Projekt „Przystanek Warmia”

   Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” (Lider Projektu) razem z Gminną Biblioteką Publiczną w Dywitach oraz Szkołą Podstawową im. Marii Zientary-Malewskiej w Dywitach realizują projekt „Przystanek Warmia” na mocy podpisanej Umowy Dotacji (nr 7/LPP/2018 z dnia 17 września 2018 roku) ze Stowarzyszeniem AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Lokalne Partnerstwa PAFW” (VI edycja 2018-2019).

   Celem Projektu jest uczynienie Budynku Starej Szkoły w Brąswałdzie – udostępnionego przez Gminę Dywity - miejscem identyfikowanym przez okolicznych mieszkańców oraz turystów jako przestrzeń dającą wiele możliwości w zakresie rozwoju, integracji wokół dziedzictwa kulturowego i patriotycznego, motywacji do działania, promowania lokalnej aktywności i gościnności dając tym samym poczucie przynależności  i bezpieczeństwa, a także umieszczenie ww. obiektu na trasie turystycznej wzdłuż rzeki Łyny. 

   Projekt został poprzedzony przeprowadzoną w gminach Dywity i Dobre Miasto diagnozą potrzeb społeczności lokalnych w ramach realizacji umowy LGD „Warmińskiego Zakątka” i Stowarzyszenia AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE (umowa nr 12/LPP/M/2018 z dnia 28 maja 2018 r.). W ramach diagnozy przeprowadzono 4 spotkania: 3 w gminie Dywity, 1 w gminie Dobre Miasto. Gośćmi pierwszego spotkania byli mieszkańcy gminy Dywity reprezentujący organizacje pozarządowe oraz aktywne grupy nieformalne którzy uczestnicząc w aktywnych formach pracy (warsztaty) pomogli w opracowaniu diagnozy swoich potrzeb i zasobów. Podczas kolejnych dwóch warsztatów skupiono się na doprecyzowaniu użycia zasobów w celu polepszenia funkcjonalności Budynku Starej Szkoły w Brąswałdzie. Ostatnie spotkanie, w Dobrym Mieście, skupiło się na określeniu potencjału turystycznego Łyny oraz zasobów zdolnych do jego wzmocnienia.

   W oparciu o powyższą diagnozę zaplanowano następujące działania:
  • praca z Partnerami w celu uszczegółowienia oraz wdrożenia poniższych działań;
  • działania wykończeniowe zapoczątkowanego przez Gminę Dywity remontu Budynku Starej Szkoły w Brąswałdzie oraz wyposażenie obiektu w rzeczy umożliwiające wykorzystanie go jako punktu noclegowego z funkcją edukacyjną oraz przestrzeni kreatywnej aktywności;
  •  wykonanie mapy rekreacyjno-turystycznej obszaru Łyny oraz uruchomienie lokalnej wypożyczalni rowerów;
  •  zorganizowanie wydarzenia podsumowującego i konkursu interdyscyplinarnego dla dzieci i młodzieży „MOJA WARMIA HAPPENING – PRZYSTANEK WARMIA”
  •  czuwanie nad ogólnodostępnością, obsługą, promocją rozwijanych w ramach Projektu obiektów.
 
   Planowanymi rezultatami projektu są:
  •  udostępnienie budynku Starej Szkoły mieszkańcom i turystom na: edukację regionalną; przestrzeń do aktywności obywatelskiej; punkt wzmacniający aktywną turystykę na Warmii; miejsce rozwijania wyobraźni;
  •  wdrożenie dwóch ośrodków animacji turystycznej i kulturowej („Stara Szkoła” w Brąswałdzie, siedziba LGD zlokalizowana blisko przystani na Łynie);
  •  polepszenie funkcjonalności Izby Pamięci Marii Zientary-Malewskiej poprzez nadanie jej aktywnych form edukacji;
  •  rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami pozarządowymi;
  •  wdrożenie instrumentów ekonomii społecznej w rozwijaniu aktywności społecznej.
Czas trwania projektu: 01.10.2018-30.09.2019
Projekt sfinansowano ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” (wartość dofinansowania:75 000,00 zł, całkowity budżet Projektu: 83 905,92 zł)
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.