Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowązującymi przepisami wewnętrznymi
 (Uchwała Zarządu LGD "Warmiński Zakątek". nr 4/05/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku z późniejszymi zmianami)
termin opłacania składek członkowskich minął

31 stycznia 2016 roku.

Wysokość składki:

 • Osoby prawne:
  • Podmioty gospodarcze zatrudniające średniorocznie nie więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - 200zł,
  • Podmioty gospodarcze zatrudniające średniorocznie powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - 1000,00 zł rocznie
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - 1000,00 zł rocznie,
  • Fundacje i stowarzyszenia - od 1.01.2016 - 100 złotych rocznie,
  • Nadleśnictwa oraz inne osoby państwowe posiadające zdolność do czynności prawnych na mocy odrębnych przepisów - 2000,00 zł rocznie,
  • Pozostałe osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego - 10000,00 zł rocznie
 • Osoby fizyczne
  • Reprezentujące sektor społeczny – 25,00 zł rocznie

Składkę można wpłacać osobiście w Biurze LGD lub przelewem na konto
w Warmińskim Banku Spółdzielczym: nr 20 8857 1041 3004 0400 0459 0001


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.