Władze Stowarzyszenia


 
Skład Zarządu  LGD
Lp Imię i Nazwisko Funkcja Gmina
1 Małgorzata Ofierska prezes Dobre Miasto
2 Janusz Kloc wiceprezes Górowo Iławeckie
3 Katarzyna Radulewicz wiceprezes Lidzbark Warmiński
4 Marta Kurtiak Sekretarz Dobre Miasto
5 Józef Jurkiewicz Skarbnik Lubomino
6 Andrzej Worobiec członek Górowo Iławeckie
7 Marcelina Mikułowska członek Jeziorany
8 Jerzy Jędrzejewski członek Kiwity
9 Ewa Izdebska członek Bartoszyce
10 Natalia Brycka członek Orneta
11 Łukasz Hołowieszko członek Bisztynek
12 Agnieszka Sakowska Hrywniak członek Dywity
13 Lucja Kuczyńska członek Lidzbark Warmiński
14 Łukasz Walerowski członek Dobre Miasto
 
Członkowie Rady
Lp Nazwisko i imię Funkcja Gmina
1 Joanna Karpińska-Koźlik członek Lubomino
2 Daniel Ferdycz członek Górowo Iławeckie
3 Szałko Bogusław przewodniczący Dobre Miasto
4 Nikiel Antoni wiceprzewodniczący Dywity
5 Wiśniewski Jerzy członek Lidzbark Warm.(miasto)
6 Zimniak Daniel członek Górowo Iławeckie Gmina
7 Wojtkiewicz Maja członek Jeziorany
8 Głodowski Stanisław członek Kiwity
9 Staszewski Tadeusz członek Lidzbark Warm.
10 Gierlof Andrzej sekretarz Orneta
11 Monika Dołżycka członek Bartoszyce
12 Zielonka Teresa członek Bisztynek
13 Zenon Połocki członek Dobre Miasto

Skład Komisji Rewizyjnej LGD
Lp Nazwisko i imię Funkcja Nazwa reprezentowanej gminy
1. Budrewicz Wiesław przewodniczący Jeziorany
2. Bilińska-Wołodźko Elżbieta Maria wiceprzewodnicząca Dobre Miasto
3. Wiącek Jolanta członek Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński
4. Szczęch Aneta członek Orneta
5. Grażyna Borek członek Dobre Miasto

Cele Stowarzyszenia


 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich,
 2. Aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej,
 3. Promocja obszarów wiejskich,
 4. Realizację strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
 5. Podtrzymywania tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania,
 6. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 7. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,
 8. Wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, w tym dla dzieci i młodzieży,
 9. Wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,
 10. Działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
 11. Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 12. Działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską,
 13. Wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 14. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi,
 15. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 16. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych bezrobociem, zagrożonych wykluczeniem społecznym, upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
 17. Promocja i ochrona zdrowia,
 18. Promowanie produktów lokalnych,
 19. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn,
 20. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 21. Wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców,
 22. Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,
 23. Promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),
 24. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,
 25. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”,
 26. Działalność na rzecz włączenia społecznego seniorów,
 27. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.
 <