8 WARMAX S.C. ANNA KRECH, ANDRZEJ KRECH
9 RM Motors Marek Kodzik sp. k.
10 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Sp. Z oo
11 Stefan Maruszczak "STEMAR"
12 Gospodarstwo Rolne Antoni Nikiel Grażyna Nikiel
13 Baza Nieruchomości Paweł Piątek
14 Instalatorstwo Elektryczne Elektra" Staszkiewicz Paweł
NADLEŚNICTWA
L.p. Nazwa nadleśnictwa
1 Nadleśnictwo Wichrowo
Gminy
L.p. Nazwa Gminy
1 Gmina Lidzbark Warmiński (Fabian Andrukajtis)
2 Gmina Dobre Miasto (Zenon Połocki)
3 Gmina Górowo Iławeckie/ Olszewska – Świtaj Bożena
4 Gmina Bisztynek (Włodzimierz Mońka)
5 Gmina Orneta (Popiel Ireneusz)
6 Gmina Bartoszyce (Andrzej Dycha)
7 Miasto Górowo Iławeckie (Kostka Jacek)
8 Gmian Lubomino (Mazur Andrzej)
9 Gmina Jeziorany (Władysław Daliga)
10 Gmina Dywity (Daniel Zadworny)
11 Gmina Kiwity (Wiesław Tkaczuk)
12 Miasto Lidzbark Warmiński(Burmistrz Jacek Wiśniowski)
Stowarzyszenia / Prafie
L.p. Nazwa stowarzyszenia/parafii
1  OSP w Górowie Iławeckiem
2 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd
3 Stowarzyszenie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie
4 Stowarzyszenie Warmiński Auto-Moto Klub
5 Stowarzyszenie Warmińska Wieś
6  Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Spręcowie
8 Stowarzyszenie Przyjaciół GALIN "Nasze Galiny"
9 Stowarzyszenie"TALENT AKTYWIZACJA ROZWÓJ TOLERANCJA"START 
10 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Babiak
11 Ludowy Klub Sportowy"REDUTA"Bisztynek
12 OSP Kiwity
13 Stowarzyszenie  Górowska Mała Ojczyzna
14 Stowarzyszenie "Dwunastka" w Górowie Iławeckim
15 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Warmińskiej

Cele Stowarzyszenia


 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich,
 2. Aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej,
 3. Promocja obszarów wiejskich,
 4. Realizację strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
 5. Podtrzymywania tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania,
 6. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 7. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,
 8. Wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, w tym dla dzieci i młodzieży,
 9. Wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
 10. Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
 11. Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 12. Działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską,
 13. Wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 14. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi,
 15. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 16. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem, zagrożonych wykluczeniem społecznym, upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
 17. Promocja i ochrona zdrowia,
 18. Promowanie produktów lokalnych,
 19. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn,
 20. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 21. Wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców,
 22. Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,
 23. Promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
 24. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,
 25. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”,
 26. Działalność na rzecz włączenia społecznego seniorów,
 27. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.