Bezpłatne spotkania informacyjne na temat działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Skierowane są one przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej zainteresowanych otrzymaniem wsparcia z POPW. Potencjalni beneficjenci dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny oraz o zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest zwiększenie aktywności firm z Polski Wschodniej na międzynarodowych rynkach. Proces udzielania wsparcia jest dwuetapowy. W I etapie firmy z makroregionu, mające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej, mogą starać się o maksymalnie 50 tys. zł na usługi doradcze w zakresie opracowania odpowiedniego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji prowadzonej działalności. Następnie, firmy uczestniczące w I etapie wsparcia będą mogły starać się o kolejną dotację – do 500 tys. zł na przygotowanie do wdrożenia przyjętego modelu. Środki mogą być przeznaczone m.in. na usługi doradcze związane z dostosowaniem produktu do rynków docelowych, czy zakup wartości niematerialnych i prawnych. Możliwe będzie również sfinansowanie udziału w zagranicznych targach, wystawach czy misjach handlowych.

W 2016 r. odbędą się dwa konkursy w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w terminach: kwiecień-maj; październik-listopad.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie PARP

Zarejestruj się na spotkanie

Jest jeszcze możliwość uzyskania pożyczki na bardzo korzystnych warunkach ze środków Unii Europejskiej z PO Rozwój Polski Wschodniej

Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na wydatki inwestycyjne, urządzenia, wyposażenie, remont.

Oferta przewiduje brak prowizji i dodatkowych opłat, oprocentowanie pożyczek  0%  przy pożyczce do 100.000 zł, od 100.000 zł do 200.000 zł oprocentowanie  2% .

Nasi konsultanci już pomagają w opracowaniu wniosku, wnioski  będzie można składać pod koniec lutego 2016 r. dokładny termin zostanie podany.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantami Stowarzyszenia CREP.

Pomoc konsultanta w wypełnieniu wniosku jest bezpłatna .

Więcej informacji:

Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020,  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Termin, do którego można składać wnioski: 13 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji:

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

Z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Termin, do którego można składać wnioski: 30 marca 2016 r.

Więcej informacji:

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Termin, do którego można składać wnioski: 13 kwietnia 2016 r.
 

Działania z PROW dla przetwórców

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania  "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Wiecej informacji


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.