Projekty z zakresu pomocy społecznej - konkurs Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
I. Podmioty uprawnione do składania wniosków:
a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej,
b) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

II. Zadanie:
Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.

Realizacja m.in. poprzez:
1) wsparcie klubów samopomocowych (poza klubami dofinansowanymi w ramach programu Senior +),
2) włączenie osób starszych w działania na rzecz środowiska lokalnego,
3) umożliwienie rozwoju zainteresowań, organizację zajęć edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscu zamieszkania,
4) profesjonalną pomoc edukacyjną i terapeutyczną,
5) warsztaty edukacyjne/grupy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i osób dorosłych, mające na celu m.in. wzmocnienie więzi w rodzinie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, sprzyjające korygowaniu postaw aspołecznych wśród dzieci i młodzieży,
6) rozwój zainteresowań, promocję zdrowego stylu życia, jako profilaktyki uzależnień i zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.
7) interwencję kryzysową, w tym pomoc psychologiczną dla osób, rodzin i społeczności w kryzysie.

III. Maksymalna wielkość środków przeznaczonych przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego na wykonanie zadań objętych konkursem wynosi 252.810,00zł. 
   Wnioskowana dotacja (w pełnych złotych) nie może być wyższa niż 30.000,00zł (w przypadku podmiotów działających krócej niż 1 rok 5.000,00zł). 
   Wymagany udział środków własnych w realizacji zadania nie niższy niż 20%. W ramach wymaganego 20% udziału środków własnych, kwotę minimum 50% wymaganego minimalnego wkładu własnego, powinny stanowić środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł publicznych). Do wkładu własnego finansowego nie wlicza się wkładu osobowego, rozumianego jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy oraz rozliczenia bezgotówkowe w ramach umów partnerskich.

IV. Zasady i kryteria przyznawania dotacji

   Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r

SZCZEGÓŁY


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.