Klauzula informacyjna


 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, Prezes Małgorzata Ofierska.
 2. Inspektorem ochrony danych w Lokalnej Grupie Działania "Warmiński Zakątek" jest Pani Agata Janiszewska Skowron tel. 896160058
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rekrutacją, na podstawie Pani/Pana:
  • dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • realizacji obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego i przepisów związanych;
  • realizacji umowy, na podstawie art.6 ust 1 lit b RODO;
  • prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art.6 ust 1 lit f RODO;
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione z mocy prawa
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa w szczególności ustawy o archiwizacji ;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.